Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3790/2003 od 26. ožujka 2004.

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3790/2003 od 26. ožujka 2004.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1029

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću za rješavanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Milan Vuković, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija i Nevenka Šernhorst, članovi Vijeća, u postupku pokrenutom ustavnom tužbom M. K. iz D., na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine, jednoglasno je donio

RJEŠENJE

I. Ustavna tužba se odbacuje.

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu protiv presude Uprav­nog suda Republike Hrvatske, broj: Us-5515/2002 od 20. studenoga 2002. godine, kojom je odbijena njegova tužba podnesena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvat­ske, Uprave pravnih i kadrovskih poslova, Odjela disciplinskog sudovanja, Odsjeka drugostupanjskog disciplinskog sudovanja, broj: 511-01-54-II-19079/1-02 od 6. lipnja 2002. godine.

Navedenim rješenjem odbijena je žalba podnositelja i po­tvrđeno rješenje Prvostupanjskog disciplinskog suda u Zagrebu, broj: 511-01-54-ZG-10609/01-02 od 6. veljače 2002. godine, kojim je odbačen njegov prijedlog za obnovu disciplinskog postupka okončanog presudom Drugostupanjskog disciplinskog suda Ministarstva unutarnjih poslova, broj: DS-II-126/96 od 24. rujna 1996. godine.

Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje.

2. U članku 62. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02 – pročišćeni tekst, u nastavku: Ustavni zakon) propisano je:

»(1) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili prav­ne osobe s javnim ovlastima, kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom ... (u daljnjem tekstu: ustavno pravo)«.

Sukladno navedenom, odluke nadležnih tijela donesene u postupcima pokrenutim prijedlogom za ponavljanje ili obnovu pravomoćno završenog sudskog postupka, odnosno prijedlogom za obnovu upravnog postupka, u pravilu se ne smatraju poje­dinačnim aktima iz članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona protiv kojih je Ustavni sud nadležan pružati ustavnosudsku zaštitu, jer se u tim postupcima ne donosi odluka o pravima i obvezama stranaka u postupku, odnosno odluka o biti stvari.

Stoga se pojedinačnim aktima iz članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona, protiv kojih je Ustavni sud nadležan pružati ustavnosudsku zaštitu, u pravilu imaju smatrati samo odluke donesene u prethodno provedenom, pravomoćno završenom postupku kojima je odlučeno o pravima ili obvezama stranaka, ali ne i odluke donesene u postupku u kojem se rješavalo o njegovoj obnovi.

3. Navedeno stajalište Ustavni sud je izrazio i podrobno obrazložio u svom rješenju, broj U-III-1165/2000 od 28. listopada 2002. godine, objavljenom u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske, broj 126/2002.

4. Slijedom navedenoga, na temelju članka 72. u svezi s člankom 62. Ustavnog zakona, riješeno je kao u izreci.

5. Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-3790/2003

Zagreb, 26. ožujka 2004.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
Milan Vuković, v. r.