Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

NN 44/2004 (6.4.2004.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1052

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« 107/03) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA OBVEZNIKA PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Članak 2.

(1) Očevidnik obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon vodi se u informatičkom sustavu na računalu.

(2) Informatičkim sustavom mora se osigurati stvaranje sigurnosnih kopija očevidnika.

Članak 3.

Upis u očevidnik obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon obavlja se na temelju rješenja koje donosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) prilikom registracije vozila, odnosno ovje­re tehničke ispravnosti vozila.

Članak 4.

(1) U očevidnik obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon unose se sljedeći podaci:

– redni broj upisa,

– ime i prezime (MBG) i adresa stanovanja, odnosno tvrtka (MB) i sjedište tvrtke,

– vrsta vozila za koje se plaća posebna naknada,

– vrsta motora i pogonskog goriva,

– radni obujam motora,

– starost vozila.

(2) Upis obveznika plaćanja u očevidnik obavlja se prema vremenskom redoslijedu izdanih rješenja za plaćanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

(3) Podaci iz očevidnika ažuriraju se svake godine prilikom plaćanja posebne naknade za tekuću godinu, odnosno prilikom registracije ili ovjere tehničke ispravnosti vozila.

   Članak 5.

Očevidnik obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon mora se voditi na način da omogućava pretraživanje po svim sastavnicama koje čine podaci iz članka 4. ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Očevidnik je javan.

(2) Na temelju unesenih podataka u očevidnik obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon Fond je dužan pravnim i fizičkim osobama te mjerodavnim tijelima na njihov zahtjev davati izvatke, odnosno ispise iz očevidnika.

(3) Informatički izvadak, odnosno ispis iz informatičkog sustava na računalu ima snagu javne isprave.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-01/0018

Urbroj: 531-01-04-02

Zagreb, 1. travnja 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.