Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3880/2003 od 26. ožujka 2003.

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3880/2003 od 26. ožujka 2003.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1030

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću za rješavanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Milan Vuković, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija i Nevenka Šernhorst, članovi Vijeća, u postupku pokrenutom ustavnom tužbom I. R. iz K., na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine, jednoglasno je donio

RJEŠENJE

I. Ustavna tužba se odbacuje.

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu protiv rješenja Vrhov­nog suda Republike Hrvatske, broj: Gzz-122/02, Rev-1061/02 od 13. studenoga 2002. godine, kojim je prihvaćen zahtjev za zaštitu zakonitosti državnog odvjetnika Republike Hrvatske i revizija podnositelja, ukinute presuda Županijskog suda u Karlov­cu, broj: Gž-122/02 od 6. veljače 2002. godine i presuda Općin­skog suda u Karlovcu, broj: P-371/99 od 17. listopada 2001. godine, te je predmet vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

Ustavna tužba nije dopuštena.

2. Odredbe članka 62. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02 – pročišćeni tekst, u nastavku: Ustavni zakon) propisuju:

»Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti ... kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom ... (u daljnjem tekstu: ustavno pravo). Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put, ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen«.

3. Budući su osporenim rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Gzz-122/02, Rev-1061/02 od 13. studenoga 2002. godine, ukinute drugostupanjska i prvostupanjska odluka i predmet vraćen prvostupanjskom sudu na ponovni postupak, to u konkretnom slučaju nije iscrpljen dopušteni pravni put i zahtjev za pružanje ustavnosudske zaštite nije dopušten uslijed pre­uranjenosti.

4. Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 72. Us­tav­nog zakona, riješeno je kao u izreci.

5. Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-3880/2003

Zagreb, 26. ožujka 2004.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
Milan Vuković, v. r.