Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu

NN 31/2004 (10.3.2004.), Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu

Hrvatski sabor

842

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU

Proglašavam Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Repub­like Hrvatske za 2004. godinu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 4. ožujka 2004. godine.

Broj: 01-081-04-790/2
Zagreb, 9. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu (u dalj­njem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, koriš­te­nje namjenskih prihoda i primitaka, odgoda primjene propisa, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), predsjednika Vlade, Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i ministra financija u izvršavanju Proračuna, kazne za neis­punjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima i rashodima

Članak 2.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici), koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.

Članak 3.

(1) Financijske planove korisnika utvrđuje Državna riznica – Sektor za pripremu državnog proračuna i dostavlja ih Državnoj riznici – Sektoru za izvršavanje državnog proračuna, koji izvršava mjesečnu dodjelu sredstava.

(2) Mjesečne dodjele izvršavaju se najkasnije deset rad­nih dana prije početka razdoblja na koje se odnose.

(3) Na temelju mjesečne dodjele korisnik obavlja korekciju mjesečnoga financijskog plana najkasnije do 20. u mjesecu za sljedeći mjesec, a Državna riznica – Sektor za izvršavanje državnog proračuna dužan je plan odobriti do 25. u mjesecu.

(4) Ako korisnik Državnoj riznici ne dostavi mjesečni financijski plan usklađen s dodjelom, ne smije stvarati i izmirivati obveze za sljedeći mjesec.

(5) Tijekom mjeseca može se izvršiti naknadna dodjela samo na temelju posebnog zahtjeva koji odobrava Državna riznica.

(6) Manje dodijeljena sredstva u odnosu na financijski plan za tekući mjesec korisnik raspoređuje u sredstva dodjele za sljedeće mjesece.

2. Trošenje proračunskih sredstava

Članak 4.

(1) Korisnici su dužni izvijestiti Ministarstvo u kojoj su banci otvorili račun iz članka 62. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.).

(2) Radi održavanja tekuće likvidnosti Ministarstvo može povlačiti raspoloživa sredstva s računa korisnika.

Članak 5.

(1) U Proračunu planirana su sredstva Tekuće proračunske zalihe u svoti od 318.086.911,00 kuna.

(2) O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Vlada.

(3) Predsjednik Vlade može raspolagati sredstvima Tekuće zalihe Proračuna do pojedinačnog iznosa od 500.000,00 kuna.

(4) Ministar financija može raspolagati sredstvima Tekuće zalihe Proračuna do pojedinačnog iznosa od 100.000,00 kuna.

Članak 6.

U skladu s odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 199/03.), a u vezi sa člankom 48. Zakona o proračunu raspoređuju se sredstva na korisnike ili u tekuću zalihu proračuna, a odluke o raspoređivanju objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 7.

(1) Devizna sredstva koja ostvare korisnici obavljanjem usluga uplaćuju se na poseban devizni račun Proračuna.

(2) Devizni račun iz stavka 1. ovoga članka koristi Ministarstvo, a ostali korisnici mogu imati devizni račun jedino na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva.

(3) Sredstva na deviznom računu iz stavka 1. ovoga članka koriste se za plaćanje planiranih proračunskih rashoda i izdataka.

Članak 8.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tomu donosi Ministarstvo.

Članak 9.

(1) Radi pravodobnog obračunavanja i doznačivanja prora­čunskih sredstava u 2004. godini za plaće i druge rashode, korisnici koji se financiraju iz Proračuna obvezni su nadležnom ministarstvu dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa zaposlenika.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka korisnici su obvezni dostaviti u roku osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.

Članak 10.

Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivat će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima i sporazumima u visini i opsegu utvrđenima između Vlade i sindikata u dijelu za koji ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 11.

Ovlašćuje se Vlada da donosi odluke o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, o visini naknada za terenski dodatak i za korištenje osobnog automobila u službene svrhe, te o visini naknade za odvojeni život od obitelji, i to korisnika i drugih pravnih i fizičkih osoba kojima se ti izdaci is­plaćuju iz proračunskih sredstava ili sredstava dobivenih kredita.

Članak 12.

(1) Ovlašćuje se Vlada da može izdati suglasnosti za zaduživanje jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2003. (Obrazac: PR-RAS) iskazala prihode poslovanja u koloni 7 pod oznakom AOP 001 veće od iznosa rashoda poslovanja iskazanih u koloni 7 pod oznakom AOP 113.

