Zakon o izmjenama Zakona o željeznici

NN 30/2004 (9.3.2004.), Zakon o izmjenama Zakona o željeznici

HRVATSKI SABOR

830

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o že­ljeznici, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. ožujka 2004. godine.

Broj: 01-081-04-763/2
Zagreb, 8. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI

Članak 1.

U Zakonu o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/03. i 194/03.) u članku 31. stavku 1. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3.–7. postaju točke 2.–6.

Članak 2.

Članak 32. briše se.

Članak 3.

U članku 44. riječi: »od 1. siječnja 2005.« zamjenjuju se rije­čima: »od 1. siječnja 2006.«, umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: », osim odredbe članka 32. ovoga Zakona koja se primjenuuje od 1. siječnja 2004.« brišu se.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Ured­ba o izmjeni Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 194/03.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/04-01/01
Zagreb, 3. ožujka 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.