Dopune Sudskog poslovnika

NN 32/2004 (11.3.2004.), Dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

844

Na teme­lju članka 43. stavak 1. Zakona o sudovima (»Na­rod­ne novine«, br. 3/94, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00, 67/01, 5/02 i 17/04) donosim

DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine« br. 80/97, 20/98, 118/01 i 43/03) u Glavi XXII. dodaje se novi naslov »7. Postupak s ustup­ljenim predmetima drugom stvarno nadležnom sudu« i novi članci 272a. i 272b. koji glase:

»7. Postupak s ustup­ljenim predmetima drugom stvarno nadležnom sudu

Članak 272a.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske rješe­njem će odrediti vrstu predmeta i broj predmeta, odnosno da u pojedinoj pravnoj stvari postupa drugi stvarno nadležan sud, ako sud koji je po zakonu mjesno i stvarno nadležan zbog prevelikog broja predmeta koje ima u radu, ne može u razumnom roku raspraviti te predmete i donijeti odluku.

Sud čiji se predmeti ustupaju drugom stvarno nadležnom sudu u odgovarajućem upisniku u rubrici »Primjedba« označit će za svaki pojedini predmet da je ustup­ljen drugom sudu, uz naznaku suda kojem je ustup­ljen.

Ako predmet ustupa drugostupa­njski sud, tada će taj sud o tome obavijestiti stvarno i mjesno nadležan sud prvog stup­nja, koji će to unijeti u odgovarajući upisnik u rubrici »Primjedba«.

Sud koji ustupa predmete, obavijestit će stranke o sudu kojem je ­njihov predmet ustup­ljen na da­lj­nje postupa­nje.

Sud kojem su predmeti ustup­ljeni upisat će ustup­ljene predmete u odgovarajuće upisnike i s ­njima postupati kao s ostalim predmetima u tom sudu.

Članak 272b.

Sud čiji se predmeti ustupaju drugom sudu, ustup­ljene predmete neće u godiš­njem statističkom izvješću iskazivati kao predmete tog suda, već će sud koji je zaprimio ustup­ljene predmete u godiš­njem statističkom izvješću iskazivati kao svoje predmete.«

Članak 2.

U Glavi XXII. dosadaš­nji naslovi od 7. do 14. postaju naslovi od 8. do 15.

Članak 3.

Članak 312. mije­nja se i glasi:

»U upisnik O općinski sudovi upisuju ostavinske predmete u povodu dostav­ljenih smrtovnica, izvadaka iz državnih matica i prijedloga stranaka za pokreta­nje ostavinskih postupaka nakon smrti osobe.

Nakon primitka smrtovnica, izvatka iz državnih matica i prijedloga stranaka za pokreta­nje ostavinskih postupaka nakon smrti osobe, sud će odmah ostavinski spis ustupiti ovlaštenom javnom bi­lježniku.

Ako na području općinskog suda ima više javnih bi­lježnika, ustupa­nje spisa obav­lja se abecednim redom, tako da svaki javni bi­lježnik dobije približno jednak broj spisa.

U upisnik iz stavka 1. ovoga članka ne upisuju se nas­ljednopravni zahtjevi nakon pravomoćnih rješe­nja o nas­ljeđiva­nju (naknadno pronađena imovina, naknadno pronađena oporuka), ne­go će se o ­njima odlučiti u ostavinskom predmetu u kojem je doneseno pravomoćno rješe­nje o nas­ljeđiva­nju.

Članak 4.

Iza članka 312. dodaju se članci 312a. i 312b. koji glase:

»Članak 312a.

U upisniku O općinski sudovi ostavinske predmete zaprim­ljene nakon 4. listopada 2003. godine neće voditi kao predmete općinskog suda, već će u rubrici »Primjedba« označiti dan, mjesec i godinu kada je ostavinski predmet povjeren javnom bi­lježniku kao povjereniku suda na postupa­nje.

Ostavinske predmete zaprim­ljene nakon 4. listopada 2003. godine pa nada­lje općinski sud u statističkom izvješću neće iskazivati kao predmete koje je riješio u toku kalendarske godine, već će ih iskazivati kao ustup­ljene predmete.

Članak 312b.

Nakon što je ostavinski predmet dovršen kod javnog bi­lježnika i vraćen općinskom sudu u upisniku O označit će se da je predmet pravomoćno dovršen i pohra­njen u arhivu suda.

Ako je protiv rješe­nja koje je kao povjerenik suda u ostavinskom postupku donio javni bi­lježnik izjav­ljen prigovor, ostavinski spis dostav­lja se općinskom sudu. Sud će u upisnik O u rubrici »Primjedba« unijeti dan, mjesec i godinu kada je prigovor izjav­ljen i s ostavinskim spisom postupati kao sa svojim predmetom.«

Ako je ostavinski postupak prekinut i stranke upućene na parnicu, jer među strankama postoje sporne či­njenice o kojima ovisi neko ­njihovo pravo, općinski sud će u upisnik O to unijeti u rubriku »Primjedba«, te s predmetom postupati kao sa svojim predmetom.

Članak 5.

Ove dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/04-01/668
Urbroj: 514-06-01-04-2
Zagreb, 9. ožujka 2004.

Ministrica
Vesna Škare Ožbolt, v. r.