Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet

NN 48/2004 (14.4.2004.), Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet

HRVATSKI SABOR

1103

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI TRGOVAČKIH BRODOVA I LUKA OTVORENIH ZA MEĐUNARODNI PROMET

Proglašavam Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 2. trav­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1357/2
Zagreb, 8. trav­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI TRGOVAČKIH BRODOVA I LUKA OTVORENIH ZA MEĐUNARODNI PROMET

Dio 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sigurnosna zaštita trgovačkih brodova hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi i luka u Republici Hrvatskoj otvorenih za međunarodni promet, obveze tijela državne uprave, društava, lučkih uprava i ovlašte­nika koncesija u lukama posebne namjene, te drugih fizičkih i pravnih osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu, mjere za osigu­ra­nje sigurnosne zaštite brodova i luka, postupak u slučaju sigurnosne prijet­nje, nadzor nad primjenom mjera sigurnosne zaštite, te pomorski prekršaji.

Članak 2.

Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju s­ljedeća znače­nja:

1) SOLAS Konvencija je Međunarodna konvencija o zaštiti ­ljudskih života na moru, 1974., kako je izmije­njena i dopu­njena, (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori br. 1/92.),

2) ISPS Pravilnik je Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora, 2002., kako je izmije­njen i dopu­njen,

3) luka označava morsku luku, tj. morski i s morem nepo­sred­no povezani kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama; lukobranima, uređajima, postroje­njima i drugim objektima namije­njenim za pristaja­nje, sidre­nje i zaštitu brodova, jahti i brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika i tereta, uskladište­nje i drugo rukova­nje teretom, proizvod­nju, opleme­njiva­nje i doradu tereta te ostale gospodarske djelatnosti koje su s tim djelatnostima u među­sobnoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi,

4) društvo jest vlasnik broda ili svaka druga pravna ili fizička osoba, uk­ljučujući zakupoprimate­lja, koja je od vlasnika preuzela odgovornost za rad i poslova­nje broda i koja je preuzima­njem ovih odgovornosti prihvatila sve dužnosti i odgovornosti koje su utvrđene ISM Pravilnikom,

5) događaj koji ugrožava sigurnost ili sigurnosna prijet­nja  je svaki događaj, rad­nja ili okolnost koja ugrožava ili može ugroziti sigurnost broda ili luke odnosno svaku dopuštenu djelatnost na lučkom području,

6) plan sigurnosne zaštite broda (SSP) je plan mjera na brodu kojima se uređuje zaštita osoba na brodu, tereta, jedinica za prijevoz tereta, brodskih zaliha i broda od događaja koji ugroža­vaju sigurnost ili sigurnosnih prijet­nji,

7) plan sigurnosne zaštite luke (PFSP) je plan mjera kojima se uređuje zaštita luke, brodova, osoba, tereta, prijevoznih jedinica tereta i brodskih zaliha unutar područja luke od događaja koji ugrožavaju sigurnost ili sigurnosnih prijet­nji,

8) časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (SSO) je časnik na brodu koje­g je odredio brodar, kao osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu broda, uk­ljučujući primjenu i održava­nje plana sigurnosne zaštite broda i za održava­nje veza s osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u društvu i osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu luke,

9) osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu (CSO) je osoba koju je odredilo društvo radi osigura­nja provedbe procjene sigurnosti broda, izrade i primjene plana sigurnosne zaštite broda, te za vezu s osobama odgovornim za sigurnosnu zaštitu luke i čas­nikom odgovornim za sigurnosnu zaštitu broda,

10) osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke (PFSO) je osoba određena za izradu, primjenu, izmjene i održava­nje plana sigurnosne zaštite luke i za vezu sa časnicima odgovornim za sigurnosnu zaštitu broda i osobama odgovornim za sigurnosnu zaštitu u društvu,

11) stupa­nj sigurnosti je mjera stup­nja opasnosti od moguć­nosti događaja koji ugrožava sigurnost,

12) stupa­nj sigurnosti 1 (SL1) je stupa­nj na kojem se cijelo vrijeme primje­njuje osnovni skup odgovarajućih zaštitnih mjera sigurnosti, kako su utvrđene planom sigurnosne zaštite broda i odobrenim planom sigurnosne zaštite luke,

13) stupa­nj sigurnosti 2 (SL2) je stupa­nj tijekom koje­ga se primje­njuju odgovarajuće dodatne mjere sigurnosti u ograniče­nom vremenskom razdob­lju kao pos­ljedica povećane opasnosti od nastupa­nja događaja koji ugrožava sigurnost, kako su utvrđene planom sigurnosne zaštite broda i planom sigurnosne zaštite luke,

