Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija

NN 30/2004 (9.3.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija

HRVATSKI SABOR

822

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. ožujka 2004. godine.

Broj: 01-081-04-755/2
Zagreb, 8. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA
I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 199/03.) naziv Za­kona mijenja se i glasi:

»Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne up­ra­ve«.

Članak 2.

U članku 1. na kraju rečenice briše se točka dodaju se riječi: »i djelokrug središnjih državnih ureda.«.

Članak 3.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Središnji državni uredi jesu:

1. Središnji državni ured za upravu,

2. Središnji državni ured za e-Hrvatsku,

3. Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom,

4. Središnji državni ured za razvojnu strategiju.«

Članak 4.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Državne upravne organizacije jesu:

1. Državna geodetska uprava,

2. Državni hidrometeorološki zavod,

3. Državni zavod za intelektualno vlasništvo,

4. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,

5. Državni zavod za statistiku,

6. Državni inspektorat,

7. Državni zavod za zaštitu od zračenja,

8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje.«

Članak 5.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo vanjskih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: predstavljanje Republike Hrvatske u drugim državama, međunarodnim organizacijama i na među­narod­nim kon­ferencijama; razvijanje i unaprjeđivanje odnosa Repub­like Hrvatske s drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa; suradnju s međunarodnim organizacijama i drugim oblicima multilateralne suradnje država, osobito u procesu pribli­žavanja euroatlantskim integracijama; aktivno sudjelovanje u ja­ča­nju međunarodne sigurnosti i suradnje; aktivno sudjelovanje u međunarodnim gospodarskim odnosima i multilateralnim gospodarskim strukturama; zaštitu prava i interesa Republike Hrvat­ske i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskih držav­ljana koji žive ili borave u inozemstvu te uspostav­ljanje, održavanje i promicanje veza s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njiho­vim udrugama u drugim državama; suradnju i pregovore s predstavnicima drugih država, međunarodnih organizacija i ostalih subjekata međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, pripremu, sklapanje i izvršenje međunarodnih ugovora; poticanje i pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim po­dručjima; održavanje i razvija­nje veza s misijama stranih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, diplomat­skim misijama i konzularnim uredima stranih država kao i ostvarenje prava stranih diplomata vezano za njihovu diplomatsku zaštitu i privilegije; praćenje razvitka i sudjelovanje u raspravama iz međunarodnoga javnog i privatnog prava u zemlji i inozemstvu; pružanje informacija ustanovama i tijelima stranih država i međunarodnih organizacija te stranoj javnosti o stanju u zemlji, odnosno o drugim pitanjima od značenja za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo, u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljeništva u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj, predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog naroda, članova njihovih obitelji i potomaka iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, pruža pomoć u njihovim poduzetničkim ulaganjima i aktivnostima s ciljem povratka i useljavanja; pruža savjete u pogledu zbrinjavanja starijih povratnika i useljenika; potiče povratak i useljavanje mladih te njihovo školovanje uz držav­nu potporu.

Ministarstvo, u suradnji s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, promiče u zemlji i inozemstvu gospodarske interese Republike Hrvatske.

Ministarstvo, u suradnji s drugim nadležnim institucijama, obavlja poslove vezane uz sigurnost i zaštitu diplomatskih misija i konzularnih ureda u inozemstvu.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«

Članak 6.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje ekonomske i fiskalne politike i izradu konsolidiranog proračuna države; izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna; konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izvršavanje državnog prora­čuna; planiranje likvidnosti državnog proračuna; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; državne računovod­stvene standarde; razvoj sustava državnog računovodstva i financijskog izvještavanja, vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna države i proračuna Republike Hrvatske; upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, regis­tri­ra neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovara kreditna zaduženja i provodi izdavanje vrijednosnih papira na domaćem i vanjskom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravlja portfeljem javnog duga; pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlaze iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s među­narodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i komercijalnim bankama; operativne poslove u svezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama; poticanje stranih ulaganja; sustavno pra­ćenje elementarnih nepogoda i ratnih razaranja; vođenje registra koncesija; izradu analitičkih materijala iz područja bankarskog i deviznog sustava, sustava osiguranja i platnog prometa, tržišta kapitala, izradu analitičkih materijala i predlaganje mjera za unapređenje tih sustava, nadzor financijskih institucija, izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad pojedinim financijskim institucijama sukladno zakonskim ovlastima; porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, prire­đivanja igara na sreću i zabav­nih igara; poduzimanje mjera za otkrivanje i sprječavanje pra­nja novca.«

