Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskih voda

NN 31/2004 (10.3.2004.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskih voda

Hrvatski sabor

835

Na teme­lju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 4. ožujka 2004., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2004. GODINU HRVATSKIH VODA

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2004. godinu Hrvat­skim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od            1.589.539.882 kuna.

– ukupne rashode u iznosu od            1.626.539.882 kuna.

– deficit u iznosu od                                37.000.000 kuna.

II.

Deficit u iznosu od 37.000.000 kuna namirit će se zadu­ži­va­njem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, ino banaka i HBOR-a.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/04-01/02
Zagreb, 4. ožujka 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

 

 

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2004. GODINU HRVATSKIH VODA

        u kunama –

 

 

 

 

1

Plan za 2004.
2

PRIHODI

 

1.

Izvorni prihodi

1.000.000.000

1.1.

Naknada za korištenje voda

285.000.000

1.2.

Naknada za zaštitu voda

275.000.000

1.3.

Naknada za vađenje pijeska i šljunka

15.000.000

1.4.

Slivna vodna naknada

425.000.000

2.

Prihod iz Proračuna

419.539.882

2.1.

Učešće u povlačenje zajma za obnovu Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

73.000.000

2.2.

Učešće u povlačenje zajma za Eko projekt Jadran

19.530.000

2.3.

Održavanje vodnih građevina

100.339.882

2.4.

Obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava

5.000.000

2.5.

Projekti vodoopskrbe i zaštite od poplava

80.000.000

2.6.

Projekti po posebnim sporazumima

114.480.000

2.7.

Izgradnja i održav. unutar. plovnih puteva

25.690.000

 

2.8.

Učešće u povl. zajma za obnovu Ist. Slavonije, Baranje i zap. Srijema – (deminiranje-HCR)

1.500.000

3.

Ostali prihodi

170.000.000

UKUPNI PRIHODI

1.589.539.882

RASHODI

 

1.

Tekuće tehničko i gosp.održavanje vodotokova i vodnih građevina

636.000.000

1.1.

Održavanje zaštitnih vodnih građevina na državnim vodama

200.000.000

1.2.

Obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava na državnim vodama

5.000.000

1.3.

Uređenje i održavanje lokalnih voda i hidro-meli. sustava na slivnim područjima

290.000.000

1.4.

Studijsko-razvojni i znanstveno-istraživ. poslovi

60.000.000

 

1.5.

Hitne interven. u području vodnog gospod.

15.000.000

 

1.6.

Izdaci za obračun i naplatu naknada

56.000.000

1.7.

Ostali izdaci pri upravljnju vodama

10.000.000

 

2.

Financiranje programa radova

795.539.882

2.1.

Objekti zaštite od štetnog djelovanja voda na državnim vodama (zaštita od poplava)

33.160.000

2.2.

Obnova i razvitak vodoopskrbe

260.000.000

2.3.

Zaštita voda i mora od zagađivanja

201.189.882

2.4.

Projekt obnove Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

93.000.000

2.5.

Povlačenje zajma za obnovu Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

60.000.000

2.6.

Eko projekt Jadran – učešće u povlačenju zajma

44.500.000

2.7.

Eko projekt Jadran

10.000.000

2.8.

Izgradnja i održavanje unutarnjih plovnih puteva

25.690.000

 

2.9.

Priprema, planiranje i upravljanje projektima

36.000.000

2.10.

Ulaganja u materijalnu i nemater. imovinu (imovin. prav. posl., osnov. sredstva, i dr.)

32.000.000

3.

Rashodi poslovanja

125.000.000

3.1.

Plaće, naknade i doprinosi

90.000.000

3.2.

Materijalni troškovi

35.000.000

4.

Ostali rashodi

70.000.000

UKUPNI RASHODI

1.626.539.882

SUFICIT/DEFICIT

-37.000.000

FINANCIRANJE

37.000.000

ZADUŽIVANJE

182.000.000

1.

Svjetska banka za obnovu i razvoj

103.000.000

2.

Ino banke i ostale banke

64.000.000

3.

HBOR

15.000.000

OTPLATE

145.000.000