Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

NN 33/2004 (15.3.2004.), Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

856

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., a na prijedlog Vlade Repub­like Hrvatske i uz miš­lje­nje Odbora za va­njsku politiku Hrvatskoga sabora, te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 080-02/04-02/96, Urbroj: 50304/2-04-05 od 27. ve­ljače 2004., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supot­pis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

CELESTIN SARDELIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, sa sjedištem u Ljub­ljani.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-04-802/2
Zagreb, 10. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.