Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti

NN 38/2004 (24.3.2004.), Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

951

Na temelju članka 61. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne no­vine« br. 68/03) ministar zdravstva, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I ZAŠTITARA U PRIVATNOJ ZAŠTITI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i specijalističke ordinacije za medicinu rada koje obavljaju zdravstvene preglede kojima se utvrđuje zdrav­stvena sposobnost za obavljanje poslova čuvara i zaštitara zaposlenih u ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje privatne zaštite te način i postupak obavljanja zdravstvenih pregleda, popis kontraindikacija za obavljanje poslova čuvara i popis bolesti i zdravstvenih stanja koja osobu čine nesposobnom za poslove zaštitara.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se i način vođenja evidencije, medi­cinske dokumentacije te sadržaj uvjerenja o izvršenom zdrav­stvenom pregledu zaštitara.

Članak 2.

Zdravstveni pregledi mogu se obavljati u zdravstvenim ustanovama i specijalističkim ordinacijama za medicinu rada koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

I. ZDRAVSTVENI PREGLEDI ČUVARA

Članak 3.

Zdravstveno stanje čuvara utvrđuje se na zdravstvenom pregledu. Uz pregled specijalista medicine rada, zdravstveni pregled sadrži i:

– spirometriju;

– EKG;

– pregled ortoreterom (vid, prostorni vid, raspoznavanje boja);

– audiogram.

2. Laboratorijske pretrage:

– cjelovita pretraga urina;

– uzimanje krvi iz vene;

– sedimentacija eritrocita;

– urea (S), gama (GT), SGOT, SGPT, GUK;

– KKS;

– diferencijalna KS.

3. Psihologijsku obradu:

– ispitivanje kognitivnih sposobnosti (RSB);

– ispitivanje crta osobnosti (EPQ);

– kraći razgovor;

– ispitivanje perceptivnih sposobnosti.

Članak 4.

Kandidati za čuvara dužni su učiniti prethodni zdravstveni pregled, a svakih pet godina ponovni periodički zdravstveni pregled.

Rok za obavljanje periodičkoga zdravstvenog pregleda poči­nje teći od datuma naznačenoga na posljednjem uvjerenju isprave o sposobnosti koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova, odnosno specijalistička ordinacija za medicinu rada.

Čuvari moraju učiniti izvanredni zdravstveni pregled i prije isteka roka iz stavka 2. ovoga članka po zahtjevu:

– nadležnoga rukovoditelja u ovlaštenoj pravnoj osobi,

– inspektora Ministarstva unutarnjih poslova,

– nadležnoga liječnika primarne zdravstvene zaštite i

– čuvara osobno.

Troškove izvanrednoga zdravstvenog pregleda snosi podnositelj zahtjeva.

Uz pregled specijaliste medicine rada u prethodnom pregledu sudjeluje i psiholog. Ako ne dođe do bitne promjene zdravstvenog stanja koje utječe na psihičku sposobnost čuvara, psihologijska se obrada vrši svakih 6 godina. O potrebi češćeg psihologijskog pregleda odlučit će specijalist medicine rada na periodič­kom, odnosno izvanrednom pregledu.

Članak 5.

Izvanredni zdravstveni pregled obavlja specijalist medicine rada uz obveznu konzultaciju specijalista iz čije je specijalnosti postavljen zahtjev za izvanredni zdravstveni pregled. U izvanrednom zdravstvenom pregledu specijalist medicine rada po potrebi koristi usluge laboratorija i psihologa.

I. Opći zahtjevi za poslove čuvara

– uredna funkcija gornjih, donjih ekstremiteta i kralježnice;

– uredna funkcija kardiovaskularnog sustava;

– uredna funkcija respiratornih organa;

– uredan vid i sluh;

– sanirano zubalo.