14) stupa­nj sigurnosti 3 (SL3) je stupa­nj tijekom koje­ga se primje­njuju da­lj­nje posebne zaštitne mjere sigurnosti u ograniče­nom vremenskom razdob­lju kada je događaj koji ugrožava sigurnost vjerojatan ili neizbježan iako nije moguće utvrditi poseban ci­lj izložen sigurnosnoj prijet­nji, kako su utvrđene planom sigurnosne zaštite broda i planom sigurnosne zaštite luke,

15) Deklaracija o sigurnosti (DoS) je pisani sporazum sklop­ljen između broda i luke ili između dvaju brodova kojim se utvrđuju mjere sigurnosti koje će svaki od ­njih primijeniti,

16) ovlaštena organizacija za pomorsku sigurnost (RSO) je pravna osoba koja ispu­njava uvjete utvrđene ovim Zakonom, te je ovlaštena obav­ljati poslove utvrđene ovim Zakonom,

17) ministar je ministar nadležan za poslove pomorstva,

18) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove pomorstva.

Članak 3.

Ovaj Zakon se primje­njuje na:

1. putničke brodove, uk­ljučujući brze putničke brodove, u međunarodnoj plovidbi,

2. teretne brodove, uk­ljučujući i brze teretne brodove, od 500 BT i veće, u međunarodnoj plovidbi,

3. pomorske odobalne pokretne objekte za istraživa­nje i iskorištava­nje podmorja, upisane u odgovarajuće upisnike ili oče­vid­nike u Republici Hrvatskoj, osim kada se nalaze u unutraš­njim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te pomorske odobalne pokretne objekte za istraživa­nje i iskorištava­nje podmorja, neovisno o državnoj pripadnosti, kada se nalaze u epikontinentskom pojasu Republike Hrvatske, odnosno zaštiće­nom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske,

4. luke otvorene za međunarodni promet brodova u koje pris­taju brodovi i objekti navedeni u točki 1., 2. i 3. ovoga stavka.

Iznimno, na stup­nju sigurnosti 1., naredbom ministra, od prim­­je­ne svih ili pojedinih odredbi ovoga Zakona privremeno se mogu izuzeti luke ili pojedini dijelovi luka iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.

Naredbom ministra odredbe ovoga Zakona, na stup­nju sigurnosti 2. ili 3. mogu se privremeno te u cijelosti ili djelomično primijeniti i na sve ili pojedine:

– vrste putničkih i teretnih brodova koji plove u domaćoj plovidbi i

– luke otvorene za domaći promet.

Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na brodove prim­je­­njuju se na odgovarajući način i na objekte iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

Članak 4.

Za brodove na kratkim međunarodnim putova­njima koji plove na redovnim linijama može se međunarodnim ugovorima utvrditi sustav mjera i postupaka zaštite različit od onog propisanog ovim Zakonom.

Sustav mjera iz stavka 1. ovoga članka mora osigurati prib­ližno jednakovrijednu razinu zaštite utvrđenu ovim Zakonom, te ne smije ugroziti razinu zaštite drugih brodova i luka ostvarenu primjenom mjera i postupaka utvrđenih ovim Zakonom.

Dio 2.

DRŽAVNA TIJELA, JAVNE USTANOVE, PRAVNE I FIZIČKE OSOBE ODGOVORNE ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU POMORSKIH BRODOVA I LUKA

Članak 5.

Ministarstvo je dužno o poduzetim mjerama sukladno odred­bama poglav­lja XI-2 SOLAS Konvencije i odredbama ISPS Pravilnika izvještavati Međunarodnu pomorsku organizaciju.

Članak 6.

Stupa­nj sigurnosti za luke Republike Hrvatske utvrđuje Ministarstvo unutar­njih poslova.

Stupa­nj sigurnosti koji trebaju primje­njivati brodovi iz članka 3. ovoga Zakona, koji viju zastavu Republike Hrvatske, utvrđuje Ministarstvo unutar­njih poslova uz prethodno miš­lje­nje Ministarstva va­njskih poslova.

O utvrđenom stup­nju sigurnosti i svim ­nje­govim promjenama Ministarstvo unutar­njih poslova je dužno odmah izvijestiti Upravu nadležnu za poslove sigurnosti na moru i Nacionalnu središ­njicu za usklađiva­nje traga­nja i spašava­nja i nadzor plovidbe.

U slučaju promjene stup­nja sigurnosti iz stavka 1. ovoga članka Nacionalna središ­njica za usklađiva­nje traga­nja i spašava­nja i nadzor plovidbe će o novoutvrđenom stup­nju sigurnosti u roku ne du­ljem od 60 minuta izvijestiti sve lučke kapetane, sve osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luka na koje se primje­njuju odredbe ovoga Zakona, te pravnu osobu zaduženu za objavu oglasa za pomorce.

