Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak

NN 30/2004 (9.3.2004.), Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak

HRVATSKI SABOR

827

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. ožujka 2004. godine.

Broj: 01-081-04-760/2
Zagreb, 8. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

 O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 127/00., 150/02. i 163/03.) u članku 29. stavka 1. riječi: »do 2.550,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 3.000,00 kuna«.

Članak 2.

Obvezuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da u roku 15 dana od donošenja ovoga Zakona utvrdi i izda pro­čišćeni tekst Zakona o porezu na dohodak.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2004.

Klasa: 410-01/04-01/03
Zagreb, 3. ožujka 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.