(2) Ovlašćuje se Vlada da može izdati suglasnosti za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, najviše do 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iskazanih u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2003. (Obrazac: PR-RAS u koloni 7 pod oznakom AOP 001).

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka ne odnose se na:

1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima je Vlada izdala suglasnosti do 31. prosinca 2003., a nisu korištene u 2003. godini,

2. jedinice lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi,

3. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ostvaruju kreditna sredstva za nabavu nefinancijske imovine iz sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Fonda za razvoj i zapošljavanje.

(4) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 3. točke 1. ovoga članka ne mogu povećavati visinu planiranih primitaka od zaduživanja (račun 84 iz Računskog plana proračuna) već objavljenu u planu proračuna za 2004. godinu u skladu sa člankom 32. Zakona o proračunu.

Članak 13.

(1) Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koji su uplaćeni za osiguranike prema članku 23. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara (»Narodne novine«, br. 44/01.), vratit će se poslodavcima sa sjedištem, odnosno s prebivalištem na području Grada Vukovara, Iloka te Lovasa i Tovarnika na teret tih doprinosa.

(2) Poslodavci iz stavka 1. ovoga članka zahtjev za povrat doprinosa podnose Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: zavodi).

(3) Sredstva za povrat posebnog doprinosa za ozljede na radu i profesionalne bolesti iz članka 71. stavka 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 94/01., 88/02., 14/02. i 117/03.) vratit će se obveznicima uplate doprinosa na osnovi rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 14.

(1) Korisnicima su osigurana sredstva za obvezno osiguranje iz članka 75. točke 2., 3. i 4. Zakona o osiguranju (»Narod­ne novine«, br. 90/94., 20/97. i 46/97. – pročišćeni tekst, 116/99. i 111/02.).

(2) U Proračunu su osigurana sredstva za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika od posljedica nesretnog slučaja.

(3) Sredstva za nadoknadu štete na neosiguranoj imovini (poslovne zgrade, uređaji, instalacije, oprema i dr.) osigurana su u Proračunu prema stavku 1. ovoga članka, a doznačivat će se korisnicima na njihov zahtjev.

Članak 15.

(1) U Proračunu su osigurana sredstva za ostvarivanje prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja iz članka 68. stavka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, a koja obuhvaćaju:

1. naknadu plaće za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta do jedne godine života djeteta, rodiljnog dopusta do dvije godine života djeteta za blizance, trojke, četvorke, odnosno više djece jednake dobi, rodiljnog dopusta iz članka 58. stavka 9. Zakona o radu, posvojiteljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne, odnosno dvije godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu te prava na rad u skraćenom radnom vremenu do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu,

2. naknadu plaće za vrijeme korištenja dopusta iz članka 57. Zakona o radu,

3. naknadu plaće za korištenje stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu,

3.a naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad iz članka 23. točke 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju,

4. mjere povećane zdravstvene skrbi o osobama starijim od 65 godina života te o djeci do navršene 18. godine života,

5. zdravstveno prosvjećivanje,

6. liječenje po posebnim propisima,

7. hitnu pomoć na državnim cestama,

8. razliku u troškovima zdravstvene zaštite izazvane većim odstupanjem u organiziranju zdravstvene zaštite od propisanih normativa zbog demografskih karakteristika (otoci, gustoća naseljenosti),

9. osobe čije je prebivalište nepoznato,

10. osigurane osobe iz članka 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju,

11. osigurane osobe iz članka 58. Zakona o zdravstvenom osiguranju,

12. međunarodne obveze u oblasti zdravstvenog osiguranja,

13. osiguranike iz članka 5. točke 13. – 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju,

14. osigurane osobe iz članka 12. i 13. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

(2) U Proračunu se osiguravaju sredstva za obveze iz članka 68. stavka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju za razliku do pune vrijednosti opsega prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja iz članka 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju, za osigurane osobe iz članka 5. točke 13. – 22., članka 12., za osigurane osobe iz članka 10. i 58. Zakona o zdravstvenom osiguranju i za osigurane osobe kojima je priznat status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida prema Zakonu o pravima hrvatskih branite­­­­­­lja iz Domovinskog rata i članova ­­­­­­njihovih obite­­­­­­lji kao i za osigurane osobe kojima je priznato svojstvo ratnoga vojnog invalida, mirnodopskoga vojnog invalida i civilnog invalida rata prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Članak 16.