Kontraindikacije

Epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti, akutni i kronični moždani sindrom; endogene ili funkcionalne psihoze (manifestne ili u remisiji); paranoidna stanja; reaktivna stanja – učestala; alkoholizam i ovisnost o drogama; sklonost stanjima panike; pokušaj samoubojstva; duševna zaostalost; neuroze s jače izraženim smetnjama; emocionalna nezrelost; psihopatija i »border line«; posttraumatski stresni sindrom, izrazita agresivnost i anksioznost, giht i ekvivalenti; hiper i hipofunkcije štitnjače, hipofize i nadbubrežnih žlijezda; sve bolesti i disfunkcije sustava spolnih hormona, izrazite i dugotrajne anemije; ostala utvrđena homeopatska oboljenja i bolesti koagulacije; HIV – pozitivan nalaz seruma; kronične bolesti živčanog sustava koje ometaju normalan rad čuvara, skolioze i kifoze koje onemogućuju urednu funkciju; degenerativne bolesti (spondiloza, artroza, artropatija, osteopatija i sl.) ako ometaju funkciju; habitualne luksacije velikih zglobova (neizliječene), ozljede koljena (meniskusa ili ligamenta) s nestabilnošću koljena; prolaps intervertebralnog diska sa smetnjama); ankiloze i kontrakture koje utječu na normalnu funkciju; urođene ili stečene anolamije šake koje utječu na normalnu funkciju ruke; urođene ili stečene anomalije stopala koje utječu na normalnu funkciju noge, ostale bolesti lokomotornog sustava koje ometaju normalnu funkciju.

Članak 6.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove čuvara izdaje specijalist medicine rada, a ocjena glasi »sposoban«, »nesposoban« i »potrebna daljnja obrada«. Liječnik specijalist medicine rada dužan je liječničku svjedodžbu izdati u roku od 15 dana od započetog pregleda. Nakon dopunske obrade liječnik je dužan u roku od 30 dana od započetoga rada izdati liječničku svje­dodžbu sa napisanom ocjenom. Ako specijalist medicine rada procjeni da je čuvara potrebno pregledati u vremenu kraćem od propisane dvije godine dužan je taj rok u svjedodžbi napisati.

II. ZDRAVSTVENI PREGLED ZAŠTITARA
U PRIVATNOJ ZAŠTITI

Članak 7.

Zaštitari obavljaju redovite (prethodni i periodički) i izvanredan zdravstveni pregled.

Prethodni se pregled obavlja prije zaposlenja na mjesto za­šti­tara u privatnoj zaštiti. Iznimno, prethodnom i/ili periodič­nom pregledu nije dužna pristupiti osoba koja je unatrag dvije godine obavila pregled prema Pravilniku o utvrđivanju opće zdravstvene i posebne sposobnosti zaštitara i privatnog detektiva (»Narodne novine« br. 5/97), ili prema ovom Pravilniku, ali uz ovjeren preslik uvjerenja dobiven kod prethodnog poslodavca i to samo onda kada u međuvremenu nije zatražen izvanredan zdravstveni pregled. U navedenom slučaju uvjerenje vrijedi do roka do kojeg je vri­jedilo »Uvjerenje o utvrđivanju opće zdravstvene i posebne sposobnosti zaštitara i privatnog detektiva«, odnosno prema ovom Pravilniku, izdano u prethodnoj tvrtki.

Zaštitari su obvezni obaviti periodični pregled svake tri godine, a izvanredni zdravstveni pregled po zahtjevu:

– nadležnoga rukovoditelja u ovlaštenoj pravnoj osobi,

– inspektora Ministarstva unutarnjih poslova,

– nadležnoga liječnika primarne zdravstvene zaštite i zašti­tara osobno.

Članak 8.

Zdravstvenu, tjelesnu i duševnu sposobnost zaštitara u privatnoj zaštiti ocjenjuje Povjerenstvo kojega čine specijalist medicine rada, oftalmolog, otorinolaringolog, neuropsihijatar (ili neurolog i psihijatar) te psiholog s kojima, odnosno s ustanovama u kojima su zaposleni, specijalist medicine rada ima potpisan ugovor o suradnji za ove poslove.

Predsjednik Povjerenstva je specijalist medicine rada koji potpisuje uvjerenje.

Obrazac zdravstvenih mjerila koja moraju ispunjavati pristupnici za zaštitara u privatnoj zaštiti radi utvrđivanja tjelesne i duševne sposobnosti tiskan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Zdravstvena sposobnost zaštitara u privatnoj zaštiti utvrđuje se na temelju liječničkoga pregleda i zdravstvene dokumentacije koja se sastoji od pregleda razvrstanih po specijalnostima:

1. Specijalist medicine rada:

– anamnestički podaci, antropometrijske mjere, opći pregled, status i obiteljska anamneza, osobna anamneza, radna anamneza; kompletan status, mjerenje krvnog tlaka, orijentacijsko ispitivanje sluha i ravnoteže,

– spirometrija;

– EKG.

