Državni proračun Republike Hrvatske za 2004. godinu

NN 31/2004 (10.3.2004.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2004. godinu

HRVATSKI SABOR

831

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU

Proglašavam Državni proračun Repub­like Hrvatske za 2004. godinu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 4. ožujka 2004. godine.

Broj: 01-081-04-789/2
Zagreb, 9. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2004. godinu (u dalj­njem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

A.     RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

                                                                                                                                                    

 

PLAN

ZA 2004.

PRIHODI POSLOVANJA

79.445.380.278

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

244.275.077

 

RASHODI POSLOVANJA

81.258.640.693

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.151.501.599

 

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

–3.720.486.937

 

 

 

 

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

 

                                                                                                                                                    

 

 

PLAN

ZA 2004.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

22.016.539.003

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

18.296.052.066

 

NETO FINANCIRANJE

3.720.486.937

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

 

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financira­nja za 2004. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

 

          

Sku-
pina

Pod-
skupina

Odje-
ljak

Naziv prihoda

Plan za 2004.

6

 

 

PRIHODI

79.445.380.278

61

 

 

Prihodi od poreza

47.744.649.009

 

611

 

Porez i prirez na dohodak

2.958.852.235

 

612

 

Porez na dobit

3.390.381.739

 

613

 

Porezi na imovinu

307.128.699

 

614

 

Porezi na robu i usluge

39.483.141.159

 

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

30.018.157.394

 

 

6142

Porez na promet

705.739.129

 

 

6143

Trošarine

8.759.244.636

 

 

 

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

945.797.444

 

 

 

Poseban porez na naftne derivate

4.019.873.124

 

 

 

Poseban porez na alkohol

246.299.500

 

 

 

Poseban porez na pivo

785.060.260

 

 

 

Poseban porez na bezalkoholna pića

138.208.604

 

 

 

Poseban porez na duhanske prerađevine

2.471.579.320

 

 

 

Poseban porez na kavu

131.861.888

 

 

 

Poseban porez na luksuzne proizvode

20.564.496

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.585.145.177

 

 

6151

Carine i carinske pristojbe

1.585.145.177

 

 

 

Carine na uvoz robe i usluga

1.323.485.454

 

 

 

Carinske pristojbe

261.659.723

 

616

 

Ostali prihodi od poreza

20.000.000

 

 

 

Ostali neraspoređeni prihodi

20.000.000

62

 

 

Doprinosi (socijalni)

29.061.946.398

 

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

13.063.098.563

 

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

14.680.083.972

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.318.763.863

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

50.000.000

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

50.000.000

 

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

50.000.000

64

 

 

Prihodi od imovine

1.113.000.000

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

665.000.000

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

15.000.000

 

 

6416

Prihodi od dividendi

640.000.000

 

 

 

Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru

640.000.000

 

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po

 

 

 

 

posebnim propisima

10.000.000

 

 

 

Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru

10.000.000

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

448.000.000

 

 

6421

Naknade za koncesije

420.000.000

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

10.000.000

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

18.000.000

65

 

 

Prihodi od prodaje roba i usluga

712.672.142

 

651

 

Administrativne (upravne) pristojbe

501.850.600

 

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

501.850.600

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

210.821.542

 

 

6521

Prihodi državne uprave

120.821.542

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

90.000.000

66

 

 

Ostali prihodi

763.112.729

 

661

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na

 

 

 

 

tržištu (vlastiti prihodi)

455.945.173

 

 

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

408.192.967

 

 

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

46.935.230

 

 

6613

Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun

816.976

 

662

 

Kazne

307.167.556

 

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

                                                                                                                                                                                                                                               

   

Sku-
pina

Pod-
skupina

Odje-
ljak

Naziv prihoda

Plan za 2004.

7

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

244.275.077

71

 

 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

19.400.000

 

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

19.400.000

 

 

7111

Zemljište

19.400.000

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

224.875.077

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

224.637.277

 

 

7211

Stambeni objekti

199.697.925

 

 

7212

Poslovni objekti

24.939.352

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

237.800

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA

 

                              

          

Raz-
red

Sku-
pina

Pod-
skupina

Odje-
ljak

Naziv rashoda

Plan za 2004.

3

 

 

 

Rashodi poslovanja

81.258.640.693

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

15.925.700.072

 

 

311

 

Plaće

12.722.092.639

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

12.598.314.995

 

 

 

3112

Plaće u naravi

102.000

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

49.116.637

 

 

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

74.559.007

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

694.318.546

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

694.318.546

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

2.509.288.887

 

 

 

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

323.917.673

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.969.553.584

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

215.817.630

 

32

 

 

Materijalni rashodi

5.089.339.226

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

792.889.426

 

 

 

3211

Službena putovanja

157.762.190

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

568.406.190

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

66.721.046

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

1.305.823.469

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

351.458.293

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

195.160.847

 

 

 

3223

Energija

312.401.157

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

160.883.752

 

 

 