U Proračunu su osigurana sredstva za obveze iz članka 3. i 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca (»Narodne novine«, br. 114/97.) i iz članka 37. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 94/01., 122/02. i 17/04.).

Članak 17.

(1) U Proračunu su utvrđena sredstva za naknade i druga primanja na temelju posebnih propisa.

(2) Osnovica za obračun naknada i drugih primanja iz stavka 1. ovoga članka iznosi 3.326,00 kuna.

Članak 18.

(1) Naknada plaće za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta od šest mjeseci do jedne godine djetetova života, rodiljnog dopusta do dvije godine života djeteta za blizance, trojke, četvorke, odnosno više djece jednake dobi, rodiljnog dopusta iz članka 58. stavka 9. Zakona o radu, posvojiteljskog dopusta i skraćenog radnog vremena do jedne, odnosno dvije godine djetetova života iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu te skraćenog radnog vremena do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu iznosi od 1.600,00 kuna, za rad u punom radnom vremenu.

(2) Osnovica za obračun naknade plaće za vrijeme stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu iznosi 1.600,00 kuna.

(3) Novčana naknada za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta nezaposlene majke, majke na redovnom školovanju, majke korisnice mirovine, te majke korisnice invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad iznosi 900 kuna.

(4) Naknada za opremu novorođenog djeteta iznosi 1.360,00 kuna.

Članak 19.

(1) Naknada plaće za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta od šest mjeseci do jedne godine djetetova života, posvojiteljskog dopusta i skraćenoga radnog vremena do jedne godine djetetova života iznosi od 1.600,00 kuna do najviše 2.500,00 kuna, za rad u punom radnom vremenu, ovisno o visini naknade plaće koja je korisniku u skladu sa člankom 37. Zakona o zdravstvenom osiguranju utvrđena za vrijeme korištenja obveznoga rodiljnog dopusta.

(2) Naknadu plaće za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta od jedne do tri godine djetetova života, rodiljnog dopusta iz članka 58. stavka 9. Zakona o radu, posvojiteljskog dopusta, skraćenoga radnog vremena od jedne do tri godine djetetova života iz članka 59. stavka 1. i 3. Zakona o radu, dopusta iz članka 57. Zakona o radu, te novčana naknada za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta nezaposlene majke, majke na redovnom školovanju, majke korisnice mirovine, odnosno majke korisnice invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, iznosi 1.600,00 kuna.

(3) Svota iz stavka 2. ovoga članka je osnovica za obračun naknade plaće za vrijeme stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu.

(4) Naknada za opremu novorođenog djeteta iznosi 1.360,00 kuna.

Članak 20.

Sredstva koja su Proračunom osigurana za potporu udrugama čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku raspoređivat će se u skladu s Odlukom o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i financijskoj potpori udrugama iz sredstava državnog proračuna (»Narodne novine«, br. 86/98.).

III. UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
I DUGOVIMA

1. Upravljanje dr/avnom imovinom

Članak 21.

(1) Korisnik koji stekne nekretninu obvezan je u roku 30 dana od dana njezina stjecanja podnijeti zahtjev Državnom odvjet­ni­štvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno odvjet­ni­štvo) da podnese prijedlog za upis nekretnine u zemljišne knjige, s potrebnom dokumentacijom.

(2) Državno odvjetništvo sastavit će zemljišnoknjižni prijed­log, koji će podnijeti nadležnom sudu radi upisa nekretnine u zemljišne knjige.

Članak 22.

Državno odvjetništvo podnosi zemljišnoknjižni prijedlog za upis nekretnine iz članka 72. stavka 2. Zakona o proračunu ako je Vlada dala suglasnost u skladu sa člankom 72. stavkom 2. Zakona o proračunu.

Članak 23.

Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima s računa Proračuna prihod su Proračuna.

Članak 24.

(1) Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravne osobe, Republika Hrvat­ska postaje vlasnikom u tim pravnim osobama razmjerno ulo­že­nim sredstvima.

(2) Imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka upisuje njezin korisnik u svoju evidenciju, a pravna osoba upisuje Republiku Hrvatsku kao vlasnika razmjernog dijela kapitala.