2. Laboratorij:

– cjelovita pretraga urina;

– uzimanje krvi iz vene;

– sedimentacija eritrocita;

– urea (S), gama GT, SGOT, SGPT; GUK;

– K – eritrociti;

– K – leukociti;

– K – hemoglobin;

3. Oftalmolog u specijalističkom pregledu očiju:

– ispitivanje vidnih funkcija na orthoreteru ili sličnom aparatu i optotipima, ispitivanje prozirnih sredina oka, pregled očne pozadine i ispitivanje boja pseudoisokromatskim tablicama.

4. Otorinolaringolog:

– pregled

– totalna audiometrija;

– ispitivanja ravnoteže.

5. Psihologijska obrada:

– ispitivanje intelektualnih sposobnosti testovima inteligencije, crta ličnosti, testovima ličnosti i intervju (ispitivanje kognitivnih sposobnosti (RSB); ispitivanje crta osobnosti (EPQ); ispitivanje perceptivnih, specijalnih i mehaničkih sposobnosti; ispitivanje okulomotorne koordinacije;

6. Neurolog:

– u neurološkom pregledu – anamnezu i fizikalni pregled glave, vrata, kranijalnih živaca, ekstremiteta, motorike, refleksa, senzibiliteta, govora, pisanja i kralježnice, po indikaciji EEG;

7. Psihijatar:

– u pregledu – intervju, vanjski aspekt, kontakt, svijet, ori­jen­tacija, psihomotorika, mišljenje, afektivitet, pažnja, volja, intelekt, mnestičke funkcije, znanje i informiranost, nagonske reak­cije, socijalne motivacije i adaptaciju.

Obrazac zdravstvenog kartona zaštitara u privatnoj zaštiti tiskan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 10.

Povjerenstvo daje ocjenu sposobnosti zaštitara na temelju zdravstvene dokumentacije i specijalističke obrade koju je obavila nadležna zdravstvena ustanova i specijalistička ordinacija za medicinu rada te drugih podataka potrebnih za davanje ocjena i mišljenja.

Ocjenjujući sposobnost osoba iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo može konzultirati i druge liječnike određenih specijalnosti.

Ako Povjerenstvo utvrdi da je za davanje konačne ocjene potreban dopunski zdravstveni pregled, osoba iz stavka 1. ovoga članka upućuje se u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

Iznimka je slučaj kada je proveden izvanredni zdravstveni pregled. Tada zaštitara pregledava specijalist one specijalnosti iz čijeg je područja postavljena sumnja da je uzrok nesposobnosti za obavljanje poslova zaštitara te specijalist medicine rada.

Članak 11.

Zdravstvenu sposobnost zaštitara na prethodnom, periodič­kom i izvanrednom zdravstvenom pregledu, Povjerenstvo ocje­njuje ocjenom: »sposoban za poslove zaštitara« ili »nesposoban za poslove zaštitara«. Ocjena »sposoban za poslove zaštitara« daje se ako je svaki član Povjerenstva donio ocjenu da je zaštitar »sposoban za poslove zaštitara u privatnoj zaštiti«.

Ako i jedan član Povjerenstva donese ocjenu da je zaštitar »nesposoban za poslove zaštitara u privatnoj zaštiti« u Uvjerenje se upisuje takva ocjena.

Obrazac Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara u privatnoj zaštiti tiskan je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Ocjena se dostavlja ovlaštenoj pravnoj osobi, Hrvatskom zavodu za medicinu rada te zaštitaru u privatnoj zaštiti.

Osoba koja je nezadovoljna ocjenom ovoga Povjerenstva može u roku od 15 dana podnijeti zahtjev za upućivanje na pregled drugostupanjskom povjerenstvu Hrvatskog zavoda za medicinu rada.

Drugostupanjsko povjerenstvo čine najmanje specijalisti onih specijalnosti koji su sudjelovali u radu prvostupanjskoga povjerenstva. Predsjednik drugostupanjskog povjerenstva je radnik Hrvatskog zavoda za medicinu rada.

