Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima

NN 46/2004 (9.4.2004.), Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

1090

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97.), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

o vjeŽbaonicama i pokusnim programima u djeČjim vrtiĆima te o djeČjim vrtiĆima kao struČno-razvojnim centrima

Članak 1.

 Ovim pravilnikom uređuje se način rada i mjerila financiranja dječjih vrtića koji ostvaruju programe vježbaonice za potrebe praktičnog osposobljavanja studenata, pokusne programe rada znanstvenih istraživanja i unaprjeđivanja stručnog rada te programe stručno-razvojnih centara radi usavršavanja zaposlenih struč­nih djelatnika i unaprjeđivanja stručnog rada.

1. VJEŽBAONICE ZA PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE STUDENATA

Članak 2.

Dječji vrtić može se odrediti vježbaonicom visokih učilišta (u daljnjem tekstu: vježbaonica) koji osposobljavaju studente za rad s predškolskom djecom.

Dječji vrtić može biti vježbaonica u cjelini, za pojedine programe odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djece te za pojedine skupine djece.

Vježbaonica treba biti u mjestu gdje se nalazi i visoko učilište.

Članak 3.

Vježbaonicu određuje ministar znanosti, obrazovanja i športa najmanje na jednu, a najdulje na četiri godine na zahtjev visokog učilišta i dječjeg vrtića.

Uz zahtjev se prilaže:

 – opis prostornih, tehničkih i kadrovskih uvjeta;

 – popis i broj mentora po područjima i broju sati rada po vrstama rada sa studentima, tjedno, semestralno i godišnje;

– godišnji plan rada sa studentima u dječjem vrtiću.

Ispunjenost uvjeta utvrđuje očevidom povjerenstvo od najmanje dva člana koje imenuje ministar znanosti, obrazovanja i športa.

O zahtjevu za određivanjem dječjeg vrtića vježbaonicom odlučuje se rješenjem.

Članak 4.

 Dječji vrtić koji se određuje vježbaonicom mora osigurati:

1. visoku razinu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa;

2. odgovarajući prostor za izvođenje raznih oblika i sadržaja odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada te za konzultacije studenata i druge aktivnosti;

3. dovoljno didaktičkih i rehabilitacijskih sredstava i pomagala te drugu odgovarajuću opremu za odgojno-obrazovni rad;

4. potreban broj odgovarajućega stručnog osoblja;

5. godišnji plan i program praktičnog osposobljavanja studenata u dječjem vrtiću i njegovu realizaciju i broj studenata.

Članak 5.

Zadaće vježbaonice su:

– razvijanje humanog odnosa studenata prema djetetu i njegovim potrebama, interesima i mogućnostima;

– razvijanje afiniteta i profesionalnog odnosa studenata prema odgojno-obrazovnoj i rehabilitacijskoj djelatnosti;

– upoznavanje s organizacijom rada dječjeg vrtića te zadaćama stručnih djelatnika dječjeg vrtića;

– uključivanje studenata u oblike odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada predviđenog planom i programom visokih učilišta koji se mogu ostvarivati u vježbaonici;

– osposobljavanje studenata za praktičnu primjenu stručno-
-metodičkih, pedagoško-psiholoških i defektoloških znanja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu;

– pomoć visokim učilištima u organizaciji, pripremi i izvo­đe­nju praktičnog osposobljavanja studenata te pripremi i praćenju rezultata studenata u dječjem vrtiću;

– suradnja s visokim učilištima na izradi godišnjeg plana oglednih i praktičnih aktivnosti te drugih oblika rada.

Članak 6.

Međusobne obveze vježbaonice i visokog učilišta utvrđuju se ugovorom u skladu s godišnjim planom rada sa studentima koji se sklapa za svaku pedagošku godinu.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:

1. plan rada po metodičkim područjima te broju sati i broju studenata u dječjem vrtiću;

2. zadaće vježbaonice u izvođenju odgojno-obrazovnog rada;

3. zadaće mentora na vježbama;

4. obveze visokog učilišta za plaćanje rada mentora i drugih osoba na organizaciji i izvedbi rada te kriterije i način izvršavanja tih obveza.

Godišnji plan rada sa studentima utvrđuje se u dogovoru s visokim učilištem za svaku pedagošku godinu.

Članak 7.

Poslove mentora studenata u vježbaonici obavljaju odgojitelji i stručni suradnici s najmanje pet godina iskustva.

Mentora u vježbaonici prvi put imenuje stručno vijeće dječjeg vrtića na vrijeme od jedne godine. Nakon jedne godine uspješnog mentorstva Ministarstvo na prijedlog vježbaonice i visokog učilišta imenuje mentora na vrijeme od četiri godine.

Mentor u vježbaonici:

– planira, priprema i vrednuje rad studenata;

– surađuje s nastavnikom metodike;

– surađuje s ostalim mentorima u vježbaonici;

– sudjeluje u analizi odgojno-obrazovnog rada studenata;

– po potrebi sudjeluje na sjednicama stručnih tijela visokog učilišta kada se raspravlja o pitanjima iz područja metodike i stručno-pedagoške prakse studenata;

– vodi pisanu dokumentaciju.

 Rad mentora ocjenjuje komisija od triju članova koju imenuje upravno vijeće dječjeg vrtića – vježbaonice.

 Mentori imaju pravo na novčanu naknadu za mentorski rad u skladu s člankom 9. ovog pravilnika.

Članak 8.

