Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Supetra za dio k. o. Supetar i dio k. o. Mirca

NN 43/2004 (5.4.2004.), Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Supetra za dio k. o. Supetar i dio k. o. Mirca

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1023

Na teme­lju članka 24. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« br. 128/1999) Državna geodetska uprava, u sporazumu s Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, donosi

ODLUKU

O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU GRADA SUPETRA ZA DIO K.O. SUPETAR I DIO K.O. MIRCA

1. U svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zem­ljišnih k­njiga na području grada Supetra za dio katastarske općine Supetar i dio katastarske općine Mirca provest će se katastarska izmjera.

2. Katastarsku izmjeru će provesti Državna geodetska uprava, a određene poslove u okviru katastarske izmjere tvrtka Geodetski zavod d.d. Split.

3. U obav­lja­nju poslova na katastarskoj izmjeri, državni služ­benici Državne geodetske uprave i ovlaštene osobe tvrtke Geodetskog zavoda d.d. ovlašteni su:

– ući u prostor svake katastarske čestice, izuzimajući gra­đe­vine, na način kako to dopuštaju okolnosti gospodare­nja zem­ljištem,

– odstraniti u nužnom opse­gu drveće, grm­lje i ostalo rasli­nje ukoliko ometa obav­lja­nje katastarske izmjere,

– postaviti na zem­ljištu i građevinama potrebne oznake iz­mjere.

4. Nosite­lji prava na zem­ljištima na području na kojem će se provesti katastarska izmjera dužni su, do 15. svibnja 2004. godine, označiti granice zem­ljišta, na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava, vid­ljivim trajnim oznakama.

5. Upravite­lji općih, javnih i drugih dobara na području na kojem će se provesti katastarska izmjera dužni su, do roka navedenog u točki 4. ove Odluke, označiti vid­ljivim trajnim oznakama granice zem­ljišta kojima uprav­ljaju.

6. Državna geodetska uprava – Područni ured za katastar Split – Ispostava Supetar i tvrtka Geodetski zavod d.d. Split pružit će stručnu pomoć u označava­nju granica zem­ljišta osobama iz točke 4. i 5. ove odluke.

7. Rezultati katastarske izmjere izložit će se, po ­njenom dovrše­nju, na javni uvid.

Klasa: 931-04/04-04/02
Urbroj: 541-01-04/1-04-4
Zagreb, 30. ožujka 2004.

Ravnate­lj
prof. dr. sc. Že­ljko Bačić, v. r.