Pravna osoba zadužena za objavu oglasa za pomorce dužna je u roku ne du­ljem od 30 minuta poruku o promjeni stup­nja sigurnosti dostaviti brodovima u plovidbi unutar­njim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske.

O stup­nju sigurnosti iz stavka 2. ovoga članka i svim ­nje­­govim promjenama, Ministarstvo će izvijestiti osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu u društvima.

Obavijest o promjeni stup­nja sigurnosti mora sadržavati naj­ma­nje:

– datum i vrijeme promjene,

– novoutvrđeni stupa­nj sigurnosti,

– kratki opis razloga promjene stup­nja sigurnosti,

– luku ili luke na koje se stupa­nj sigurnosti odnosi,

– mjere zaštite koje moraju biti provedene pored mjera utvr­đenih planovima sigurnosne zaštite broda i/ili luke, ako ih ima,

– vrijeme stupa­nja na snagu i rok primjene.

Članak 7.

Zapovjednik broda može predložiti sklapa­nje Deklaracije o sigurnosti:

1) kada brod ima viši stupa­nj sigurnosti od stup­nja sigurnosti luke ili drugih brodova s kojima dolazi u dodir,

2) kada postoji ugovor o Deklaraciji o sigurnosti između Republike Hrvatske i vlade ugovornica SOLAS Konvencije koji se odnosi na određena međunarodna putova­nja ili brodove na tim putova­njima,

3) kada je postojala opasnost po sigurnost ili se zbio opasan događaj u koji je bio uk­ljučen brod ili luka,

4) kada je brod u luci koja ne mora imati plan sigurnosne zaštite luke, ili

5) kada je brod bio u dodiru s drugim brodom koji ne mora imati plan sigurnosne zaštite broda.

U slučaju kada se brod nalazi u luci koja ne mora imati plan sigurnosne zaštite luke, odnosno za koju nije imenovana osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke, Deklaraciju o sigurnosti sklapa osoba koju imenuje lučki kapetan nadležne lučke kapetanije u svakom pojedinom slučaju.

Sklapa­nje Deklaracije o sigurnosti može predložiti i osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke ili lučki kapetan nadležne lučke kapetanije kada, sukladno procjeni sigurnosti luke, okolnos­ti vezane uz pristaja­nje određenog broda, ukrcaj i/ili iskrcaj putnika ili tereta ili druge okolnosti ukazuju na veći stupa­nj opasnos­ti.

Deklaracija o sigurnosti sklapa se na propisanom obrascu koji se daje u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

Sklop­ljena Deklaracija o sigurnosti čuva se na brodu najma­nje 6 mjeseci od dana isplov­lje­nja iz luke u kojoj je bila sklop­ljena ili do isplov­lje­nja iz desete luke nakon luke u kojoj je bila sklop­ljena, što je kasnije.

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke mora osigurati primjereno čuva­nje sklop­ljenih Deklaracija o sigurnosti i drugih bi­lješki na teme­lju ovoga Zakona za razdob­lje od najma­nje tri godine.

Dio 3.

SIGURNOSNA ZAŠTITA BRODOVA

Članak 8.

Brod iz članka 3. ovoga Zakona mora imati časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda.

Dužnosti i odgovornosti časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda su:

– poduzima­nje redovitih pre­gleda i provjera sta­nja sigurnosti broda radi osigura­nja primjene odgovarajućih mjera zaštite,

– održava­nje i nadzira­nje primjene plana sigurnosne zaštite broda, uk­ljučujući i odobrene izmjene i dopune plana,

– primjena mjera zaštite tijekom rukova­nja teretom i brod­skim zalihama u dogovoru s drugim članovima posade i osobama odgovornim za sigurnosnu zaštitu luke,

– predlaga­nje izmjena plana sigurnosne zaštite broda,

– izvještava­nje osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu u druš­tvu o svim nedostacima i neuklađenostima koje su utvrđene tijekom unutar­nje prosudbe, povremenih pre­gleda i provjera usklađenosti, te primjene mjera za ­njihovo isprav­lja­nje,

– provedba upoznava­nja članova posade, posebno novoukrcanih članova posade, s načelima i primjenom mjera sigurnosne zaštite, kako je to primjereno,

– izvještava­nje osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu društ­va i osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke o svim doga­đajima koji se odnose na sigurnost,

– usklađiva­nje primjene plana sigurnosne zaštite broda s osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u društvu i osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu luke,

– osigura­nje ispravnosti rada sigurnosne opreme,

– sve druge djelatnosti kojima se osigurava zadovo­ljavajuća razina zaštite na brodovima kojima uprav­lja društvo.

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu za svoj rad izravno odgovara zapovjedniku broda.

Članak 9.

Brod iz članka 3. ovoga Zakona mora imati procjenu sigurnosti broda.