 U vježbaonici se u skladu s izvedbenim programom visokog učilišta ostvaruju sljedeći oblici rada:

– hospitiranje studenata;

– uzorni rad mentora;

– pojedinačan neposredan rad studenata s djecom;

– javan neposredan rad studenata s djecom;

– analiza provedenog rada.

 Hospitiranje studenata u vježbaonici obuhvaća rad mentora s jednom ili više grupa od 3 do 5 studenata. Svaka je grupa nazočna najmanje 15 sati rada s djecom.

Svaki student uz pomoć mentora priprema najmanje:

– dvije odgojno-obrazovne aktivnosti i izvodi ih u nazočnosti mentora ili mentora i grupe studenata;

– jednu odgojno-obrazovnu aktivnost i izvodi je u nazočnosti nastavnika metodike, mentora i studenata.

Mentor je obvezan sudjelovati u pripremanju studenata za oba oblika praktičnog rada o čemu mora voditi odgovarajuću pisanu dokumentaciju.

Nakon realizacije svakog od oblika rada sa studentima u vježbaonici provodi se analiza i stručna rasprava u kojoj sudjeluju nastavnik metodike, mentor i student.

Članak 9.

Mjerila financiranja dječjih vrtića koji ostvaruju program vježbaonice su:

 a) broj sati i stručnost rada što je ekvivalentno složenosti rada odgojitelja u dječjem vrtiću;

 b) pripremanje mentora za praktičan rad i vrednovanje (najmanje tri sata);

 c) drugi troškovi rada vježbaonice i ostalih djelatnika dječjeg vrtića na organizaciji i izvedbi potrebnih aktivnosti;

 d) način i dinamika plaćanja troškova za izvođenje programa visokog učilišta u vježbaonici.

Članak 10.

 Vježbaonica podnosi izvješće o izvršenju godišnjeg plana rada visokom učilištu i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 11.

Mreža vježbaonica se utvrđuje za jedno ili više visokih učilišta koji organiziraju rad na osposobljavanju studenata u dječjim vrtićima na području jedne ili više županija ili gradova.

Mreža vježbaonica u skladu s ovim pravilnikom utvrdit će se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

POKUSNI PROGRAMI RADA U DJEČJEM VRTIĆU

Članak 12.

Pokusne programe mogu ostvarivati dječji vrtići u svrhu znanstvenog istraživanja ili uvođenja programskih i metodičkih inovacija u odgojno-obrazovni proces zbog unaprjeđivanja ukupne djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pokusne programe mogu izraditi dječji vrtići, visoka učilišta ili stručnjaci iz područja predškolskog odgoja.

Članak 13.

Pokusne programe odobrava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na zahtjev dječjeg vrtića koji će provoditi pokusni program.

Uz zahtjev treba priložiti:

– pokusni program;

– odluku odgojiteljskog vijeća i upravnog vijeća dječjeg vr­tića o prihvaćanju pokusnog programa;

– suglasnost osnivača za izvođenje programa i njegovo financiranje.

Članak 14.

Pokusnim programom se utvrđuje:

– naziv, vrsta i trajanje programa

– nositelji i izvoditelji programa

– stručna opravdanost uvođenja programa

– ciljevi i zadaće pokusnog programa

– strategija njegova ostvarivanja (sadržaji, oblici, metode rada, uvjeti)

– organizacijsko-materijalni uvjeti (prostor, oprema)

– kadrovski uvjeti

– dinamika ostvarivanja i vrijeme trajanja

– načini praćenja i vrednovanja s kriterijima prema varijablama koje se ispituju i procjenjuju tijekom izvođenja programa i nakon završetka programa – izvori i način financiranja programa.

 Pokusni program može se provoditi najdulje dvije godine.

Članak 15.

Dječji vrtić u kojem se provodio pokusni program podnosi završno izvješće Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa koje na temelju rezultata iz izvješća i praćenja ostvarivanja pokusnog programa nakon isteka pokusnog razdoblja može odobriti takav program kao redoviti.  

Članak 16.

Dječjem vrtiću u kojem se provodi pokusni program osiguravaju se dodatna financijska sredstva:

– za specifičnu opremu i didaktička sredstva i pomagala;

– za povećane materijalne troškove;

– za stimulaciju odgojiteljima koji provode pokusni program i stručnim suradnicima.

DJEČJI VRTIĆ KAO STRUČNO-RAZVOJNI CENTAR

Članak 17.

Dječji vrtić određuje se stručno-razvojnim centrom radi praćenja, proučavanja i unaprjeđivanja stručnog rada u području predškolskog odgoja kao i stručnog usavršavanja stručnih djelatnika u dječjim vrtićima.

Dječji vrtić određuje se stručno-razvojnim centrom na vrijeme od četiri godine ako ostvaruje visoku razinu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u cjelini i u pojedinim programima te predstavlja primjeren model unapređivanja odgojno-obrazovnog rada.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka stručno-razvojnom centru se ne osiguravaju dodatna sredstva.

 Članak 18.

Dječji vrtić određuje stručno-razvojnim centrom ministar znanosti, obrazovanja i športa na temelju mišljenja stručnog povjerenstva od najmanje tri člana.

Stručno povjerenstvo imenuje ministar znanosti, obrazovanja i športa.

Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ujedno prati rad dječjeg vrtića kao stručno-razvojnog centra, daje ocjenu o kvaliteti njegova rada te predlaže obnovu naziva dječjem vrtiću na vrijeme od četiri godine.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vježbaonicama u predškolskim ustanovama (»Narodne novine, broj« 9/95.).

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 601-02/04-01/87
Urbroj: 533/1-04-1
Zagreb, 24. ožujka 2004.    

Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.