(3) Evidenciju o imovini i vlasničkim dijelovima iz stavka 1. i 2. ovoga članka vode korisnici Proračuna i Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom, a podatke o tome dostavljaju Ministarstvu.

2. Zaduživanje i tekuće otplate

Članak 25.

(1) Ovlašćuje se Vlada da može uzeti zajam na inozemnom
i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupne svote 19.146,339.003,00 kuna, koja je iskazana u računu financiranja Proračuna.

(2) Ovlašćuje se Vlada da može u svoje ime i za svoj račun uzeti zajam na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupne svote 3.532,665.000,00 kuna, iskazane u financijskom planu Hrvatskih autocesta d.o.o., Zagreb.

(3) Zaduženje iz stavka 2. Vladi predlaže Ministarstvo ako procijeni da je njime moguće ostvariti povoljnije uvjete zadu­ži­va­nja od onih koje bi kao dužnik ostvarile Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb.

(4) Ministarstvo će ugovorom s Hrvatskim autocestama d.o.o., Zagreb utvrditi korištenje sredstava zajma i međusobna prava i obveze iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Tekuće otplate glavnice državnoga duga, iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2004. godinu u svoti 16.800,786.850,00 kuna, te pripadajuće kamate imaju u izvr­ša­vanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

3. Upravljanje državnim dugom

Članak 26.

U 2004. godini ukupan državni dug može iznositi najviše 50% od ukupnog bruto domaćeg proizvoda u 2004. godini.

Članak 27.

Mjenice kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze može izdavati samo ministar financija.

4. Državna jamstva

Članak 28.

(1) Ovlašćuje se Vlada da u ime Republike Hrvatske može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva.

(2) Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2004. godinu iznosi 4.900.000.000,00 kuna.

(3) Pri ocjeni zahtjeva za davanjem državnog jamstva uzimat će se u obzir:

– potpora kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se po­bolj­šavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak,

– poslovanje bez gubitaka,

– gospodarska stabilnost i važnost u regionalnom razvitku,

– jamstvo se može dati isključivo pravnoj osobi.

(4) Davanje jamstva uvjetovat će se osiguranjem naplate na temelju zaloga imovine tražitelja kredita koje će u ime Republike Hrvatske izvršiti Državno odvjetništvo, odnosno drugim instrumentima osiguranja.

(5) Jamstvo koje, sukladno Zakonu, odobrava Vlada može biti u obliku posebnog dokumenta ili ugovora o jamstvu.

(6) Jamstvo se može mijenjati ili dopunjavati samo uz suglasnost Vlade.

(7) Činidbena državna jamstva iz stavka 1. ovoga članka, koja su u pravilu vezana za okončanje posla, mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugo­roč­nog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte (promet i ve­ze, energetika, zaštita okoliša) koji se izvode na osnovi koncesija ili zajedničkih ulaganja.

(8) Tražitelj jamstva i kreditor, putem pisma namjere, dužni su dobiti prethodnu suglasnost od Ministarstva.

(9) Na temelju suglasnosti tražitelj će dokumentirani zahtjev uputiti matičnom ministarstvu, koje je dužno ocijeniti:

– razvojni program,

– bonitet tražitelja,

– ocjenu stanja zaduženosti,

– efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti,

– dati svoje mišljenje i opredjeljenje o jamstvu.

(10) Ministarstva koja su nadležna za tražitelja jamstva dužna su u roku od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva uputiti prijedlog i svoje mišljenje Ministarstvu.

(11) Ministarstvo, uz procjenu kreditnih uvjeta banaka davatelja kredita, obvezno je Vladi uputiti svoje mišljenje najkasnije u roku od četrdeset dana od prijedloga matičnog ministarstva.

(12) Za dana financijska jamstva zaračunava se provizija od 0,5 posto njegove vrijednosti.

(13) Provizija se naplaćuje prije uručenja jamstva naslovniku. Provizija je prihod Proračuna.

(14) Za državna jamstva koja se aktiviraju Ministarstvo može banci ili drugoj financijskoj organizaciji ovlaštenoj za platni promet dati nalog za blokadu računa dužnika radi izmirenja duga.

(15) Potraživanja Ministarstva, na temelju utvrđenih obveza dužnika, imaju isti prioritet u izvršavanju kao i nalozi za druge oblike javnih davanja u odnosu na sve ostale naloge po obvezama dužnika, njegova pravnog sljednika ili solidarnog jamca.