Drugostupanjsko povjerenstvo ocjenjuje zdravstvenu sposobnost na osnovi dokumentacije koju je koristilo prvostupanjsko povjerenstvo, a iznimno može tražiti dopunsku specijalističku obradu konzultacijom specijalista bilo koje specijalnosti. Po potrebi, zaštitar, može biti pozvan na pregled.

Troškove rada drugostupanjskoga povjerenstva snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 12.

Povjerenstvo zaštitara u privatnoj zaštiti ocjenjuje nesposobnim, ako utvrdi bolest, stanje, ozljedu ili njihovu posljedicu (e), odnosno tjelesnu manu/mane koja je zapreka za uspješno obav­ljanje poslova zaštitara.

Članak 13.

Zaštitar koji odbije pristupiti prethodnom ili periodičkom zdravstvenom pregledu ili ga ne dovrši bez valjanoga razloga u roku od 15 dana od početka pregleda, oglašava se nesposobnim za obavljanje poslova zaštitara.

Članak 14.

Ovlaštena pravna osoba obavlja organizaciju provedbe i vodi evidenciju pravodobnog obavljanja prethodnog, periodičkog i izvanrednoga zdravstvenog pregleda.

Članak 15.

Ovlaštena zdravstvena ustanova dužna je voditi posebnu evidenciju i čuvati zdravstvenu dokumentaciju pregledanih osoba u razdoblju od 10 godina.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju opće zdravstvene i posebne sposobnosti zašti­tara i privatnog detektiva (»Narodne novine« br. 5/97).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-04/38
Urbroj: 534-05-01/5-03-0001
Zagreb, 1. ožujka 2004.

Potpredsjednik Vlade
ministar zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.

Prilog 1

ZDRAVSTENA MJERILA KOJA MORAJU ISPUNJAVATI PRISTUPNICI ZA ZAŠTITARE U PRIVATNOJ ZAŠTITI RADI UTVRĐIVANJA TJELESNE I DUŠEVNE SPOSOBNOSTI

I. OPĆI ZAHTJEVI

– uredna funkcija gornjih, donjih ekstremiteta i kralježnice;

– uredna funkcija kardiovaskularnog sustava;

– uredna funkcija respiratornih organa;

– uredan vid i sluh;

– sanirano zubalo.

II. POPIS KONTRAINDIKACIJA

TJELESNI STATUS:

 1.        Izrazit adipozitet koji ometa normalne funkcije (BME viši od 120%);

RESPIRATORNI SUSTAV:

 2.        respiratorna insufijencija (bez obzira na etiologiju);

 3.        astma bez obzira na etiologiju, emfizem; KOPB;

 4.        alergijeske bolesti (rinitis, konjuktivitis i ostalo);

 5.        spontani pneumothoraks;

 6.        ostala stanja koja trajno ometaju disanje;

KARDIOVASKULARNI SUSTAV:

 7.        reumatska groznica s trajnim oštećenjem srca ili bubrega;

 8.        sve prirođene i stečene mane kardiovaskularnog sustava koje ometaju urednu funkciju ovog sustava;

 9.        kronično reumatsko oboljenje srca;

10.       koronarna bolest i ishemična stanja aktualna ili preboljena;

11.       ostala kronična oboljenja srca koja umanjuju srčanu funkciju ili predstavljaju opasnost po zdravlje;

12.       neosporno dokazana arterijska hipertonzija;

13.        periferna arterijska insuficijencija okrajina;

14.       izraziti varikoziteti donjih ekstremiteta sa znakovima insuficijencije perifernih vena (postflebitični sindrom);

15.       recidivirajući tromboflebitis, flebotromboza;

16.       izražena hipotonija s prisutnim smetnjama;

17.       poremećaji ritma srca i smetnje provođenja;

18.       hemoroidalna bolest težeg stupnja;

19.       sve vaskularne anomalije koje svojom veličinom i lokalizacijom ograničavaju punu tjelesnu aktivnost;

OFTALMOLOGIJA:

20.       kronične upalne bolesti oka i vjeđa (uključivo alergijske);

21.       stanja iza upala ili ozljeda oka: ekorioretinitis uveitis, iridociklitis, neuritis vidnog živca;

22.       katarakta;

23.       duboka upala rožnice i zamućenje rožnice;

24.       afakija i pseudoafakija;

25.       glaukom;

26.       ambliopija (vid slabiji od 0,7 bez prostornog vida);

