Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1018

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003) i članka 51. stavka 2. točke 1. i članka 52. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE PLOČE

1. Imenuje se BRANKO BAČIĆ predsjednikom Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče.

2. Za članove Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče, imenuju se:

– STJEPAN DODIG

– JOZO ŽDERIĆ

– MELITA ŠTRBIĆ

– TOMISLAV BATUR.

Klasa: 080-02/04-01/236
Urbroj: 50304/2-04-02
Zagreb, 26. ožujka 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.