(16) Radi naplate duga s osnove jamstava, Ministarstvo može uz suglasnost Vlade s dužnikom sklopiti ugovor o obročnoj otplati duga.

(17) Vlada može iznimno odobriti jamstvo za zaduže­nje određenog korisnika vezano za provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima znače­nje za re­gionalnu gospodarsku stabilnost, uz ublažava­nje gospodarske nerazvijenosti određenog područja, ukla­nja­nje ratnih šteta, obnovu ili hitnu obnovu od pos­ljedica elementarnih nepogoda.

(18) Jamčevna zaliha za financijska državna jamstva u Pro­ra­čunu iznosi 313,700.000,00 kuna.

(19) Ako zbog neizvršenja kreditnih obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bude aktivirano državno jamstvo, odnosna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može izvršavati samo neophodne rashode (minimalne plaće za zaposlene, doprinose, minimalne rashode za materijal i usluge).

Članak 29.

Pravna osoba u većinskom ili neizravnom državnom vlasni­štvu sklapa kreditne poslove s inozemstvom ili daje jamstva na osnovi suglasnosti Vlade, ako vrijednost posla ili jamstvo prelazi iznos od 7.500.000,00 kuna.

IV. POTICAJNE MJERE U GOSPODARSTVU

Članak 30.

Za temeljni kapital, subvenciju kamata i udio u kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 2004. godini osigurava se 567,000.000,00 kuna.

Članak 31.

(1) Nadležna ministarstva utvrdit će godišnji Akcijski plan korištenja državnih potpora. Planom se usklađuju planirana sredstva s pravima korisnika na temelju važećih propisa i ugovora. Plan se utvrđuje najkasnije 30. dan po donošenju Proračuna, a provodi ga nadležno ministarstvo. Primjerak se dostavlja i Ministarstvu.

(2) Planom se utvrđuju sredstva, mjere i kriteriji namjene, kao i mjere za nenamjensko korištenje, odnosno neispunjavanje obveza i ugovora, koje se podupiru potporama.

(3) Akcijski plan razrađuje se i prema proračunskoj dinamici povlačenja sredstava. U slučaju značajnijih promjena uvjeta poslovanja, akcijski plan može se promijeniti, te u roku osam dana do­staviti Ministarstvu.

(4) Nadležno ministarstvo može obustaviti državne potpore prema pravnim osobama, korisnicima, za koje utvrdi da nisu ispunjavale obveze za proteklu godinu prema državi, ili su nenamjenski koristili sredstva potpore.

Članak 32.

(1) Plaćeni porez na dodanu vrijednost po računima za nabavu opreme u 2004. godini za obavljanje vatrogasne djelatnosti, vratit će se na teret prihoda poreza na dodanu vrijednost, javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama.

(2) Sredstva ostvarena od povrata poreza na dodanu vrijednost mogu se koristiti samo za investicijsku izgradnju i nabavu opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Članak 33.

(1) Plaćeni porez na dodanu vrijednost na uvoznu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2004. godini, vratit će se na teret prihoda od poreza na dodanu vrijednost, ovlaštenim znanstvenim ustanovama registriranima po posebnim propisima koje nisu upisane u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

(2) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa verificirat će projekte i izdati suglasnost za nabavu opreme koja služi za realizaciju projekata iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Znanstvene ustanove iz stavka 1. ovoga članka, na temelju suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka i računa o uvezenoj i nabavljenoj opremi, mogu za uvezenu opremu, odnosno opremu nabavljenu u tuzemstvu ostvariti pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost.

(4) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dužno je Vladi tromjesečno dostavljati izvješće o nabavi opreme i visini utrošenih sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ministarstvo financija će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, u suglasnosti s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, donijeti naputak o uvjetima i načinu ostvarenja prava na povrat poreza na dodanu vrijednost iz ovoga članka.

Članak 34.

(1) Novčane naknade imovine esula-optanata tijekom 2004. izvršit će se iz sredstava Tekuće zalihe Proračuna.

(2) Isplata sredstava iz stavka 1. ovoga članka izvršit će se pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima i ugovorima.

Članak 35.

Povrati poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima poreza s područja posebne državne skrbi (prve, druge i treće skupine) te brdsko-planinskih područja za 2003. vratit će se na teret prihoda poreza na dohodak koji pripada državnom proračunu.

Članak 36.