U stavku 2. iza riječi: »Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:« dodaju se riječi: »razvoj sustava javnih unutarnjih financijskih kontrola (PIFC) i unutarnje revizije u skladu s međunarodnim standardima;«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ministarstvo obavlja poslove ugovaranja, plaćanja, računo­vodstva i financijskog izvješćivanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvat­skoj.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 7.

U članku 6. stavku 1. riječi: »sustav uzbunjivanja i obavješ­ći­vanja;« brišu se.

Članak 8.

U članku 7. stavku 1. riječi: »pružanje nužne pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama i epidemijama; poslove civilne zaštite; poslove vatrogastva; zaštitu ustavom utvrđenog poretka;«, brišu se.

Članak 9.

U članku 8. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, Međunarodnim sudom pravde i drugim međunarodnim sudovima, ako posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske nije odlučeno drukčije, te poslove u svezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 10.

U članku 9. stavku 1. riječi: »osim prehrambene i duhanske industrije« zamjenjuju se riječima: »osim prehrambene, duhanske i drvne industrije«.

Članak 11.

U članku 10. stavku 1. riječi: »sveobuhvatne mjere zaštite« zamjenjuju se riječima: »koordiniranje sveobuhvatnih mjera zaštite«, iza riječi: »te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »uključujući održavanje te infrastrukture;«, iza riječi: »predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »telekomunikacija, informacijske tehnologije i poštan­ske djelatnosti«, riječi: »telekomunikacije i poštu; izradu teh­ničkih uvjeta i uvjeta uporabe objekata, tehničke opreme i instalacija telekomunikacija i radijskih komunikacija; donošenje podzakonskih propisa o koncesijama za obavljanje usluga u javnim telekomunikacijama; emitiranje i distribuciju radijskih i televizijskih programa; međunarodnu koordinaciju uporabe radijskih frekvencija, uporabu radijskih frekvencija; izdavanje dozvola za radijske postaje domaćim i stranim osobama;« zamjenjuju se riječima: »telekomunikacije i informacijsku tehnologiju, radijske komunikacije i poštansku djelatnost; izradu tehničkih uvjeta i uvjeta uporabe telekomunikacijske infrastrukture i opreme javnih telekomunikacija i radijskih komunikacija; utvrđivanje načina i uvjeta obavljanja telekomunikacijskih i poštanskih usluga te usluga informacijskog društva; utvrđivanje namjene radiofrekvencijskog spektra te uvjeta za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija; predlaganje ograničenja u uporabi radijskih frekvencija; pred­laganje projekata razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), razvoja usluga informacijskog društva; ostvarivanje međunarodne suradnje i provedbu međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u telekomunikacijama, radijskim komunikacijama i poštanskoj djelatnosti; vođenje prekršajnih postupaka u prvom stupnju za prekršaje u telekomunikacijama;« iza riječi: »inspekcijske poslove« briše se točka-zarez i stavlja se dvotočka, a riječi: »telekomunikacija i pošta, unutarnjeg i među­narodnoga poštanskog i telekomunikacijskog prometa te nadzor radijskih frekvencija« zamjenjuju se riječima: »telekomunikacija, unutarnjeg i međunarodnoga telekomunikacijskog i poštanskog prometa i pošte, osim inspekcijskog nadzora cijena poštanskih usluga;«.

