Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju kladioničkih igara

NN 24/2004 (25.2.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju kladioničkih igara

MINISTARSTVO FINANCIJA

703

Na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (»Narodne novine«, br. 83/02), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIREĐIVANJU KLADIONIČKIH IGARA

Članak 1.

U Pravilniku o priređivanju kladioničkih igara (»Narodne novine«, br. 167/03) članak 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Hrvatska Lutrija d.o.o. može uplate za klađenje primati i na uplatnim mjestima koja zadovoljavaju uvjete iz članka 5. stav­ka 1. i 3. ovoga Pravilnika, pod uvjetom da se u tom prostoru obavlja isključivo djelatnost priređivanja lutrijskih igara na sreću i da ima odobrenje Ministarstva financija.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

(1) Zahtjev za dobivanje odobrenja za primanje uplata za kla­­­­đenje mora sadržavati:

1. dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora u kojem će se primati uplate (javnobilježnički ovjeren kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu),

2. ispravu o ispitivanju električne instalacije izdanu sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije nis­kog napona (»Narodne novine«, br. 53/88) i Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (»Narodne novine«, br. 6/84),

3. izjavu priređivača o posjedovanju uređaja za gašenje po­žara sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 58/93).  

(2) Odobrenje za primanje uplate za klađenje izdati će se nakon što se potvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

U članku 12. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

(3) Priređivači koji u općim pravilima klađenja imaju pred­viđeno klađenje na utrke uživo (konja, pasa i sl.) dužni su uopćim pravilima klađenja propisati da se isplata dobitka vrši po posljednjoj izraženoj visini tečaja prije početka utrke (tzv. starting prices.)

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/04-01/53
Urbroj: 513-07/07-04/01
Zagreb, 11. veljače 2004.                          

Ministar financija
 Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.