Zakon o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate

NN 48/2004 (14.4.2004.), Zakon o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate

HRVATSKI SABOR

1102

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSTUPNOM ISKLJUČENJU IZ PLOVIDBE TANKERA BEZ DVOSTRUKE OPLATE

Proglašavam Zakon o postupnom isk­ljuče­nju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 2. trav­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1356/2
Zagreb, 8. trav­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POSTUPNOM ISKLJUČENJU IZ PLOVIDBE TANKERA BEZ DVOSTRUKE OPLATE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sustav postupnog isključenja iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate i uvođenja u plovidbu tankera s dvostrukom oplatom ili drugim jednakovrijednim zahtjevima za gradnju sukladno zahtjevima Međunarodne konvencije o zaštiti mora od onečišćenja s brodova, 1973./78. (u daljnjem tekstu: MARPOL 73/78.) i zabrana prijevoza teških frakcija ulja u luke ili iz luka Republike Hrvatske tankerima s jednostrukom oplatom.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća zna­čenja:

1) »MARPOL 73/78.« znači Međunarodna konvencija o za­štiti mora od onečišćenja s brodova, 1973., kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom iz 1978., (»Narodne novine – Među­narodni ugovori«, br. 1/92.), te sa svim kasnijim izmjenama i dopunama,

2) »Izmijenjeno Pravilo 13G Dodatka I MARPOL-a 73/78 znače izmjene i dopune Pravila 13G Dodatka I MARPOL-a 73/78. i Dodatak IOPP Svjedodžbi kako je usvojena Rezolucijom MEPC 94(46) od 27. travnja 2001. koji su stupili na snagu 1. rujna 2002.,

3) »tanker za ulje« znači tanker za ulje kako je definirano Pravilom 1(4) Dodatka I MARPOL-a 73/78.,

4) »nosivost« znači nosivost broda kako je definirano Pravilom 1(22) Dodatka I MARPOL-a 73/78.,

5) »novi tanker za ulje« znači novi tanker kako je definiran Pravilom 1(26) Dodatka I MARPOL-a 73/78.,

6) »Tankeri kategorije (1)« su tankeri za ulje nosivosti 20000 dwt i više koji prevoze, kao teret, sirovo ulje, teško gorivo, teško dizelsko gorivo ili ulje za podmazivanje i tankeri za ulja nosivosti 30000 dwt i više koji prevoze ulja osim navedenih, a koji ne udovoljavaju zahtjevima za nove tankere za prijevoz ulja kako su određeni Pravilom 1(26) Dodatka I MARPOL-a 73/78.,

7) »Tankeri kategorije (2)« su tankeri za ulje nosivosti 20000 dwt i više koji prevoze, kao teret, sirovo ulje, teško gorivo, teško dizelsko gorivo ili ulje za podmazivanje i tankeri za ulja nosivosti 30000 dwt i više koji prevoze ulja osim navedenih, a koji udovoljavaju zahtjevima za nove tankere kako su definirani Pravilom 1(26) Dodatka I MARPOL-a 73/78.,

8) »Tankeri kategorije (3)« su tankeri za ulje nosivosti 5000 dwt i više, ali manje od veličine navedenih u točkama 6. i 7.,

9) »tanker s jednostrukom oplatom« znači tanker za ulja koji ne udovoljava zahtjevima za dvostrukom oplatom ili drugim jednakovrijednim zahtjevima za gradnju sukladno Pravilu 13F Do­dat­ka I MARPOL-a 73/78.,

10) »tanker s dvostrukom oplatom« znači tanker za ulja koji udovoljava zahtjevima za dvostrukom oplatom ili drugim odgo­varajućim zahtjevima za gradnju sukladno Pravilu 13F Dodatka I MARPOL-a 73/78. Tanker za ulja koji udovoljava odredbi stavka 1(c) izmijenjenog i dopunjenog Pravila 13G Dodatka I MAR­POL-a 73/78. se također smatra tankerom s dvostrukom oplatom,

11) »starost« znači starost broda izražena u broju godina nakon datuma njegove isporuke,

12) »teško dizelsko gorivo« znači dizelsko gorivo kako je definirano izmjenama Pravila 13G Dodatka I MARPOL-a 73/78.,

13) »teško gorivo« znači gorivo koje se sastoji od teških destilata ili ostataka sirovog ulja ili njihove mješavine kako je definirano izmjenama Pravila 13G Dodatka I MARPOL-a 73/78.,

14) »teška frakcija ulja« znači:

a) sirovo ulje koje pri temperaturi od 15°C ima gustoću višu od 900 kg/m3

b) teško ulje koje pri temperaturi od 15°C ima gustoću višu od 900 kg/m3 ili kinematički viskozitet na 50°C veći od 180 mm2/s

c) bitumen (zemna smola ili asfalt) i katran te njihove emulzije,

15) »Postupak procjene stanja trupa broda (Condition Assestment Scheme-CAS), u daljnjem tekstu CAS«, je postupak pro­cjene stanja trupa broda kako je propisano Rezolucijom MEPC 94(46) od 27. travnja 2001. sa izmjenama i dopunama,

15.) »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za poslove pomorstva.

Članak 3.

Ovaj se Zakon primjenjuje na tankere za prijevoz ulja nosivosti 5000 dwt i više koji uplovljavaju u luke u Republici Hrvat­skoj ili uz odobalne objekte nad kojima Republika Hrvatska ima ovlasti voditi upravni i inspekcijski nadzor, neovisno o zastavi koju viju ili tankere za prijevoz ulja nosivosti 5000 dwt ili više, upisane u odgovarajući upisnik brodova u Republici Hrvatskoj.