27.       refrakcijske smetnje (visus oba oka bez korekcije manje od 0,7 a s korekcijom na jednom oku manje od 1,0, a na drugom oku manje od 0,7);

28.       poremećaj bulbomotora s poremećenim prostornim vidom;

29.       poremećen osjet boja: protanomalija manja od 0,5 i deuteroanomalija više od 5,0 jedinica;

30.       ostale bolesti i stanja koje utječu na vidnu funkciju;

OTORINOLARINGOLOGIJA:

31.       kronične alergijske i gnojne upale nosa;

32.       ozena;

33.       polipoza nosnih šupljina devijacije septuma koje ometaju normalno disanje i veće hipertrofije konha (s funkcionalnim poremećajima);

34.       kronični gnojni sinusitisi;

35.       kronične upale srednjeg uha s perforacijom ili bez nje, mastoiditisi;

36.       kronične upale ždrijela;

37.       recidivirajuće angine, teži poremećaji i smetnje govora;

38.       kronični laringitisi (bez obzira na etiologiju) i polipoze, pore­mećaji i smetnje govora koji ometaju urednu komunikaciju;

39.       suženje ždrijela, grkljana i jednjaka s funkcionalnim pore­me­ćajima (bez obzira na etiologiju);

40.       oštećenja labirinta s poremećajima ravnoteže;

41.       široki skotomi u sluhu na jednom ili oba uha (više od 30 dcbl iza 1000 Hz) i ostale perceptivne i provodne nagluhosti preko 30 dcbl;

42.       dublji skotomi u sluhu na jednom ili oba uha (više od 50 dcbl) na 4000 Hz;

43.       trajno stanje poslije ozljede, operativnog zahvata, odnosno druge smetnje koje uzrokuju funkcionalne poremećaje;

44.       bolesti štitnjače;

PROBAVNI SUSTAV:

45.       varikoziteti jednjaka;

46.       peptički ulkus (aktivni ili recidivirajući) i teži refluks jed­njaka;

47.       hepatitis (akutni ili kronični bez obzira na etiologiju) i ostala oštećenja jetre;

48.       pancreatitis kronični bez obzira na etiologiju i ostala ošte­čenja gušterače;

49.       kronične bolesti želuca i crijeva (stenoze, fistule, ulkus, kolitis, Kronova bolest...);

50.       hernije (vanjske i unutarnje);

51.       upale i opstrukcije žučnog mjehura i vodova;

52.       ostale bolesti i stanja (uključujući i ona nakon kirurških zahvata) s ometanjem funkcije;

UROGENITALNI SUSTAV:

53.       prirođeni i stečeni poremećaji urogenitalnog sustava s pore­me­ćajem funkcija;

54.       upalna oboljenja urogenitalnog sustava;

55.       kalkuloza urinarnog sustava;

GINEKOLOGIJA:

56.       kronične upale i neoplazme dojke, mastopatije, ako izazivaju teškoće;

57.       sve neoplazme genitalnog sustava ako izazivaju funkcionalne teškoće;

58.       sve akutne i kronične upale maternice, jajovoda i jajnika, ako izazivaju teškoće;

MJERILA ZA PSIHOLOGIJSKU OBRADU:

59.       perceptivni faktor (do –0,5 standardne devijacije);

60.       spacijalni faktor (do –0,5 standardne devijacije);

61.       poremećaj osobnosti izvan očekivanih mjerila;

PSIHIJATRIJA

63.       akutni i kronični moždani sindrom;

64.       endogene ili funkcionalne psihoze (manifestne ili u remisiji);

65.       paranoidna stanja;

66.       reaktivna stanja – učestala;

67.       alkoholizam i ovisnost o drogama;

68.       sklonost stanjima panike;

69.       pokušaj samoubojstva;

70.       duševna zaostalost;

71.       neuroze s jače izraženim smetnjama;

72.       emocionalna nezrelost;

73.       psihopatija i »border line«;

74.       posttraumatski stresni sindrom;

NEUROLOGIJA:

75.       heredodegenerativna oboljenja živčanog i mišićnog sustava;

76.       centralni (spastički), piramidni, ekstrapiramidni i cerebralni, periferni (mlohavi) kao i diseminirani sindrom – bez obzira na etiologiju;

77.       utvrđena epilepsija, katalepsija i narkolepsija;

