Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko, sa sjedištem u Rabatu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republ

NN 34/2004 (17.3.2004.), Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko, sa sjedištem u Rabatu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republ

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

862

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/129, urbroj: 50304/2-03-04 od 22. prosinca 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam DUBRAVKA ŽIROVČIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Maroko, sa sjedištem u Rabatu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kamerun, sa sjedištem u Rabatu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-04-822/2
Zagreb, 12. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.