Izradu procjene sigurnosti broda dužna je osigurati osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu.

Procjena sigurnosti broda mora se teme­ljiti na opaža­njima i st­var­nom sta­nju na brodu.

Procjena sigurnosti broda mora biti dokumentirana i potvr­đena od strane osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu društva.

Procjena sigurnosti broda mora sadržavati najma­nje elemente navedene u tehničkim pravilima Hrvatskog re­gistra brodova.

Članak 10.

Na teme­lju procjene sigurnosti broda za svaki brod izrađuje se plan sigurnosne zaštite broda.

Za izradu plana sigurnosne zaštite broda odgovorna je osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu.

Plan sigurnosne zaštite broda odobrava Hrvatski re­gistar brodova.

Plan mora biti zaštićen od neovlaštenog pristupa ili otkriva­nja.

Obvezni sadržaji plana sigurnosne zaštite broda, s naznakom dijelova za čiju izmjenu nije potrebno odobre­nje utvrđeni su tehničkim pravilima Hrvatskog re­gistra brodova.

Plan mora biti izrađen na hrvatskom jeziku i latiničnom pis­mu i obvezno se prevodi na engleski jezik.

Članak 11.

Poslove u svezi s pre­gledom brodova i izdava­nja svjedo­džbi sukladno ovome Zakonu, za brodove upisane u odgovarajuće upisnike u Republici Hrvatskoj, obav­lja Hrvatski re­gistar brodova javna ustanova osnovana posebnim zakonom.

Članak 12.

Zapovjednik i ostali članovi posade broda dužni su postupati sukladno planu sigurnosne zaštite broda i stup­njevima sigurnosti na snazi u pojedinoj luci.

Na stup­nju sigurnosti 1. moraju se provoditi mjere iz plana sigurnosne zaštite broda, a osobito:

1) osigura­nje provedbe svih dužnosti koje se odnose na sigurnost broda,

2) nadzor nad pristupom brodu,

3) nadzor nad ukrcajem i/ili iskrcajem osoba i ­njihovih stvari,

4) praće­nje prostora ograničenog kreta­nja i osigura­nje pristupa tim prostorima samo ovlaštenim osobama,

5) praće­nje palubnih površina i područja oko broda,

6) nadzor rukova­nja teretom i brodskim zalihama,

7) osigura­nje raspoloživosti sigurnosnih veza.

Na stup­nju sigurnosti 2. moraju se provoditi dodatne mjere zaštite utvrđene u planu sigurnosne zaštite broda, te u skladu s uputama osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu u društvu i osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke, a koje se odnose na točke 1.-7. stavka 2. ovoga članka.

Na stup­nju sigurnosti 3. moraju se poduzimati da­lj­nje posebne mjere zaštite utvrđene u planu sigurnosne zaštite broda, te u skladu s uputama osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu u društvu i osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke, a koje se odnose na točke 1.-7. stavka 2. ovoga članka.

Članak 13.

Zapovjednik broda dužan je u roku od 30 minuta potvrditi osobi odgovornoj za sigurnosnu zaštitu luke prijem obavijesti o uspostav­lja­nju stup­nja sigurnosti 2. ili stup­nja sigurnosti 3., te o početku primjene dodatnih ili posebnih mjera zaštite.

U slučaju kada postoji razlika između stup­nja sigurnosti broda i stup­nja sigurnosti luke časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda mora o tome izvijestiti osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu luke i s ­njom usklađivati odgovarajuće djelova­nje.

Članak 14.

Društvo ili bilo koja druga osoba ne smiju sprječavati zapovjednika broda u poduzima­nju mjera ili izvrše­nju neke odluke koja je, po ­nje­govoj stručnoj ocjeni, potrebna u ci­lju provedbe sigurnosne zaštite broda i plovidbe.

Ako je, po stručnoj ocjeni zapovjednika broda došlo do sukoba između zahtjeva sigurnosne zaštite i zahtjeva sigurnosti plovidbe ili broda, zapovjednik broda mora dati prednost onim zahtjevima koji su potrebni za održa­nje sigurnosti plovidbe ili broda.

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka zapovjednik broda može primijeniti privremene mjere sigurnosne zaštite, te o nastalim okolnostima mora odmah izvijestiti:

– lučku kapetaniju luke u Republici Hrvatskoj u kojoj se nalazi ili u koju namjerava uploviti ili

– nadležnu vlast strane luke u kojoj se nalazi ili u koju nam­je­rava uploviti.

Članak 15.