(1) Tekuće pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u razdjelu 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA odnose se na pomoći županijama te na pomoći općinama i gradovima prve i druge skupine na područjima posebne državne skrbi. Pomoći se osiguravaju u iznosu koji odgovara razlici između procijenjenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2003. godinu iz članka 35. ovoga Zakona koji preuzima državni proračun i sredstava na temelju kriterija iz ovoga članka Zakona.

(2) Pomoći županijama iz stavka 1. ovoga članka odnose se na korekciju fiskalnog kapaciteta proračuna i ulaganja u razvojne programe županija, općina i gradova na njihovu području.

(3) Kriteriji za izračun i raspodjelu pomoći županijama jesu: broj stanovnika prema popisu iz 2001. godine, prosjek prihoda županijskog proračuna za 2002. godinu po stanovniku na razini države (državni prosjek) i prihodi županijskog proračuna za 2002. godinu po stanovniku županije, te prosjek rashoda za kapitalne programe iz županijskog proračuna za 2002. godinu po stanovniku na razini države (državni prosjek) i rashod za kapitalne programe iz županijskog proračuna za 2002. godinu po stanovniku županije.

(4) Najmanje 50% tekućih pomoći iz stavka 2. ovoga članka županije raspodjeljuju na općine i gradove s njihova područja koji nisu izravno korisnici pomoći iz ovoga članka.

(5) Županija propisuje kriterije za raspodjelu dijela pomoći iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Županijsko poglavarstvo dužno je do 30. lipnja 2004. donijeti raspored sredstava na općine i gradove iz stavka 4. ovoga članka te ga u roku 15 dana nakon donošenja dostaviti Ministarstvu.

(7) Pomoći općinama i gradovima iz stavka 1. ovoga članka odnose se na korekciju fiskalnog kapaciteta, poticanje ulaganja u razvojne programe i racionalnost izvršenja funkcija općina i gradova.

(8) Kriteriji za izračun i raspodjelu pomoći općinama i gradovima iz stavka 1. ovoga članka jesu: broj stanovnika prema popisu iz 2001. godine, prosjek prihoda po stanovniku općina i gradova na razini države (državni prosjek) za 2002. godinu, prosjek prihoda po stanovniku skupine (članak 4. i 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi), odnosno pojedine općine i grada, udio rashoda za kapitalne programe za 2002. godinu u ukupnim rashodima, uravnoteženje materijalnih rashoda (broj stanovnika i ras­hod po stanovniku) u 2002. godini, racionalnost izvršenja funkcija sustava (broj zaposlenih, rashod po zaposlenom) i rashodi za funkcije grada (ispod 30.000 stanovnika) u 2002. godini, te faktor korekcije za postupan prijelaz na novi model izračuna pomoći.

(9) Županije, općine i gradovi iz stavka 1. ovoga članka mogu koristiti pomoći samo za financiranje obveznih rashoda propisanih zakonom.

(10) Na korisnike pomoći iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i odredbe o rashodima za zaposlene i o ostalim rashodima i naknadi troškova zaposlenima koje se odnose na korisnike Proračuna, a prema Zakonu o državnim službenicima i namješte­ni­cima i članku 10. ovoga Zakona.

(11) Županije, općine i gradovi koji su izravni korisnici pomoći ovoga članka dužni su tromjesečno izvještavati Ministarstvo o korištenju pomoći.

(12) Općine i gradovi koji su korisnici pomoći iz stavka 4. ovoga članka dužni su tromjesečno izvještavati županiju o korište­nju pomoći.

(13) Ako županija ne donese raspored sredstava iz stavka 4. ovoga članka, Ministarstvo će obustaviti doznaku pomoći.

(14) Ako županije, općine i gradovi ne obavještavaju u propisanom roku i/ili ne koriste namjenski odobrena sredstva pomoći, Ministarstvo će im obustaviti doznaku pomoći.

V. KORIŠTENJE NAMJENSKIH PRIHODA, PRIMITAKA I DONACIJA

Članak 37.

(1) Obveze uplate namjenskih prihoda, primitaka i donacija ne odnose se na znanost, visoko obrazovanje, zdravstvene ustanove, sustav izvršenja sankcija, na ustanove socijalne skrbi, ustanove kulture, na diplomatsko-konzularna predstavništva i robne zalihe.

