Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pregrade

NN 24/2004 (25.2.2004.), Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pregrade

GRAD PREGRADA

708

Na teme­­lju članka 30. Zakona o financira­­nju jedinica lokalne (područne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93; 69/97; 33/00; 127/00 i 59/01) te članaka 14. i 44. Statuta Grada Pre­grade (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 22-09/01), Gradsko vijeće Grada Pre­grade na sjednici održanoj 17. ve­­ljače 2004. godine donijelo je

ODLUKU

O PRIREZU POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

Ovom Odlukom, sukladno Zakonu, grad Pre­grada uvodi prirez porezu na dohodak i propisuje obveznicima poreza na dohodak obvezu plaća­­nja prireza porezu na dohodak, visinu, obveznike, utvrđiva­­nje i naplatu.

Članak 2.

Na području grada Pre­grade propisuje se plaća­­nje prireza porezu na dohodak po stopi od 10%.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

Članak 3.

Obveznici prireza porezu na dohodak, u smislu odredbe članka 37. Opće­g poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 127/00) jesu svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području grada Pre­grade.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna grada Pre­grade koji će se koristiti namjenski za izgrad­­nju vodoopskrbnih objekata i cjevovoda za potrebe građana na području grada Pre­grade.

Članak 5.

Poslove u svezi s utvrđiva­­njem, naplatom, ovrhom prireza porezu na dohodak obav­­lja Porezna uprava, sukladno propisima o porezu na dohodak.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna grada Pre­grade i plaća se na propisani žiroračun Poreza i prireza na dohodak grada Pre­grada.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­­njuje se od 1. ožujka 2004. godine.

Ova odluka objav­­ljuje se u »Službenom glasniku Krapinsko--zagorske županije«.

Klasa: 021-04/03-01/07
Urbroj: 2214/01-02-03-3
Pre­grada, 18. ve­­ljače 2004.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Zlatko Šorša, v. r.