Zakon o kulturnim vijećima

NN 48/2004 (14.4.2004.), Zakon o kulturnim vijećima

HRVATSKI SABOR

1100

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA

Proglašavam Zakon o kulturnim vijećima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 2. trav­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1353/2
Zagreb, 8. trav­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O KULTURNIM VIJEĆIMA

KULTURNA VIJEĆA MINISTARSTVA KULTURE

Članak 1.

(1) Kulturna vijeća (u da­lj­njem tekstu: Vijeća) osnivaju se pri Ministarstvu kulture za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaga­nja ci­ljeva kulturne politike i mjera za ­njezino provođe­nje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, te radi ostvariva­nja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donoše­nje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

(2) U ostvariva­nju zadaća iz stavka 1. ovoga članka, Vijeća pružaju stručnu pomoć ministru kulture pri donoše­nju i provedbi godišnjih i dugoročnih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku i njihovo financiranje, suodlučuju o utvrđiva­nju kulturne politike i u tu svrhu daju stručne podloge i miš­lje­nja Ministarstvu kulture i ministru, te obav­ljaju i druge poslove predviđene ovim Zakonom koji pridonose ostvare­nju zadaća iz stavka 1. ovoga članka. O svojim zaključcima i pri­jedlozima Vijeća pisano izvještavaju ministra kulture.

(3) Vijeća na zahtjev ministra kulture raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i umjetnosti i o njima daju ministru pisana mišljenja i prijedloge.

(4) Rad Vijeća je javan.

PODRUČJA DJELOVANJA VIJEĆA

Članak 2.

Pri Ministarstvu kulture osnivaju se Vijeća za:

– glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,

– dramske umjetnosti,

– film i kinematografiju,

– knjigu i nakladništvo,

– likovne umjetnosti,

– nove medijske kulture i

– međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije.

SASTAV VIJEĆA

Članak 3.

(1) Vijeća imaju pet članova. Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i kulture koji svojim dosadaš­njim dostignućima i poznava­njem problema vezanih za utvrđiva­nje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvare­nju ci­ljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

(2) Predsjednik Vijeća i ministar kulture mogu pozivati umjet­nike i kulturne djelatnike da sudjeluju u radu sjednica Vije­ća bez prava odlučiva­nja.

(3) U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučiva­nja i dužnosnici i drugi djelatnici Ministarstva kulture zaduženi za područje rada Vijeća.

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 4.

(1) Ministar kulture pokreće postupak izbora članova Vijeća pozivom institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor članova Vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave. Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana od dana poziva.

(2) Član Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlas­ništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja kulturnog vijeća.

(3) Na temelju prispjelih prijedloga ministar kulture imenuje članove Vijeća.

MANDAT ČLANOVA VIJEĆA

Članak 5.

(1) Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.

(2) Ministar kulture može članove Vijeća razriješiti i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoče sjednicama Vijeća, na osobni zahtjev ili pisani zahtjev predlagate­lja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, te ako su osuđeni za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora.

KULTURNA VIJEĆA ŽUPANIJA I GRADOVA

Članak 6.

(1) Kulturno vijeće osniva se za područje županije, Grada Zagreba, te grada koji ima više od 30.000 stanovnika, a mogu ga osnovati i druge općine i gradovi ako to ocijene svrhovitim.

(2) Akt o osniva­nju vijeća iz stavka 1. ovoga članka donosi predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba, grada, ili općine. Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug, broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, zadaće, način rada i odlučiva­nja vijeća sukladno ovom Zakonu.

NACIONALNO VIJEĆE ZA KULTURU

Članak 7.

(1) Ministar kulture može sazvati Nacionalno vijeće za kulturu kao savjetodavno tijelo za pružanje stručne pomoći pri utvrđivanju strategije kulturnog razvitka.

(2) Nacionalno vijeće za kulturu čine predsjednici Vijeća iz članka 2. ovoga Zakona i predsjednici kulturnih vijeća osnovanih po posebnom zakonu, a predsjedava mu ministar kulture.

(3) U radu Nacionalnog vijeća za kulturu na poziv ministra kulture mogu sudjelovati i predsjednici kulturnih vijeća županija, Grada Zagreba, gradova i općina.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Članak 8.

(1) Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeća iz članka 2. ovoga Zakona, obav­lja Ministarstvo kulture, a sredstva za ­njihov rad osiguravaju se u državnom proračunu.

(2) Poglavarstvo županije, Grada Zagreba, grada, odnosno općine osigurava obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Vijeća iz članka 6. ovoga Zakona, kao i sredstva potrebna za njihov rad.

ODLUČIVANJE VIJEĆA

Članak 9.

(1) Vijeća donose odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

(2) Vijeća donose poslovnik o svom radu.

(3) Članovi Vijeća primaju naknadu za svoj rad. Visinu naknade utvrđuje ministar kulture, odnosno župan, gradonačelnik ili načelnik općine.

IZUZEĆE ČLANA VIJEĆA OD ODLUČIVANJA

Članak 10.

(1) Član Vijeća koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

(2) Smatra se da je član Vijeća neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju, ako se ono odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu osobno sudjeluje.

POTICANJE I PROMICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA, ALTERNATIVNE KULTURE I KULTURNOG AMATERIZMA

Članak 11.

Vijeća posebno razmatraju mjere za potica­nje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva u području svoje nadležnosti, te ministru kulture, odnosno svojim osnivačima, predlažu mjere za ­njihovo unapređe­nje.

Članak 12.

Vijeća u svojem području djelova­nja posvećuju posebnu pozornost promicanju potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i njihovom kulturnom stvaralaštvu.

MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Članak 13.

(1) Vijeća u svom radu posebnu pozornost posvećuju promicanju hrvatskoga kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u inozemstvu, kao i mjerama koje omogućuju hrvatskoj javnosti da se upoznaje s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi drugih naroda, te u tom smislu podnose svoje prijedloge Vijeću za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije.

(2) Polazeći od potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih ma­njina i razvoja međunarodne surad­nje na području kulture, Vijeća u svom radu potvrđuju načela multikulturalnosti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Ministar kulture će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenuti postupak imenovanja Vijeća iz članka 2. ovoga Zakona.

(2) Predstavnička tijela županija, Grada Zagreba i gradova donijet će do 31. prosinca 2004. akte o osnivanju kulturnih vijeća i u daljnjem roku od 30 dana provesti postupak imenovanja njihovih članova, sukladno aktu o osnivanju i ovom Zakonu. Akt o osnivanju vijeća dostavit će ministru kulture.

Članak 15.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat članova Vijeća za arhitekturu i urbanizam, te Vijeća za medijsku kulturu, a članovima ostalih Vijeća iz članka 3. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, br. 53/01.), prestaje mandat danom imenovanja novih članova Vijeća prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Članovima vijeća županija, Grada Zagreba i gradova koja su osnovana prema Zakonu o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, br. 53/01.), prestaje mandat danom imenovanja novih članova vijeća prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Za­kon o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, br. 53/01.).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/04-01/01
Zagreb, 2. travnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.