Na brodu se moraju voditi zapisi o:

– provedenim vježbama,

– uočenim događajima koji su ugrozili sigurnost,

– povredama sigurnosti,

– izmjenama stup­nja sigurnosti broda,

– razmjenama poruka koje se odnose na zaštitu broda,

– provedenim unutar­njim neovisnim ocjenama i pre­gledima procjene i plana sigurnosne zaštite broda,

– primjeni izmjena i dopuna plana sigurnosne zaštite broda,

– provjeri i održava­nju sigurnosne opreme, uk­ljučujući ispiti­va­nje brodskog sigurnosnog sustava uzbu­njiva­nja.

Zapisi iz stavka 1. ovoga članka moraju se čuvati u pisanom obliku za razdob­lje od najma­nje šest mjeseci ili za pos­ljed­njih deset pristaja­nja, što je duže.

Zapisi se moraju voditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu kao i na engleskom jeziku uz primjerenu zaštitu od neo­vlašte­nog pristupa ili otkriva­nja.

Članak 16.

Provjera primjene odredbi SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i ovoga Zakona obav­lja se ovjerom broda.

Ovjera brodova obav­lja se nakon pre­gleda broda na način i u vrijeme utvrđeno tehničkim pravilima Hrvatskog re­gistra brodova.

Sustav zaštite i pripadajuća sigurnosna oprema broda nakon ovjere moraju se održavati u sta­nju u kakvom su bile u trenutku ovjere odnosno u skladu s odredbama SOLAS Konvencije, odred­bama ISPS Pravilnika, odredbama ovoga Zakona, zahtjevima tehničkih pravila i plana sigurnosne zaštite.

Nakon što je brod ovjeren ne smiju se poduzeti nikakve izmjene sustava sigurnosne zaštite, pripadajuće sigurnosne opreme ili plana sigurnosne zaštite broda bez suglasnosti Hrvatskog re­gistra brodova.

Članak 17.

Ako je ovjerenim pre­gledom utvrđeno da brod ispu­njava uvjete SOLAS konvencije ISPS Pravilnika i ovoga Zakona, Hr­vat­ski re­gistar brodova će brodu izdati Međunarodnu svjedo­džbu o sigurnosnoj zaštiti broda.

Članak 18.

Brodu kojem nije izdana Međunarodna svjedo­džba o sigurnosnoj zaštiti broda Hrvatski re­gistar brodova može izdati Privremenu međunarodnu svjedo­džbu o sigurnosnoj zaštiti broda i to u slučaju:

– broda bez svjedo­džbe, kod predaje ili prije ulaska ili ponov­nog ulaska u službu,

– upisa broda u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj,

– kada društvo preuzme odgovornost za rad broda kojim ranije nije uprav­ljalo.

Svjedo­džba iz stavka 1. ovoga članka ne može se izdati prije 1. srp­nja 2004.

Svjedo­džba iz stavka 1. ovoga članka može se izdati ako su ispu­njeni sljedeći uvjeti:

– obav­ljena procjena sigurnosti broda,

– da se plan sigurnosne zaštite nalazi na brodu i da se primje­njuje,

– brod je oprem­ljen brodskim sustavom uzbu­njiva­nja koji zadovo­ljava zahtjeve pravila XI-2/6 SOLAS Konvencije, ako se zahtijeva,

– da se primje­njuju posebne mjere uk­ljučujući mjere naobrazbe, uvježbava­nja te unutar­nje prosudbe koje jamče da će brod uspješno zadovo­ljiti uvjete pre­gleda za stjeca­nje Međunarodne svjedo­džbe o sigurnosnoj zaštiti broda u razdob­lju od 6 mjeseci,

– zapovjednik, časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda i drugi članovi posade s posebnim dužnostima koje se odnose na sigurnost upoznati su sa svojim dužnostima i odgovornostima kako su navedene u SOLAS Konvenciji i ISPS Pravilniku, ovom Zakonu i planom sigurnosne zaštite broda,

– časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda ispu­njava uvjete propisane ovim Zakonom za obav­lja­nje tih poslova.

Svjedo­džba iz stavka 1. ovoga članka važi do izdava­nja Me­đu­na­rodne svjedo­džbe o sigurnosnoj zaštiti broda, a najdu­lje šest mjeseci i ne može se produ­ljiti.

Svjedo­džba iz stavka 1. ovoga članka izdaje se u skladu s uv­je­tima utvrđenim tehničkim pravilima Hrvatskog re­gistra brodova.

Članak 19.

Brod kojem nije izdana svjedo­džba iz članka 17. ili 18. ovoga Zakona nije sposoban za plovidbu.

Dio 4.

DRUŠTVO

Članak 20.