U stavku 2. riječi: »unapređenje i razvoj malog poduzet­ništva u turizmu i ugostiteljstvu;« zamjenjuju se riječima: »una­pređenje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu;«, riječi: »promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu« zamjenjuju se riječima: »tržišnu politiku i konkurentnost turis­tič­kog gospodarstva, poticanje pojedinih tržišnih segmenata po­trošnje;«, a iza riječi: »uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti,« dodaju se riječi: »razvoj smještajne i druge turističke ponude,«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na obnovu stambenih jedinica, objekata infrastrukture i javne namjene te drugih objekata uništenih ratnim djelovanjima značajnim za razvitak područja stradalih u Domovinskom ratu te obavlja poslove koji se odnose na planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem; predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka; koordinaciju i vođenje svih međuresorskih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj; koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima.«

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima za njihov povratak.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 12.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »industriju;« dodaju se riječi: »drvnu industriju«, a iza riječi: »poljoprivredno i šumsko zemljište;« dodaju se riječi: »zaštitu šuma;«.

Članak 13.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, osiguravanje praćenja stanja onečišćenja zraka, tla i morskog okoliša te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja onečišćavanja zraka, tla i morskog oko­liša te provedbu mjera zaštite; izradu prijedloga mjera za unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša, provedbu ciljeva zaštite okoliša utvrđenih strategijom zaštite okoliša i izradu iz­vješća o stanju okoliša u Državi, predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša; provedbu pro­cjene utjecaja na okoliš; osiguravanje provedbe katastra onečiš­ćavanja; sustavno praćenje stanja okoliša (monitoring); vođenje informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša; postupanje s otpadom; pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša; ostvarivanje među­narodne suradnje u zaštiti okoliša; obavljanje upravnog nadzora i nadzora nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; inspekcijske poslove zaštite okoliša; poticanje odgoja i obrazovanja te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša.«

Članak 14.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: »neionizirajućih zračenja;« dodaju se riječi: »zaštitu od buke;«, riječi: »ispravnost namirnica« zamjenjuju se riječima: »ispravnost hrane«, iza riječi: »predmeta opće uporabe;« dodaju se riječi: »proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga;«, iza riječi: »organiziranje« riječi: »državnih i« brišu se, iza riječi: »zbrinjavanjem otrova« briše se točka-zarez, a riječi: »proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga« zamje­njuju se riječima: »i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; sanitarni nadzor nad izvorima ionizirajućih i neionizirajućih zračenja«, a iza riječi: »prostorijama,« riječ: »prostorima« briše se.

U stavku 2. riječi: »socijalnu skrb i sustav socijalne politike; zaštitu invalidnih osoba, civilnih žrtava iz Domovinskog rata,« zamjenjuju se riječima: »sustav socijalne skrbi, zaštitu osoba s invaliditetom i suradnju s organizacijama civilnog društva, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama, zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata,«.

Članak 15.

U članku 14. stavku 1. riječi: »udžbenike, normative i standarde te druge za odgojno-obrazovni rad;« zamjenjuju se riječima: »udžbenike, normative i standarde te druge uvjete za odgojno-obrazovni rad;«.

U stavku 3. riječi: »znanstvenoistraživačke« zamjenjuju se riječima: »znanstvene« u odgovarajućem rodu i padežu.

Stavak 5. briše se.

Članak 16.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo potiče zakonske projekte u cilju poboljšanja kvalitete življenja osoba starije životne dobi, predlaže mjere za poticanje obitelji za zadržavanje starijih i nemoćnih članova u krugu obitelji, razvijanje uslužnih djelatnosti za potrebe starijih osoba, potiče izvaninstitucionalne oblike skrbi o starijim osobama i obavlja druge poslove skrbi o starijim osobama koji nisu stav­ljeni u nadležnost drugim tijelima.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: brigu o obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, doplatka za djecu, poticanje osnivanja savjeto­vališta i obiteljskih centara, usklađivanje njihovih djelovanja, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda bra­kova i pobačaja, proučavanje i istra­živanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jačanje i učvršćivanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa, posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim drugovima, zaštitu djece čiji roditelji žive odvo­jeno, zaštitu djece o kojima se roditelji valjano ne brinu, posvojenje, zašti­tu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju, te djece i odraslih osoba pod skrbništvom, prevenciju ovisnosti o drogama, kao i praćenje izvršenja obveza, te postupanje po preuzetim među­narodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece, promiče prava osoba s invaliditetom, provodi mjere za poboljšanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom, potiče podizanje kvalitete obiteljskog života osoba s invaliditetom.«

