Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

NN 24/2004 (25.2.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

706

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, broj 83/02), državni tajnik Središnjega državnog ureda za upravu donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE VJERSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 9/03) u članku 5. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

»Iznimno, vjerskoj zajednici koja nije upisana u Evidenciju, a prijavila je svoj organizacijski oblik, određuje se privremeni evidencijski broj, uz koji se upisuje samo naziv vjerske zajednice«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., stavak 4. postaje stavak 5., a stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 2.

U cijelom tekstu Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, riječi »ministarstvo nadležno za poslove opće uprave«, zamjenjuju se riječima »Središnji državni ured za upravu«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 070-01/04-01/007
Urbroj: 515-03-04-2
Zagreb, 20. veljače 2004.

                                               

Državni tajnik
Antun Palarić, v. r.