Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4098/2003 od 26. ožujka 2004.

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4098/2003 od 26. ožujka 2004.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1034

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću za rješavanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Milan Vuković, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija i Nevenka Šernhorst, članovi Vijeća, u postupku pokrenutom ustavnom tužbom S. K. iz O., kojeg zastupa Zajednički odvjetnički ured Z. R. i D. P. u P., na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine, jednoglasno je donio

RJEŠENJE

I. Ustavna tužba se odbacuje.

II.  Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu protiv odgovora Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/03-05/42, ur.broj: 50303/9162-03 od 17. studenoga 2003. godine, a povodom upita u svezi invalidske mirovine.

Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje.

2. Odredba članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02 – pročišćeni tekst, u nastavku: Ustavni zakon) propisuje:

»Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti... kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom... (u daljnjem tekstu: ustavno pravo)«.

Sukladno tome, samo ona odluka kojom je nadležni sud meritorno odlučio o biti stvari, odnosno o pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela podnositelja, jest pojedinačni akt u smislu članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona u povodu kojega je Ustavni sud Republike Hrvatske, u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, nadležan štititi ljudska prava i temeljne slobode podnositelja, zajamčene Ustavom Republike Hrvatske.

3. Tijekom ustavnosudskog postupka utvrđeno je da osporavani odgovor Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ne predstavlja pojedinačni akt u smislu članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona protiv kojeg bi Ustavni sud bio nadležan pružiti u­s­tav­­no­sudsku zaštitu.

4. Slijedom iznijetoga, na temelju članka 72. u svezi s člankom 62. Ustavnog zakona, riješeno je kao u izreci.

5. Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-4098/2003

Zagreb, 26. ožujka 2004.

Predsjednik Vijeća
Milan Vuković, v. r.

– prihodi od izdavačke djelatnosti,

– donacije,

– ostali prihodi i davanja.

Iz državnog proračuna Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za izvršavanje javne ovlasti - obavljanja stručnog nadzora.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Postupci koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovoga Statuta, nastaviti će se prema aktima na temelju kojih su i započeti.

Članak 59.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta, prestaje važiti Statut koji je donesen na 1. sjednici Skupštine Komore, održanoj dana 26. lipnja 1995. godine te njegove izmjene i dopune, koje su donesene na 3. sjednici Skupštine Komore, održanoj dana 7. prosinca 1996. godine.

Članak 60.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a odredbe članka 12. stavak 2. i članka 13. Statuta primjenjivati će se nakon provedenih izbora za vijećnike Skupštine Komore u mandatnom razdoblju 2007/2011.

Predsjednik Komore
Ž
eljko Zubović, dr. stom., v. r.