Članak 17.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo europskih integracija obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na proces približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, u suradnji i koordinaciji s Ministarstvom vanjskih poslova i drugim državnim tijelima.

Ministarstvo sudjeluje u razgovorima i pregovorima s predstavnicima Europske unije i Vijeća Europe, odnosno u pripremi i izvršavanju međunarodnih obveza između Republike Hrvatske i Europske unije, te Republike Hrvatske i Vijeća Europe.

Ministarstvo sudjeluje u koordinaciji i poticanju suradnje držav­nih tijela s institucijama i tijelima Europske unije, kao i održavanju i razvijanju veza s predstavnicima Europske unije u Republici Hrvatskoj; koordinaciji radnih tijela Vlade, tijela državne uprave i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u poslovima iz njihovog djelokruga koji su u vezi s europskim integracijama; koordinira usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i izvršavanje obveza po preuzetim međunarodnim ugovorima sklopljenim u okviru Vijeća Europe; pruža informacije o Europskoj uniji i Vijeću Europe te o procesu približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i suradnji s Vijećem Europe; priprema i provodi programe obuke i usavršavanja za proces europskih integracija; koordinira programe pomoći i suradnje s Europskom unijom i druge programe bilatelarne pomoći u svrhu približavanja Europskoj uniji, prati provedbu programa i inicijativa Europske zajednice, osigurava podršku tijelima Vlade pri koordinaciji sveukupne pomoći koju Republika Hrvatska prima iz inozemnih izvora; koordinira strategiju integriranja Republike Hrvatske u svrhu punopravnog članstva u Europskoj uniji; pruža analitičku podršku procesu integriranja u Europsku uniju; koordinira rad na praćenju i provedbi prilagodbi Republike Hrvatske prema Europskoj uniji; koordinira prevođenje pravne stečevine (acquis communautaire) Europske unije na hrvatski jezik te relevantnog hrvatskog zakonodavstva na jedan od službenih jezika Europske unije te izdaje službene verzije prijevoda propisa i vodi odgovarajuće baze podataka prijevoda.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«

Članak 18.

Iza članka 17. dodaju se članci 17.a, 17.b, 17.c i 17.d koji glase:

»Članak 17.a

Središnji državni ured za upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave, politički i izborni sustav, osobna stanja građana, registraciju političkih stranaka, zaklada, fundacija i drugih evidencija utvrđenih posebnim zakonima; planiranje zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposob­ljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi, posebno primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu te uvođenje novih tehnologija u radu ureda državne uprave u županijama; obavljanje poslova za međunarodnu komisiju za građanska stanja (CIEC), ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave; obavlja poslove upravne inspekcije i druge poslove opće uprave.

Središnji državni ured za upravu obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom, kao i poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugom središnjem tijelu državne uprave.

Članak 17.b

Središnji državni ured za e-Hrvatsku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvitak informacijskog sustava državne uprave; uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave; racionalizaciju uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko komunikacijsku mrežu; donošenje tehničkih i normizacijskih pravila uporabe informatičke opreme u tijelima državne uprave; donošenje stručnih i normativnih podloga za pridru­živanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u područjima razvit­ka i primjene informacijsko komunikacijske tehnologije (e-Europe); te obavljanje objedinjene nabavke informatičkih resursa za tijela državne uprave.

Središnji državni ured za e-Hrvatsku obavlja i poslove koji se odnose na praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj; promicanje i sustavno unapre­đivanje izgradnje internetizacijske infrastrukture u Republici Hrvat­­skoj, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima, razvitka primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, sustava elektroničke uprave, elektroničkog obrazovanja, elektro­ničkog zdravstva i elektroničkog poslovanja.

