Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o radu

NN 30/2004 (9.3.2004.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o radu

HRVATSKI SABOR

825

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RADU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o radu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. ožujka 2004. godine.

Broj: 01-081-04-758/2
Zagreb, 8. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RADU

Članak 1.

U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 102/98., 17/01., 82/01., 114/03., 123/03. i 142/03.) u članku 58. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za blizance, treće i svako sljedeće dijete zaposlena žena može koristiti rodiljni dopust do navršene treće godine djetetova života.«

Članak 2.

U članku 59. stavku 1. riječi: »za blizance, trojke, četvorke, odnosno više djece jednake dobi« zamjenjuju se riječima: »za blizance, treće i svako sljedeće dijete«, a riječ: »druge« za­mje­njuje se riječju: »treće«.

Članak 3.

U podnaslovu iznad članka 62. i u članku 62. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 4.

U članku 228.b stavku 1. točki 32. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »tri«.

U točki 38. riječ: »druge« zamjenjuje se riječju: »treće«.

Članak 5.

(1) Radnik koji je do dana početka primjene ovoga Zakona otpočeo koristiti pravo na rodiljni dopust iz članka 58. stavka 4. ili pravo na rad s polovicom radnog vremena iz članka 59. stavka 1., odnosno pravo na mirovanje radnog odnosa iz članka 62. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 102/98., 17/01., 82/01., 114/03., 123/03. i 142/03.) može nastaviti ko­ristiti to pravo prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Radnik kojem je pravo na rodiljni dopust ili pravo na rad s polovicom radnog vremena, odnosno pravo na mirovanje radnog odnosa isteklo prije dana početka primjene ovoga Zakona, može koristiti prava iz ovoga Zakona do navršene treće godine djetetova života.

Članak 6.

U cijelom tekstu Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 102/98., 17/01., 82/01., 114/03., 123/03. i 142/03.) riječ: »porodni« u određenom rodu, broju i padežu za­mje­njuje se riječju: »rodiljni« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 7.

Obvezuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da u roku 15 dana od donošenja ovoga Zakona utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o radu.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2004.

Klasa: 110-01/04-01/01
Zagreb, 3. ožujka 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.