3225

Sitni inventar i auto gume

24.396.675

 

 

 

3226

Vojna oprema

261.522.745

 

 

323

 

Rashodi za usluge

2.618.501.153

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

354.158.074

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

387.108.516

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

56.204.249

 

 

 

3234

Komunalne usluge

200.472.178

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

138.824.441

 

 

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

125.863.402

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

774.893.353

 

 

 

3238

Računalne usluge

199.685.531

 

 

 

3239

Ostale usluge

381.291.409

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

372.125.178

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

61.230.362

 

 

 

3292

Premije osiguranja

51.393.136

 

 

 

3293

Reprezentacija

31.115.822

 

 

 

3294

Članarine

48.171.192

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

180.214.666

 

34

 

 

Financijski rashodi

3.946.278.935

 

 

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

2.788.108.000

 

 

 

 

Kamate za izdane trezorske zapise

246.000.000

 

 

 

 

Kamate za izdane obveznice

2.542.108.000

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

810.853.970

 

 

 

 

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

287.603.000

 

 

 

 

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

41.345.283

 

 

 

 

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog
sektora

481.580.187

 

 

 

 

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava

325.500

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

347.316.965

 

 

 

 

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

240.703.731

 

 

 

 

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

338.900

 

 

 

 

Zatezne kamate

3.329.131

 

 

 

 

Ostali nespomenuti financijski rashodi

102.945.203

 

35

 

 

Subvencije

3.842.041.203

 

 

351

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

980.487.000

 

 

 

 

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

20.000.000

 

 

 

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

960.487.000

 

 

352

 

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan
javnog sektora

2.861.554.203

 

 

 

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

215.004.500

 

 

 

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

698.619.703

 

 

 

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

1.947.930.000

 

36

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

3.490.376.553

 

 

361

 

Pomoći inozemnim vladama

75.000.000

 

 

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

45.000.000

 

 

 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

30.000.000

 

 

362

 

Pomoći međunarodnim organizacijama

60.000.000

 

 

 

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

60.000.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

3.355.376.553

 

 

 

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.367.957.223

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

987.419.330

 

37

 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

44.653.879.729

 

 

371

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

33.373.444.103

 

 

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

21.120.129.000

 

 

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

12.253.315.103

 

 

372

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

11.280.435.66

 

 

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

11.107.519.918

 

 

 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

172.915.708

 

38

 

 

Ostali rashodi

4.311.024.975

 

 

381

 

Tekuće donacije

1.368.054.368

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

1.368.054.368

 

 

382

 

Kapitalne donacije

1.202.821.124

 

 

 

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

429.402.690

 

 

 

3821

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

773.418.434

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

8.527.100

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

7.033.100

 

 

 

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

1.494.000

 

 

385

 

Izvanredni rashodi

324.379.383

 

 

 

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

318.086.911

 

 

 

3859

Ostali izvanredni rashodi

6.292.472

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

1.407.243.000

 

 

 

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.171.428.000

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

222.210.000

 

 

 

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

13.605.000

                                                                                                                                                             

                                                 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

         

Raz-
red

Sku-
pina

Pod-
skupina

Odje-
ljak

Naziv rashoda

Plan za 2004.

 

4

 

 

 

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

2.151.501.599

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

45.772.146

 

 

411

 

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

16.060.000

 

 

 

4111

Zemljište

16.060.000

 

 

412

 

Nematerijalna imovina

29.712.146

 

 

 

4123

Licence

17.284.146

 

 

 

4124

Ostala prava

9.583.000

 

 

 

4126

Ostala nematerijalna imovina

2.845.000

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.961.777.802

 

 

421

 

Građevinski objekti

1.232.677.547

 

 

 

4211

Stambeni objekti

401.045.000

 

 

 

4212

Poslovni objekti

829.282.547

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

2.350.000

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

575.632.555

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

221.324.363

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

22.645.450

 

 

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

150.646.472

 

 

 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

131.908.194

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

9.980.455

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

39.127.621

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

38.116.171

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

20.515.171

 

 

 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

17.601.000

 

 

424

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

32.047.250

 

 

 

4241

Knjige u knjižnicama

31.991.250

 

 

 

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima)

56.000

 

 

425

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

50.000

 

 

 

4251

Višegodišnji nasadi

50.000

 

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

83.254.279

 

 

 

4262

Ulaganja u računalne programe

73.885.279

 

 

 

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

5.101.000

 

 

 

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

4.268.000

 

43

 

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

8.020.000

 

 

431

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

8.020.000

 

 

 

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

8.020.000

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

135.931.651

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

123.756.585

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

123.756.585

 

 

452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

10.082.566

 

 

 

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

10.082.566

 

 

453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.813.500

 

 

 

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.813.500

 

 

454

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

279.000

 

 

 

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

279.000

            

 

 

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Raz-
red

Sku-
pina

Pod-
skupina

Odje-
ljak

Naziv rashoda

Plan za 2004.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

3.720.486.937

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

22.016.539.003

 

