Odluka o postavljenju Aleksandra Broza izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland, sa sjedištem u Džakarti

NN 39/2004 (26.3.2004.), Odluka o postavljenju Aleksandra Broza izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland, sa sjedištem u Džakarti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

959

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/03-01/152, urbroj: 50304/2-04-02 od 12. ožujka 2004., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam ALEKSANDRA BROZA, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Džakarti, i za izvanrednog i opuno­moće­nog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Tajland, sa sjedištem u Džakarti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-04-1171/2
Zagreb, 22. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.