Društvo, za svaki brod kojim uprav­lja, mora:

– utvrditi sigurnosni ustroj te osigurati ­ljudstvo i sredstva potrebna za nje­govu učinkovitu primjenu sukladno odredbama ovoga Zakona, SOLAS Konvencije i ISPS Pravilnika,

– imenovati u pisanom obliku osobu odgovornu za sigurnos­nu zaštitu u društvu,

– odrediti časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu na svakom pojedinom brodu,

– osigurati izobrazbu i uvježbava­nje osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu i svih drugih članova posade,

– osigurati ispravno vođe­nje bi­lješki i zapisa, sukladno odred­bama ovoga Zakona,

– osigurati surad­nju između broda i luke te između broda kojim uprav­lja i drugih brodova, sukladno odredbama SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i ovoga Zakona,

– dostaviti zapovjedniku broda podatke o osobama zaduže­nim za zapošljava­nje časnika i članova posade odnosno drugih osoba kojima je dopušten pristup na brod te podatke o osobama zaduženim za poslova­nje broda.

Društvo mora u planu sigurnosne zaštite broda izričito utvrditi da zapovjednik broda ima konačnu ovlast i odgovornost pri donoše­nju odluka o zaštiti i sigurnosti broda i pravo zahtijevati pomoć društva ili vlade svake zem­lje ugovornice SOLAS Konvencije.

Društvo mora osigurati da se osobi odgovornoj za sigurnos­nu zaštitu u društvu, zapovjedniku broda i časniku odgovornom za sigurnosnu zaštitu broda pruži potrebna podrška radi ispu­nje­nja ­njihovih dužnosti i odgovornosti u skladu s ovim Zakonom.

Članak 21.

Osoba koja je imenovana osobom odgovornom za sigurnos­nu zaštitu u društvu može u tom svojstvu biti odgovorna za jedan ili više brodova, u zavisnosti od broja ili vrste brodova kojima društvo posluje, pod uvjetom da je jasno utvrđeno za koje je brodove odgovorna.

Dužnosti osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu u društvu uk­ljučuju:

1. obavještava­nje brodova o mogućim prijet­njama,

2. osigura­nje provedbe procjene sigurnosti broda,

3. osigura­nje izrade, podnoše­nja na odobre­nje, primjene i odr­žava­nja plana sigurnosne zaštite broda,

4. osigura­nje izrade, izmjene i dopune plana sigurnosne zaš­ti­te broda,

5. pripremu i provedbu unutar­nje prosudbe i pre­gleda sustava,

6. pripremu početne i sljedećih provjera broda koju obav­lja Hrvatski re­gistar brodova,

7. otkla­nja­nje nedostataka i neusklađenosti utvrđenih tijekom unutar­nje prosudbe, povremenih pre­gleda, sigurnosnih inspekcija i provjera sukladnosti,

8. osigura­nje izobrazbe časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda i drugih časnika i članova posade u pogledu zaštite broda,

9. sve druge mjere kojima se osigurava zadovo­ljavajuća razina zaštite na brodovima kojima uprav­lja društvo.

Dio 5.

SIGURNOSNA ZAŠTITA LUKA

Članak 22.

Osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu luke imenuje nadlež­na lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene na razdob­lje od pet godina.

Odlukom o imenova­nju mora se utvrditi područje odgovornosti osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke.

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke može biti odgovorna za više luka, odnosno lučkih područja.

Članak 23.

Svaka luka iz članka 3. ovoga Zakona mora imati procjenu sigurnosti luke.

Za izradu procjene sigurnosti luke odgovorna je lučka uprava ili trgovačko društvo koje je ovlaštenik koncecije luke posebne namjene.

Procjenu sigurnosti luke izrađuje priznata organizacija za si­gur­nost luka.

Obvezni sadržaj procjene sigurnosti luke utvrđen je u Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

Procjenu sigurnosti luke i izmjene i dopune odobrene procje­ne odobrava Ministarstvo.

Procjena sigurnosti luke mora se obnoviti najma­nje svakih pet godina ili u slučaju:

– poveća­nja ili sma­nje­nja površine lučkog područja za više od 5% ­nje­gove površine,

– veće promjene ustroja, načina rada ili prevladavajućih tereta,

– zahtjeva Ministarstva.

Članak 24.

Na teme­lju procjene sigurnosti luke izrađuje se plan sigur­nos­ne zaštite luke.

Za izadu plana sigurnosne zaštite luke odgovorna je lučka uprava ili trgovačko društvo koje je ovlaštenik koncesije luke posebne namjene.

Plan sigurnosne zaštite luke izrađuje priznata organizacija za sigurnost luka.

Plan sigurnosne zaštite luke, te ­nje­gove izmjene i dopune, s priloženim izvještajem o sta­nju sigurnosti luke, uz prethodno miš­lje­nje Ministarstva unutar­njih poslova, odobrava Ministarstvo.

Plan mora biti zaštićen od neovlaštenog pristupa ili otkriva­nja.

