Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3935/2003 od 26. ožujka 2004.

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3935/2003 od 26. ožujka 2004.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1028

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću za rješavanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu Milan Vuković, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija i Nevenka Šernhorst, članovi Vijeća, u postupku pokrenutom us­tav­nom tužbom B. S. iz S., kojeg zastupa I. M., odvjetnik u S., na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine, jednoglasno je donio

RJEŠENJE

I. Ustavna tužba se odbacuje.

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu protiv rješenja Višeg vojnostegovnog suda u Zagrebu, broj: VsP-II-32/03 od 14. listopada 2003. godine, kojim je odbijena kao neosnovana njegova žalba i potvrđeno rješenje Vojnostegovnog suda u Splitu, broj: VsP-44/02 od 25. kolovoza 2003. godine.

Navedenim rješenjem odbačena je kao nepravodobna žalba podnositelja podnesena protiv presude Vojnostegovnog suda u Splitu, broj: VsP-44/02 od 17. lipnja 2003. godine, kojom je oglašen krivim zbog stegovnog prijestupa iz članka 58. podstavka 20. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02 i 58/02), te je temeljem članka 65. podstavka 8. istog Zakona, osuđen na stegovnu kaznu – prestanak djelatne službe.

Ustavna tužba nije dopuštena.

2. Članak 62. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02 – pročiš­ćeni tekst, nastavno: Ustavni zakon) propisuje:

»Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put, ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen.

U stvarima u kojima je dopušten upravni spor ... pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno i o tim pravnim sredstvima.«

3. Odredbom članka 12. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske propisano je da su akti kojima se odlučuje o prijamu u službu, raspoređivanju, plaćama, pravima, obvezama i odgovornosti te prestanku službe upravni akti. Odred­bom članka 14. navedenog Zakona propisano je da o svim pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom ili propisima donijetim na temelju ovoga Zakona primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima, opći propisi o radu, odnosno ugovori sklopljeni u skladu s njima.

4. Podnošenje ustavne tužbe protiv odluke Višeg vojnoste­gov­nog suda, u konkretnom slučaju, nije dopušteno, jer nije ispunjena jedna od pretpostavki za podnošenje ustavne tužbe, a to je iscrpljenost dopuštenog pravnog puta. Naime, podnositelj je prema citiranim odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske protiv osporene odluke imao pravo pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

5. Slijedom navedenog, na temelju članka 72. Ustavnog za­kona, riješeno je kao u izreci.

6. Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-3935/2003

Zagreb, 26. ožujka 2004.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
Milan Vuković, v. r.