78.       cerebralna, celebelarna i spinalna vaskularna oboljenja, aktualna ili preboljela sa i bez ispada bez obzira na etiologiju (vaskularne malformacije, krvarenja, embolije, ishemije, anok­­sije, cerebralne tromboze velikih cerebralnih vena i si­nu­sa te ekstrakranijalninih arterija na vratu);

79.       izraziti tremor prstiju na rukama, smetnje ravnoteže (distaksija i disbazija), poremećena koordinacija prst – nos, prst – prst (zatvorenih očiju);

80.       upalni intrakranijalni procesi s posljedicama (meningoencefalitis, encefalitis, apsces, empijem);

81.       posttraumatska encefalopatija i mijelopatija;

DERMATOLOGIJA:

82.       bolesti kože i sluznica koje utječu na funkciju;

ENDOKRINI SUSTAV I METABOLIZAM:

83.       manifestna šećerna bolest;

84.       hiper i hipofunkcije štitnjače, hipofize i nadbubrežnih žli­jezda;

85.       sve bolesti i disfunkcije sustava spolnih hormona;

NALAZ KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA;

87.       izrazite i dugotrajne anemije;

88.       ostala utvrđena hemopoetska oboljenja i bolesti koagulacije;

89.       HIV – pozitivan nalaz seruma;

90.       stanje splenektomije (bez obzira na etiologiju);

SUSTAV ZA KRETANJE:

 91.      skolioze i kifoze težeg stupnja koje utječu na funkciju;

 92.      degenerativne bolesti (spondiloza, artroza, artropatija, osteo­­patija i sl.) ometanjem funkcije;

 93.      reumatoidni artritis, spondilotitis i ostale upalne bolesti veziva;

 94.      osteomijelitis (akutni, kronični recidivirajući);

 95.      habitualne luksacije velikih zglobova (neizliječene)

 96.      ozljede koljena (meinskusa ili ligamena) s nestabilnošću ko­ljena;

 97.      bolesti intervertebralnog diska (sa rengenom utvrđene pro­mjene, sa ili bez smetnji);

 98.      ankiloze i kontrakture koje utječu na normalnu funkciju;

 99.      urođene ili stečene anomalije šake koje utječu na normalnu funkciju ruke;

100.     urođene ili stečene anomalije stopala koje utječu na normalnu funkciju noge,

101.     ostale bolesti lokomotornog sustava koje imaju utjecaj na normalnu funkciju;

102.     posljedice prijeloma s funkcionalnim poremećajima.

Prilog 2.

_________________________

   naziv zdravstvene ustanove

ZDRAVSTVENI KARTON ZAŠTITARA
U PRIVATNOJ ZAŠTITI

Datum upisa ___________________

IZJAVA PREGLEDANOG:

Izjavljujem da nikada nisam bio liječen od živčanih i duševnih bolesti; te nisam imao napadaje padavice ili drugih živčanih napadaja, da nikada nisam gubio svijest, da nisam imao potres mozga, da ne patim od vrtoglavice te da nisam alkoholičar, niti liječen od alkoholizma, da ne bolujem od kroničnog hepatitisa, ni od PTSP.

                              __________________________

                                                   potpis

OPĆI PODACI

Prezime i ime ________________             Ime oca      ________________

Dan, mjesec i godina rođenja   __________________________________

Mjesto rođenja  ________________ Mjesto boravka ________________

Ulica i kbr.  _______________________       Spol      ________________

Bračno stanje ________________ Školska sprema     ________________

Zaposlen-a kod -–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Posao koji obavlja  ________________ Vojni obveznik________________