Obvezni sadržaji plana sigurnosne zaštite luke, s naznakom dijelova za čiju izmjenu nije potrebno odobre­nje Ministarstva, utvrđeni su u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

O izmjenama dijelova Plana koje luka može mije­njati bez prethodnog odobre­nja Ministarstva, dužna je izvijestiti Ministarstvo u roku ne du­ljem od 15 dana od dana izmjene tih dijelova plana.

Članak 25.

Priznata organizacija za sigurnost luka je pravna osoba koja ispu­njava uvjete propisane u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Zakona i koja je ovlaštena za izradu procjena i planova sigurnos­ne zaštite luka sukladno odredbama ovoga Zakona.

Zahtjevu za dava­nje ovlasti obvezno se prilažu dokazi o ispu­njava­nju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Ovlašte­nje iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo na teme­lju zahtjeva, na vrijeme ne du­lje od pet godina i sadrži opse­g poslova koje priznata organizacija za sigurnost luka može obav­ljati.

Ovlašte­nje iz stavka 1. ovoga članka može se oduzeti i prije isteka roka ­nje­gove va­ljanosti rješe­njem Ministarstva, ako Minis­tarstvo utvrdi da priznata organizacija za sigurnost luka više ne zadovo­ljava uvjete na teme­lju kojih joj je izdano ovlašte­nje ili utvrdi bilo koju nepravilnost u radu.

Priznata organizacija za sigurnost luka ne smije imati poslovni ili drugi interes u obav­lja­nju poslova fizičke zaštite ili drugih poslova koji proizlaze iz primjene procjene i plana sigurnosti luke.

Nadzor nad radom priznate organizacije za sigurnost luka obav­lja Ministarstvo.

Članak 26.

Sve osobe koje borave na području luke dužne su postupati po uputama i u skladu s planom sigurnosne zaštite luke i stup­njevima sigurnosti na snazi u pojedinoj luci.

Na stup­nju sigurnosti 1. obvezno se provode mjere i to:

1) osigura­nje provedbe svih dužnosti koje se odnose na zaš­titu luke i brodova,

2) nadzor nad pristupom područja luke i brodovima koji u lu­ci borave,

3) nadzor nad ukrcajem i/ili iskrcajem osoba i ­njihovih stvari,

4) praće­nje prostora ograničenog kreta­nja i osigura­nja pristupa tim prostorima samo ovlaštenim osobama,

5) praće­nje područja luke, posebice područja u blizini važni­jih objekata i brodova,

6) nadzor rukovate­lja teretom i brodskim zalihama,

7) osigura­nje raspoloživih sigurnosnih veza.

Na stup­nju sigurnosti 2. moraju se provoditi dodatne mjere zaštite utvrđene planom sigurnosne zaštite luke, te prema uputama osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke, a koje se odnose na točke 1.–7. stavka 2. ovoga članka.

Na stup­nju sigurnosti 3. moraju se provoditi da­lj­nje posebne mjere zaštite utvrđene planom sigurnosne zaštite luke, te prema uputama osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke, a koje se odnose na točke 1.–7. stavka 2. ovoga članka.

Pored mjera iz stavka 3. i 4. ovoga članka odgovorna osoba luke dužna je osigurati provedbu i svih drugih mjera i postupaka koje joj, radi osigura­nja zadovo­ljavajuće razine zaštite luke i brodova, u pojedinom slučaju naloži ministar i/ili lučki kapetan i/ili načelnik nadležne policijske uprave.

Članak 27.

Na zahtjev lučke uprave ili ovlaštenika koncesije za luku posebne namjene, te nakon odobre­nja plana sigurnosne zaštite luke i obav­ljenog pogleda luke, Ministarstvo izdaje izjavu o sukladnosti luke.

Izjava o sukladnosti izdaje se na razdob­lje od pet godina, uz uvjet redovnog godiš­nje­g pre­gleda.

Obrazac izjave o sukladnosti luke utvrđen je u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

Redovni godiš­nji pre­gled mora se obaviti najma­nje 10 mje­seci, odnosno najkasnije 14 mjeseci od dana prethodnog pre­gleda.

Članak 28.

U luke na koje se odnosi ovaj Zakon kojima nije izdana izjava o sukladnosti, nadležna inspekcija će zabraniti uplov­lje­nje brodova na koje se odnosi ovaj Zakon.

Članak 29.

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke dužna je osigurati da obavijest o stup­nju sigurnosti ili ­nje­govoj promjeni dobiju svi brodovi koji se nalaze u ­njezinom području nadležnosti ili koji su joj priopćili namjeru uplov­ljava­nja u to područje, u roku od 30 minuta od trenutka prijave odnosno od trenutka promjene stup­nja sigurnosti.

Članak 30.

