Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

NN 36/2004 (22.3.2004.), Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

916

Na temelju članaka 38. i 39., a u vezi s člankom 119. stav­kom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2004. godine donijela

UREDBU

o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Uredbom propisuju se djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, postupak davanja koncesijskog odobrenja i visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja.

Članak 2.

Za svaki grad/općinu na čijem području postoji pomorsko dobro osniva se Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Vijeće daje koncesijsko odobrenje (u daljnjem tekstu: Odob­renje) za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra.

Odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru upravni je akt na čije donošenje se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91, 103/96), ako odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i odredbama ove Uredbe nije drugačije propisano.

Djelatnosti, sredstva, te visina naknade za odobrenje, odre­đeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čine sastavni dio ove Uredbe kao prilozi 1A, 1B i 1C.

Članak 3.

Tijelo grada/općine pri kojem djeluje Vijeće dužno je voditi evidenciju Odobrenja.

Evidencija Odobrenja mora sadržavati podatke o nositelju Odobrenja, lokaciji, vrsti djelatnosti koja se obavlja, sredstvima s kojima se obavlja djelatnost, te visini naknade za odobrenje i vremenskom roku na koji je Odobrenje dato.

Članak 4.

Za davanje Odobrenja za obavljanje djelatnosti na području unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvat­ske, navedenih u Tablici 1. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, nadležno je Vijeće, na čijem su području sred­stva za obavljanje djelatnosti upisana.

Za davanje Odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Repub­like Hrvatske, navedenih u Tablici 2. i Tablici 3. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, nadležno je Vijeće, na čijem području se nalazi pomorsko dobro na kojem se djelatnost obavlja.

Kada se zahtjev za davanje Odobrenja podnosi u svrhu obav­ljanja djelatnosti iz Tablice 3. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, a za koje nije potrebna mikrolokacija na morskoj obali, te podnositelj zahtjeva nema vlastito sredstvo za obav­ljanje djelatnosti, već putem Ugovora o poslovnoj suradnji koristi sredstvo u vlasništvu treće osobe, Odobrenje izdaje Vijeće na čijem području je isto sredstvo upisano.

Ako se nadležnost Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ovog članka ne može utvrditi, ili su nadležna dva ili više vijeća, Odobrenje daje Vijeće grada Pule, Rijeke, Senja, Zadra, Šibenika, Splita i Dubrovnika.

Članak 5.

Poglavarstvo grada/općine donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga nadležnom tijelu samouprave u županiji najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Godišnji plan iz stavka 1. ovog članka mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom iz stavka 1. ovog članka, obavezno sadrži plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje, te popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, koje se mogu obavljati na području grada/općine koja ga donosi i mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti (opisno, skica, k.č.br. ili dr.).

Vijeće/poglavarstvo grada/općine dužno je jednom godišnje, a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine nadležnom tijelu samouprave u županiji dostaviti pisano izvješće o izvršenju godiš­njeg plana upravljanja pomorskim dobrom za predhodnu godinu, s izraženim podacima o broju datih odobrenja i uprihođenim sred­stvima.

II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA

Članak 6.

Zahtjev za davanje odobrenja podnosi se Vijeću, putem grada/općine.

Vijeće imenuje gradsko/općinsko vijeće u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana, koji su predstavnici slijedećih tijela:

1. Predstavnik grada/općine na čijem se području osniva Vijeće (tri predstavnika)

2. Predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva

3. Predstavnik lučke kapetanije/ispostave

Predstavnike u Vijeće iz stavka 3. ovog članka, gradskom/općinskom vijeću predlažu čelnici istih tijela.

Vijeće je dužno donijeti poslovnik o radu u roku 30 dana od dana donošenja Odluke o imenovanju Vijeća.

Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća.

Predsjednik i članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 50,00 kuna bruto po članu, po datom odobrenju, kao i naknadu troškova u vezi s vođenjem postupka.

Naknade iz stavka 7. ovog članka isplaćuju se iz proračuna grada/općine na čijem je području Vijeće osnovano.

Članak 7.

Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva).

Zahtjev za davanje Odobrenja podnosi se Vijeću na tiskanom obrascu, koji čini sastavni dio ove Uredbe kao Prilog 2. i Prilog 3.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti, dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, te dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se Odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom/brodom) (u dalj­njem tekstu: Dokumentacija zahtjeva).

Za djelatnosti navedene u Tablici 1. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, podnosi se jedan zahtjev za svako sredstvo za koje se traži davanje odobrenja.