Članak 17.c

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje nekretninama i pokretninama, te udjelima u trgovačkim dru­štvima u vlasništvu Republike Hrvatske, predlaganje imenovanje članova nadzornih odbora ukoliko to nije određeno posebnim zakonom, vođenje evidencije o državnoj imovini koja nije posebnim zakonom povjerena na upravljanje drugom tijelu državne uprave; pretvorbu i privatizaciju, gospodarenje državnim port­feljem, pripremanje osnivanja, kupnje i prodaje trgovačkih dru­štava, pripremanje i davanje uputa sukladno zakonu za provo­đenje i dovršenje privatizacije, pripremanje raspolaganja dionicama, sudjelovanje u izradi prijedloga programa razvoja i restrukturiranja pojedinih pravnih osoba, gospodarskih djelatnosti i grana, provođenje kontrole nad društvima kod kojih je u tijeku pretvorba društvenog kapitala ili drugi oblik provođenja, odnosno dovršenja provedbe postupka privatizacije ili reprivatizacije društvene ili državne imovine.

Članak 17.d

Središnji državni ured za razvojnu strategiju obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje prijedloga i provedbu strategije razvitka Republike Hrvatske, te koordinaciju s tijelima središnje državne uprave vezano uz ostvarenje ciljeva strategije.«

Članak 19.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na zaštitu industrijskog vlasništva: izume i znakove razlikovanja – modela i uzoraka, robnih i usluž­nih žigova, topografije poluvodiča te oznaka podrijetla proizvoda; informacijsko-dokumentacijske poslove koji se odnose na prikup­ljanje, sređivanje i stavljanje na uvid patentne dokumentacije zainteresiranim subjektima i druge oblike diseminacije informacija iz područja intelektualnog vlasništva; poslove međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i s međunarodnim organizacijama, posebice sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI); poslove koji se odnose na pripreme, zaključivanje i izvršavanje među­narodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: autorska i srodna prava (prava autora, prava umjetnika izvođača, prava proizvođača fonograma i videograma, pravo organizacija za radiodifuziju).

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«

Članak 20.

Iza članka 20. dodaje se članak 20.a koji glasi:

»Članak 20.a

Državni zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: normizaciju, ovlašćivanje (akreditaciju), certificiranje, mjeriteljstvo i nadzor predmeta od plemenitih kovina; uspostavljanje i objedinjavanje sustava normizacije, ovlašćivanje, certificiranja i mjeriteljstva; uspostavljanje i održavanje državnih etalona fizikalnih veličina i osiguranje njihove sljedivosti; izdavanje i prihvaćanje normi; uspostavljanje i vođenje središnjega dokumentacijskog i informacijskog sustava o hrvatskim i prihvaćenim normama; uspostavljanje, opsluživanje i nadzor nad certifikacijskim sustavima; uspostavljanje, opsluži­vanje i nadzor u djelatnostima normizacije i mjeriteljstva; naklad­ništvo i distribuciju izdanja u području normizacije, certificiranja i mjeriteljstva.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«

Članak 21.

Iza članka 22. dodaju se članci 22.a i 22.b koji glase:

»Članak 22.a

Državni zavod za zaštitu od zračenja obavlja upravne i stru­čne poslove koji se odnose na praćenja stanja zaštite od ionizirajućih zračenja, davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja; organizira i nadzire, a po potrebi i provodi ispitivanja prisustva vrste i jakosti ionizirajućih zračenja u okolišu, ljudskoj i stočnoj hrani, lijekovima i predmetima opće uporabe; daje dozimetrijske procjene izlaganja ionizi­rajućem zračenju osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zra­čenja, stanovništva od medicinskog izlaganja prilikom dija­gno­­stičkih i terapijskih postupaka te od izlaganja zračenju od radionuklida iz okoliša, organizira, nadzire, a po potrebi i provodi pregled uvjeta rada s izvorima ionizirajućih zračenja te mjerenje propisanih elemenata i ovjeru kvalitete uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje; nadzire i vodi propisane evidencije o izvorima ionizirajućih zračenja, potiče znanstvena, stručna, statistička i druga istraživanja, proučava i procjenjuje utjecaj ionizirajućih zračenja; surađuje s domaćim i međunarodnim organizacijama i ustanovama za zaštitu od ionizirajućih zračenja; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama i bilateralnim sporazumima u svezi sa zaštitom od ionizirajućih zračenja.