(2) Nadležna ministarstva nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Uplaćene, a manje planirane donacije mogu se izvršavati po aktivnostima i/ili projektima za koje su namijenjene, iznad iznosa utvrđenih Proračunom.

(4) Donacije koje nisu iskorištene u tekućoj proračunskoj godini prenose se u sljedeću proračunsku godinu i koriste za iste namjene.

Članak 38.

(1) Prihodi od igara na sreću su namjenski prihodi Proračuna.

(2) Aktivnosti iz Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (»Narod­ne novine«, br. 68/03. – u daljnjem tekstu: Uredba) mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom za 2004. godinu, do iznosa ostvarenih prihoda od igara na sreću utvrđenih Uredbom.

VI. ODGODA PRIMJENE ODREĐENIH ODREDABA ZAKONA O PRORAČUNU

Članak 39.

Kod planiranja Proračuna nisu se primijenile odredbe Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), i to:

– članka 9. stavci 1. i 4. u dijelu koje se odnose na plan raz­vojnih programa,

– članka 10. stavak 2. u dijelu koji se odnosi na posebni dio financijskog plana izvanproračunskih korisnika i plana razvojnih programa,

– članka 19. stavak 1. točke 1. i 2. u dijelu koje se odnose na projekciju proračuna sljedeće dvije godine, izvršenje proračuna za prethodnu proračunsku godinu i procjenu proračuna tekuće prora­čunske godine, te financijske planove izvanproračunskih korisnika s obrazloženjem i

– članaka 26., 28. i 29. u cijelosti.

VII. ODGODA NAPLATE POREZA I DOPRINOSA

Članak 40.

(1) Uz suglasnost Vlade ministar financija može na zahtjev obveznika javnih davanja odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu dospjelih nenaplaćenih javnih davanja.

(2) Rok plaćanja može se odgoditi za jedan mjesec, a plaćanje u jednakim mjesečnim obrocima može se odobriti na rok od najduže deset mjeseci.

(3) Dužnik je obvezan redovito podmirivati tekuće obveze i za vrijeme odobrene odgode roka plaćanja ili plaćanja u obrocima.

(4) Ako se dužnik ne pridržava utvrđenih obveza, pokrenut će se ovršni postupak.

(5) Vlada će uz polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna izvijestiti Hrvatski sabor o radnjama iz ovoga članka.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 41.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna:

1) ako u propisanom roku ne dostavi Državnoj riznici financijski plan, s razrađenim mjesečnim planom (članak 3.),

2) ako ne izvijesti Ministarstvo o otvaranju računa (članak 4. stavak 1.),

3) ako devizna sredstva ne uplati na poseban račun banke koju odredi Ministarstvo (članak 7.),

4) ako u roku ne dostavi rješenje o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa zaposlenika (članak 9.),

5) ako sredstva isplati suprotno članku 10. ovoga Zakona,

6) ako invalidnine, naknade, socijalna davanja i druga osobna primanja poveća suprotno osnovici iz članka 17. ovoga Zakona,

7) ako prihode od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima ne uplaćuje u Proračun (članak 23.),

8) ako neophodne rashode isplaćuje iznad razine utvrđene člankom 28. stavkom 19. ovoga Zakona,

9) ako isplaćuje plaće i ostala materijalna prava suprotno članku 36. stavku 10. ovoga Zakona.

Članak 42.

Uz novčanu kaznu iz članka 41. ovoga Zakona izreći će se i zaštitna mjera obustave daljnjih mjesečnih dodjela u slučajevima korištenja sredstava Proračuna protivno zakonu.

Članak 43.

(1) Ako ovlaštena osoba proračunskog nadzora u postupku provjere utvrdi radnje koje imaju obilježje prekršaja, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom po­druč­nom uredu Porezne uprave.

(2) Ovlašteni službenik Porezne uprave vodi prvostupanjski postupak i donosi rješenje o prekršaju iz članka 42. i članka 43. ovoga Zakona.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva, u skladu s odredbama Općega poreznog zakona.

Članak 44.

Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, pla­ćanja, prisilne naplate i odgode plaćanja novčane kazne te vo­đenja pre­kršajnog postupka primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Odredbe članka 18. ovoga Zakona primjenjivat će se do 30. lipnja 2004., a odredbe članka 19. ovoga Zakona primjenjivat će se od 1. srpnja 2004.

Članak 46.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/04-01/03
Zagreb, 4. ožujka 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.