Ispravak Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu

NN 47/2004 (13.4.2004.), Ispravak Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu

1099

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2004. godinu koji je objav­ljen u »Narodnim novinama« broj 31 od 10. ožujka 2004., te se daje

ISPRAVAK

DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU

U Razdjelu 050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RA­DA I PODUZETNIŠTVA, Glava 35 Obrt, malo i sred­nje poduzetništvo, u aktivnostima A563037 Potica­nje izvoza, nakon teksta: »Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora« u koloni Plan 2004. treba stajati iznos: »5.000.000,00«, a ispred aktivnosti Izgrad­nja akumulacije Korit­njak u slivu rijeke Vuke treba stajati šifra: »K568170«.

U Razdjelu 100  MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCI­JALNE SKRBI, Glava 06 Socijalna skrb, aktivnost A734187 Ostale socijalne naknade i pomoći, treba glasiti:

<>

3234

Šifra

Naziv

Plan 2004.

A734187

OSTALE SOCIJALNE

 

 

NAKNADE I POMOĆI

182.360.763,00

3222

Materijal i sirovine

742.894,00

Komunalne usluge

4.132.180,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

39.590.776,00

3431

Bankarske usluge i usluge

 

 

platnog prometa

24.080.303,00

3721

Naknade građanima i

 

 

kućanstvima u novcu

104.202.800,00

3722

Naknade građanima i

 

 

kućanstvima u naravi

9.611.810,00

 

 

Klasa: 400-06/04-01/02
Zagreb, 9. trav­nja 2004.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.