Članak 22.b

Državna uprava za zaštitu i spašavanje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu sustava zaštite i spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih dobara u katastrofama; osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spa­šavanja, pružanje nužne pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, epidemijama i drugim katastrofama; poslove civilne zaštite; poslove vatrogastva; sustav uzbunjivanja i obavješćivanja te među­narodnu suradnju u području zaštite i spašavanja.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«

Članak 22.

U članku 23. stavku 2. riječi: »Zavod za intelektualno vlasništvo, normizaciju i mjeriteljstvo« zamjenjuju se riječima: »Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo« u odgovarajućem rodu i padežu.

 

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Za Državni zavod za zaštitu od zračenja nadležan je ministar zdravstva i socijalne skrbi. Nadzor nad radom Državnog zavoda za zaštitu od zračenja obavlja Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Za Državnu upravu za zaštitu i spašavanje nadležan je ministar unutarnjih poslova. Nadzor nad radom Državne uprave za zaštitu i spašavanje obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Državni zavod za intelektualno vlasništvo, normizaciju i mjeriteljstvo.

Poslove Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, normizaciju i mjeriteljstvo preuzimaju Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 24.

Vlada Republike Hrvatske će u roku 30 dana donijeti odnosno uskladiti Uredbe o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug.

Čelnici tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug, dužni su donijeti, odnosno uskladiti Pravilnike o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona u roku 15 dana od dana donošenja uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili preuzimaju poslove, odnosno dio poslova drugih tijela državne uprave, preuzimaju i opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze, razmjerno preuzetim poslovima, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima.

Državni službenici i namještenici tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona i zadržavaju sva prava i obveze iz državne službe prema dosadašnjim rješenjima do donošenja rješenja o rasporedu na temelju Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 25.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje počet će sa radom 1. siječnja 2005.

Do početka rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje poslove koji se odnose na pružanje nužne pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama i epidemijama, poslove civilne zaštite i poslove vatrogastva obavljat će Ministarstvo unutarnjih poslova, a poslove koji se odnose na sustav uzbunjivanja i obavješćivanja obavljat će Ministarstvo obrane.

S početkom rada Državna uprava za zaštitu i spašavanje pre­uzima poslove Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane iz stavka 1. ovoga članka.

S početkom rada Državna uprava za zaštitu i spašavanje preuzima državne službenike i namještenike Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane sukladno preuzetim poslovima.

Članak 26.

Upravni i stručni poslovi utvrđeni u djelokrugu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koji se odnose na posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim drugovima, zaštitu djece čiji roditelji žive odvo­jeno, zaštitu djece o kojima se roditelji valjano ne brinu, posvojenje, zašti­tu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju, te djece i odraslih osoba pod skrbništvom, kao i praćenje izvršenja obveza, te postupanje po preuzetim među­narodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece, obavljat će se u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi do 30. rujna 2004., a s danom 1. listopada 2004. obavljanje poslova preuzet će Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 27.

Poslove utvrđene u djelokrugu Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, a koje obavlja Hrvatski fond za privatizaciju, preuzet će Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom po prestanku rada Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Članak 28.

Do ustrojavanja i početka rada središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove nuklearne sigurnosti uprave i stručne poslove iz područja nuklearne sigurnosti obavljat će Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona u Zakonu o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 101/98., 15/00., 117/01. i 199/03.) odredbe članka 21.b – 21.e brišu se.

Članak 30.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 023-03/04-01/06
Zagreb, 3. ožujka 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.