Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3692/2003 od 26. ožujka 2004.

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3692/2003 od 26. ožujka 2004.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1032

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću za rješavanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Milan Vuković, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija i Nevenka Šernhorst, članovi Vijeća, u postupku pokrenutom ustavnom tužbom D. T. iz M., kojeg zastupa Odvjetničko društvo »L. I P.« u S., na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine, jednoglasno je donio

RJEŠENJE

I. Ustavna tužba se odbacuje.

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu protiv obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-53-64638/1-02 od 6. rujna 2002. godine, donesene u svezi njegovog prijedloga za izmjenom pravomoćnog rješenja, broj: 511-01-55-20705/30-92 od 10. rujna 1992. godine.

Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje.

2. Odredba članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02 – pročišćeni tekst, u nastavku: Ustavni zakon) propisuje:

»Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti ... kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom ... (u daljnjem tekstu: ustavno pravo)«.

Sukladno tome, samo ona odluka kojom je nadležni sud meritorno odlučio o biti stvari, odnosno o pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela podnositelja, jest pojedinačni akt u smislu članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona u povodu kojega je Ustavni sud Republike Hrvatske, u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, nadležan štititi ljudska prava i temeljne slobode podnositelja, zajamčene Ustavom Republike Hrvatske.

3. Tijekom ustavnosudskog postupka ocijenjeno je da osporavana obavijest Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hr­vat­ske od 6. rujna 2002. godine, ne predstavlja pojedinačni akt u smislu članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona protiv kojeg bi Ustavni sud bio nadležan pružiti ustavnosudsku zaštitu.

4. Slijedom iznijetoga, na temelju članka 72. Ustavnog zakona, riješeno je kao u izreci.

5. Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-3962/2003

Zagreb, 26. ožujka 2004.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
Milan Vuković, v. r.