Zakon o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 30/2004 (9.3.2004.), Zakon o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

823

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. ožujka 2004. godine.

Broj: 01-081-04-756/2
Zagreb, 8. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02. i 16/04), iza članka 15. dodaju se članci 15.a, 15.b i 15.c koji glase :

»Članak 15.a

»Pravo iz članka 15. ovoga Zakona ne može ostvariti državni dužnosnik razriješen dužnosti zbog ranijeg postojanja činjenica koje su mu bile poznate ili su mu morale biti poznate u vrijeme njegova imenovanja na dužnost, a nije ih predočio predlagatelju, no za koje je mogao pretpostaviti da bi bile objektivna zapreka njegovu imenovanju na dužnost.

Članak 15.b

Pravo iz članka 15. ovoga Zakona ne može ostvariti dužnosnik koji je razriješen dužnosti zbog pravomoćne osude radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih među­narodnim pravom, odnosno ako je pravomoćno osuđen na bezuv­jetnu kaznu zatvora, neovisno o kojem se kaznenom djelu radi.

Članak 15.c

Pravo iz članka 15. ovoga Zakona ne može ostvariti dužnosnik koji bude razriješen dužnosti na osobni zahtjev ako nije proveo na radu kao državni dužnosnik najmanje godinu dana.«

Članak 2.

Odredbe članka 15.a i 15.c Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika primjenjuju se od 1. siječnja 2004.

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/05
Zagreb, 3. ožujka 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.