Ovaj se Zakon ne primjenjuje na ratne brodove i javne brodove.

Članak 4.

Niti jedan tanker koji nije tanker s dvostrukom oplatom neće biti upisan u upisnik trgovačkih brodova Republike Hrvatske, niti bilo koji takav tanker neovisno o zastavi koju vije smije uplovljavati u luke Republike Hrvatske ili pristajati uz odobalne objekte nad kojima Republika Hrvatska ima ovlasti voditi upravni i inspekcijski nadzor nakon godišnjice datuma njegove isporuke kako sljedi:

TANKERI ZA ULJA KATEGORIJE 1.:

– 2003. god. za brodove isporučene u 1980. god. ili ranije

– 2004. god. za brodove isporučene u 1981. god.

– 2005. god. za brodove isporučene u 1982. god. ili kasnije

TANKERI ZA ULJA KATEGORIJA 2. i 3.:

2003. god. za brodove isporučene u 1975. god. ili ranije

2004. god. za brodove isporučene u 1976. god.

2005. god. za brodove isporučene u 1977. god.

2006. god. za brodove isporučene u 1978. god. i 1979. god.

2007. god. za brodove isporučene u 1980. god. i 1981. god.

2008. god. za brodove isporučene u 1982. god.

2009. god. za brodove isporučene u 1983. god.

2010. god. za brodove isporučene u 1984. god. ili kasnije.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, tankeru za prije­voz ulja, kategorije 2 i 3 koji ima samo dvodno ili samo dvobok, a koji prostor se ne koristi za prijevoz tereta i koji se prostire na cijelom dijelu teretnog prostora, ali ne udovoljava uvjetima za izuzeće propisanim odredbom članka (1)(c) izmijenjenog i dopunjenog Pravila 13G Dodatka I MARPOL-a 73/78., dozvolit će se nastavak plovidbe i prijevoza tereta nakon datuma navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Izuzeće iz stavka 2. ovog članka ne može biti dulje od godišnjice isporuke broda u 2015. godini ili do navršene 25. godine starosti broda ovisno koji je datum raniji.

Članak 5.

Tankerima nosivosti 600 dwt i više, neovisno o zastavi koju viju, koji prevoze teške frakcije ulja, zabranjeno je uplovljavanje u luke u Republici Hrvatskoj ili pristajanje uz odobalne objekte nad kojima Republika Hrvatska ima ovlasti voditi upravni i inspekcijski nadzor ako ne udovoljavaju zahtjevima za dvostrukom oplatom ili drugim odgovarajućim zahtjevima za gradnju.

Članak 6.

Članak 5. ovoga Zakona ne primjenjuje se na tankere za prijevoz ulja koji se koriste isključivo na jednom lučkom području pod uvjetom da su istima izdane odgovarajuće valjane svjedodžbe.

Članak 7.

Tanker za prijevoz ulja nosivosti manje od 5000 dwt mora udovoljiti zahtjevima članka 5. ovoga Zakona ne kasnije od godišnjice isporuke broda u 2008. godini.

Članak 8.

Tankerima s jednostrukom oplatom starijim od 15 godina, neovisno o zastavi koju viju, neće biti dopušteno uplovljenje ili isplovljenje u luke ili iz luka u Republici Hrvatskoj ili pristajanje uz nepomične odobalne objekte nad kojima Republika Hrvatska ima ovlasti voditi upravni i inspekcijski nadzor, nakon godišnjice datuma njihove isporuke u 2005. godini za brodove kategorije 2 i 3, osim ako ne udovoljavanju CAS-u.

Članak 9.

Nakon datuma godišnjice isporuke broda u 2015. godini zabranjuje se plovidba svim tankerima za prijevoz ulja kategorije 2 i 3, s jednostrukom oplatom koji viju hrvatsku zastavu, te uplov­ljenje takvih tankera neovisno o zastavi koju viju u luke u Repub­lici Hrvatskoj, te pristajanje uz odobalne objekte nad kojima Republika Hrvatska ima ovlasti voditi upravni i inspekcijski nadzor.

Članak 10.

Iznimno od odredbi članka 4., 5., 7., 8. i 9. ovoga Zakona Ministarstvo može u izuzetnim slučajevima dopustiti pojedinom brodu uplovljenje ili isplovljenje u ili iz luke u Republici Hrvat­skoj ako je tanker za ulja u nevolji i traži mjesto zakloništa ili tanker za ulja bez tereta zatraži uplovljenje i isplovljenje u remontno brodogradilište.

Članak 11.

Ministarstvo će na temelju članka 8.(b) izmijenjenog i dopunjenog Pravila 13G Dodatka I MARPOL-a 73/78., o svakoj odluci o zabrani uplovljenja tankera sukladno članku 5. i 8. ovoga Zakona izvijestiti Međunarodnu pomorsku organizaciju.

Članak 12.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovoga Zakona provodi inspekcija sigurnosti plovidbe Ministarstva i lučkih kapetanija.

Članak 13.

Novčanom kaznom od 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj brodar broda koji suprotno odredbama ovoga Zakona uplovi u luku u Republici Hrvatskoj ili uz odobalni objekt nad kojima Republika Hrvatska ima ovlasti voditi upravni i inspekcijski nadzor.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 200.000,00 kuna kaznit će se zapovjednik broda, fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate (»Narodne novine«, br. 187/03.).

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/04-01/01
Zagreb, 2. travnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.