Za djelatnosti navedene u Tablici 2. i Tablici 3. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva utvrđena za obavljanje određene djelatnosti za koju se traži davanje Odobrenja.

Članak 8.

Prilikom rješavanja temeljem zahtjeva, Vijeće je dužno utvrditi je li zahtjev usklađen s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe.

Vijeće je po službenoj dužnosti dužno zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe, za obav­ljanje djelatnosti sa sredstvima koje su u Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru posebno označene.

Ukoliko Vijeće utvrdi da zahtjev nije u skladu s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe ili lučka kapetanija nije izdala suglasnost iz stavka 2. ovog članka, Vijeće će rješenjem odbiti zahtjev za davanje Odobrenja.

Iznimno, kada se Odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 (jedne) kalendarske godine, a za obavljanje djelatnosti potrebna je mikrolokacija na pomorskom dobru, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Podnositelja zahtjeva, čiji zahtjev Vijeće ocijeni usklađenim s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom, sukladno stavku 1. ovog članka, za koji je nadležna lučka kapetanija izdala suglasnost iz stavka 2. ovog članka i u slučaju utvrđenom u stav­ku 4. ovog članka, kada je data posebna potvrda nadležnog tijela u županiji, Vijeće će pozvati da uplati određeni iznos na ime naknade za Odobrenje.

Kada se zahtjev za Odobrenje odnosi na posebno zaštićene prirodne vrijednosti na pomorskom dobru, Vijeće može dati Odobrenje nakon što ishodi suglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Članak 9.

Na temelju provedenog postupka Vijeće daje Odobrenje.

Odobrenje se daje na vremenski rok do najviše 5 (pet) godina, a rok se određuje na kalendarske (nedjeljive) godine.

Iznimno, za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru navedenih u Tablici 2. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, a koje se odnose na kulturne, zabavne, športske i komercijalne priredbe, te snimanje komercijalnog programa i reklamiranje, Odobrenje se može dati i na vremenski rok određen na dane.

Odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru daje se na tiskanom obrascu koji čini sastavni dio ove Uredbe kao Prilog 4. i Prilog 5.

Članak 10.

Odobrenje koje se odnosi na djelatnosti navedene u Tablici 2. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, mora sadržavati i opis mikrolokacije na morskoj obali na kojoj će se djelatnost obavljati.

Ako podnositelj zahtjeva za obavljanje djelatnosti navedenih u Tablici 3. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, pored unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske traži i mikrolokaciju na morskoj obali, Odobrenje mora sadržavati i opis mikrolokacije na morskoj obali na kojoj će se djelatnost obavljati.

Članak 11.

Protiv rješenja Vijeća o davanju Odobrenja može se uložiti žalba Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, u roku 15 (petnaest) dana od dana dostave rješenja.

Žalba se podnosi putem Vijeća koje je dalo Odobrenje.

Članak 12.

Korisnik Odobrenja dužan je pridržavati se propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru, te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra od interesa za Republiku Hrvatsku.

III. NAKNADA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA

Članak 13.

Za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru plaća se naknada.

Naknada za davanje Odobrenja obračunava se sukladno Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru i izražena je u godišnjem (nedjeljivom) iznosu.

U slučaju predviđenom u članku 9. stavku 3. ove Uredbe, naknada za davanje Odobrenja obračunava se sukladno Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru, a izražena je u dnev­nom (nedjeljivom) iznosu.

U tablici 2. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, naknada za davanje Odobrenja u pojedinom turističkom mjestu vezana je za razvrstaj tog mjesta u razrede, a prema Pravilniku o proglašenju i razvrstaju turističkih mjesta u razrede (»Narodne novine«, br. 75/94, 69/97, 60/98 i 78/99).

Ako pojedini grad/općina nisu proglašeni i razvrstani kao turistička mjesta u razrede, temeljem propisa navedenog u stavku 4. ovog članka, Vijeće za davanje odobrenja u tom gradu/općini, naknadu za davanje Odobrenja obračunavati će prema razredu D, Tablice 2. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru

Naknada za Odobrenje uplaćuju se u korist gradskog/općin­skog proračuna pri kojem Vijeće djeluje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Iznimno za 2004. godinu, godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe, poglavarstvo/vijeće grada/općine dužno je donijeti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 15.

Na mikrolokaciji na morskoj obali na kojoj postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo, a proglašena je pomorskim dobrom sukladno članku 118. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, do okončanja postupka izvlaštenja, može se dati Odobrenje jedino nosiocu prava vlasništva ili drugog stvarnog prava.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-01/03

Urbroj: 5030116-04-3

Zagreb, 17. ožujka 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.