 

 

 

Promjena u stanju depozita državnog proračuna

970.200.000

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

550.000.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i

 

 

 

 

 

srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

550.000.000

 

 

 

8161

Od toga: naplata starih potraživanja

300.000.000

 

82

 

 

Primici od prodaje vrijednosnih papira

15.689.630.302

 

 

821

 

Trezorski zapisi

1.900.000.000

 

 

 

8211

Trezorski zapisi - tuzemni

1.900.000.000

 

 

822

 

Obveznice

13.789.630.302

 

 

 

8221

Obveznice - tuzemne

8.039.630.302

 

 

 

8222

Obveznice - inozemne

5.750.000.000

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

1.350.000.000

 

 

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.350.000.000

 

 

 

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.350.000.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

3.456.708.701

 

 

841

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih

 

 

 

 

 

organizacija

951.625.201

 

 

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija

951.625.201

 

 

 

 

Zajmovi Svjetske banke

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama

 

 

 

 

 

privatnog sektora (Tehnička pomoć II)

24.215.348

 

 

 

 

Zajam za Projekt osuvremenjavanja i restrukturiranja željeznica

228.300.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove dijela područja (Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema)

 

 

 

 

 

u sastavu Osiječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

103.000.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt ulaganja u mirovinski sektor

55.401.782

 

 

 

 

Zajam za Projekt zdravstvenog sustava

16.627.342

 

 

 

 

Zajam za Projekt tehničke pomoći pri provedbi stečajnog postupka

5.070.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra

20.131.500

 

 

 

 

Zajam za Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi

46.235.347

 

 

 

 

Zajam za projekt znanosti i tehnologije

11.612.757

 

 

 

 

Ukupno Svjetska banka

510.594.076

 

 

 

 

Zajmovi Europske banke za obnovu i razvoj

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove željezničkih lokomotiva

12.000.000

 

 

 

 

Ukupno Europska banka za obnovu i razvoj

12.000.000

 

 

 

 

Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove zdravstvene infrastrukture (II)

17.971.311

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove škola (II)

6.600.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku

3.983.812

 

 

 

 

Zajam za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj (II)

130.400.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove škola (III)

109.000.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove otoka ili područja od posebne državne skrbi  (IV)

30.000.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove i modernizacije ŠNZ »Andrija Štampar«, Zagreb, i MCZZM, Dubrovnik

16.076.002

 

 

 

 

Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe

314.031.125

 

 

 

 

Zajmovi Europske investicijske banke

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove infrastrukture i modernizacije sustava signalizacije i telekomunikacije

 

 

 

 

 

na dijelovima Vc. Pan-europskog koridora

5.000.000

 

 

 

 

Obnova komunalne infrastrukture u područjima posebne državne skrbi

110.000.000

 

 

 

 

Ukupno Europska investicijska banka

115.000.000

 

 

842

8421

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

235.083.500

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.270.000.000

 

 

 

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.680.000.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

590.000.000

 

 

 

 

Zajam KfW banke za osuvremenjivanje i izgradnju pruga i čvorišta za međunarodni promet

590.000.000

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

18.296.052.066

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

1.046.765.216

 

 

511

 

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim

 

 

 

 

 

organizacijama

21.727.358

 

 

 

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

21.727.358

 

 

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

354.137.858

 

 

 

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

354.137.858

 

 

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

313.700.000

 

 

 

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

313.700.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem

 

 

 

 

 

poduzetništvu izvan javnog sektora

357.200.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu

 

 

 

 

 

izvan javnog sektora

357.200.000

 

53

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

448.500.000

 

 

531

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

335.000.000

 

 

 

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

335.000.000

 

 

532

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

101.000.000

 

 

 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

101.000.000

 

 

533

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

12.500.000

 

 

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

12.500.000

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

8.618.168.850

 

 

541

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i

 

 

 

 

 

međunarodnih financijskih organizacija

801.187.000

 

 

 

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

382.530.000

 

 

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

418.657.000

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u

 

 

 

 

 

javnom sektoru

1.634.675.748

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

 

 

 

u javnom sektoru

1.634.675.748

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

 

 

 

izvan javnog sektora

6.166.673.702

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

 

 

 

izvan javnog sektora

4.497.161.725

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

1.669.511.977

 

 

545

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg

 

 

 

 

 

poduzetništva izvan javnog sektora

15.632.400

 

 

 

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i

 

 

 

 

 

srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

632.400

 

 

 

5452

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i

 

 

 

 

 

srednjeg poduzetništva

15.000.000

 

55

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

8.182.618.000

 

 

552

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

8.182.618.000

 

 

 

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

5.541.778.000

 

 

 

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

2.640.840.000

 

   

                       

II. POSEBNI DIO


Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 83.410,142.292 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 18.296,052.066 kune raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

POSEBNI DIO

 

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2004. godine, sastavni su dio Proračuna.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/04-01/02
Zagreb, 4. ožujka 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.