Osobna iskaznica broj  ____________    Izdana od      ________________

ANAMNEZA

OSOBNA                            OBITELJSKA

bolesti pluća       ne – da        šećerna bolest ne – da

bolesti jetre         ne – da        duševne bolesti ne – da

alkoholizam        ne – da        psihoze           ne – da

droge                 ne – da        alkoholizam     ne – da

šećerna bolest     ne – da        padavica         ne – da

bolest srca i žila  ne – da        bolesti srca      ne – da

prijelomi             ne – da        visoki RR        ne – da

bolesti zglobova  ne – da

posttraumatski
stresni poremećaj ne – da

psihoza               ne – da

duševne bolesti   ne – da

Izvod iz medicinske dokumentacije

SADAŠNJE STANJE

Visina

Težina

Puls

RR

Opći izgled

Glava i vrat

Sluznice

Koža

Limfne žlijezde

Grudni koš

Srce

Pluća

Trbušni organi

Genitourinarni organi

Kralježnica

Gornji udovi

Donji udovi

LABORATORIJSKI NALAZI

SE ________ E ________ Hgb ________ L ________ GUK ________

SGOT ____________SGPT ____________ GAMA-GT ___________

URIN: _________ Alb. _________ šećer _________ Sed. __________

EKG  ___________________________________________________

OSTALI NALAZI

MIŠLJENJE Specijalista medicine rada

a) za zaštitara                sposoban           ocjena se ne

    privatne zaštite          nesposoban        može dati

 

 

_____________________

         potpis liječnika

OFTALMOLOŠKI PREGLED

VISUD –                   OD    ______________            TONUS ______________

                                   OS    ––––––––––––––

FUNDUS ________________________________________________________

BOJE RASPOZNAJE   DA   –   NE

OSTALI NALAZI _________________________________________________

 

MIŠLJENJE:

a) za zaštitara               sposoban           ocjena se ne

    privatne zaštite          nesposoban        može dati

____________________________

         potpis liječnika

NEUROLOŠKI PREGLED

ANAMNEZA

Trauma glave     ne              da

                                           – bez gubitka svijesti

                                           – s gubitkom svijesti

Nesvjestice    ______________                                    Vrtoglavice       ______________

Alkoholizam  ______________                                    Padavica          ______________

Droge  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Liječenje kod neurologa      – ambulantno

                                           – bolničko

Neurološki status __________________________________________

EEG  ___________________________________________________

MIŠLJENJE:

a) za zaštitara               sposoban           ocjena se ne

    privatne zaštite          nesposoban        može dati

_____________________

         potpis liječnika

PSIHIJATRIJSKI PREGLED

ANAMNEZA:

Psihički status ___________________________________________

Alkohol  _____________________  droge _____________________

Neuroze _______________________________________________

PTSP _________________________________________________

Psihoze ________________________________________________           

Ostale bolesti ____________________________________________          

MIŠLJENJE:

a) za zaštitara               sposoban           ocjena se ne

    privatne zaštite          nesposoban        može dati

_____________________

         potpis liječnika

PSIHOLOGIJSKO ISPITIVANJE

MIŠLJENJE:

a) za zaštitara               sposoban           ocjena se ne

    privatne zaštite          nesposoban        može dati

 

_____________________

         potpis psihologa

 

DOPUNSKI SPECIJALISTIČKI NALAZI (u slučaju potrebe)

ZAKLJUČNO MIŠLJENJE O SPOSOBNOSTI ZA ZAŠTITARA U PRIVATNOJ PRAKSI

MIŠLJENJE:

a) za zaštitara               sposoban           ocjena se ne

    privatne zaštite          nesposoban        može dati

 

Potpisi članova povjerenstva _____________________

                                       Specijalist medicine rada

                              ____________________________

                                                  oftalmolog

                              ____________________________

 

                                                   neurolog

                              ____________________________

 

                                                   psihijatar

                              ____________________________

                                                   psiholog

 

 

PRILOG 3.

Broj: ___________________

 

________________________

          (mjesto i datum)

Na temelju članka _______ Pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara u privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. ------ /03) Povjerenstvo za zdravstvene preglede

_________________________________________________________________________________

(naziv medicinske ustanove, specijalističke ordinacije medicine rada)

nakon izvršenoga zdravstvenog pregleda ______________

                                                                 (ime i prezime)

_________________________________________________________________________________

                                    (datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište)

radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za poslove zaštitara privatne zaštite, izdaje:

UVJERENJE

Potvrđuje se da je

_________________________________________________________________________________

                                                            (ime i prezime)

iz _______________________________________________________________________________

zdravstveno sposoban – nesposoban – ocjena se nije mogla dati za zaštitara privatne zaštite

Uvjerenje se izdaje u svrhu

___________________________________

 

Osoba koja je nezadovoljna ocjenom ovog povjerenstva, može podnijeti zahtjev da se uputi na pregled drugostupanjskom povjerenstvu Hrvatskog zavoda za medicinu rada u roku 15 dana od primitka ovog uvjerenja.

 

      Predsjednik Povjerenstva

              Potpis i faksimil

______________________________