Poslovi i zadaće osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke su:

– osigura­nje izrade procjene sigurnosti luke,

– osigura­nje izrade i održava­nja plana sigurnosne zaštite lu­ke,

– primjena i provedba plana sigurnosne zaštite luke,

– ispu­njava obrazac i sklapa Deklaraciju o sigurnosti,

– provođe­nje redovnih pre­gleda sigurnosti luke,

– predlaga­nje izmjena plana sigurnosne zaštite luke,

– održava­nje sigurnosnog opreza i pripravnosti osob­lja koje boravi na području luke,

– osigura­nje provedbe izobrazbe osob­lja  s poslovima i zadacima u svezi sa sigurnosnom zaštitom luke,

– izvještava­nje Ministarstva i drugih nadležnih službi, uz sug­lasnost ravnate­lja lučke uprave ili odgovorne osobe trgovač­kog društva koje je ovlaštenik koncesije za luku posebne nam­jene, i vođe­nje zapisa o događajima koji su ugrozili ili su mogli ug­roziti sigurnost luke,

– usklađiva­nje primjene plana sigurnosne zaštite luke s osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u društvu i časnikom (časnicima) odgovornim za sigurnosnu zaštitu broda,

– usklađiva­nje djelova­nja sa službama sigurnosne zaštite, ako je to potrebno,

– osigura­nje ispravnosti sigurnosne opreme,

– pomaga­nje časnicima odgovornim za sigurnosnu zaštitu broda pri utvrđiva­nju identiteta osoba koje traže pristup na brod.

Članak 31.

Lučki kapetan, inspektor sigurnosti plovidbe lučke kapetanije, druga ovlaštena osoba Ministarstva, ili osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke mogu zahtijevati od broda koji namjerava pristati u luku da izvijesti o:

1) datumu do koje­g važi svjedo­džba iz članka 17. ili članka 18. ovoga Zakona, te o nazivu tijela koje ju je izdalo,

2) stup­nju sigurnosti na kojem se brod nalazi,

3) stup­nju sigurnosti na kojem se brod nalazio u prethodnih deset luka,

4) posebnim i dodatnim mjerama zaštite koje je brod poduzeo u prethodnih deset luka,

5) drugim dodatnim obavijestima koje se odnose na zaštitu, osim pojedinosti iz plana sigurnosne zaštite broda.

Brodu koji odbije dostaviti tražene obavijesti ili ih ne dostavi u roku od 4 sata od trenutka upućiva­nja zahtjeva, nadležna lučka kapetanija može zabraniti uplov­ljava­nje u luku.

Dio 6.

POSTUPAK U SLUČAJU SIGURNOSNE PRIJETNJE

Članak 32.

Za prijem obavijesti o postoja­nju sigurnosne prijet­nje ili opasnosti koju brod može odaslati korište­njem brodskog sustava uzbu­njiva­nja odgovorna je Nacionalna središ­njica traga­nja i spa­ša­va­nja i nadzora plovidbe na moru, te organizacija odgovorna za rad pomorskog komunikacijskog sustava.

O prijemu obavijesti o postoja­nju sigurnosne prijet­nje or­ga­ni­zacija odgovorna za rad pomorskog komunikacijskog sustava dužna je u što kraćem roku izvijestiti Nacionalnu središ­njicu traga­nja i spašava­nja i nadzora plovidbe na moru.

U slučaju prijema obavijesti o postoja­nju sigurnosne prijet­nje Nacionalna središ­njica traga­nja i spašava­nja i nadzora plovidbe na moru dužna je izvijestiti Ministarstvo, te:

– operativno-komunikacijski centar nadležne policijske uprave na čijem se području nalazi brod izložen sigurnosnoj prijet­nji ili

– operativno-komunikacijski centar Ministarstva unutar­njih poslova, ako se brod u trenutku odaši­lja­nja obavijesti nalazi izvan unutar­njih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvat­ske.

O poduzetim mjerama i postupcima u slučaju prijema obavijesti o postoja­nju sigurnosne prijet­nje brodu ovlaštena osoba Ministarstva unutar­njih poslova dužna je pravodobno izvijestiti:

– lučkog kapetana nadležne lučke kapetanije ili Nacionalnu središ­njicu traga­nja i spašava­nja i nadzora plovidbe na moru ako se brod nalazi u području unutar­njih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske,

– Ministarstvo ili Nacionalnu središ­njicu traga­nja i spašava­nja i nadzora plovidbe na moru ako se brod nalazi izvan unutar­njih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske,

– osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu luke, ako se brod nalazi u području luke ili u luku namjerava uploviti.

Članak 33.

U slučaju prijema obavijesti o postoja­nju sigurnosne prijet­nje bilo kojoj luci na području Republike Hrvatske, Ministarstvo je dužno izvijestiti tijelo nadležno za utvrđiva­nje stup­nja sigurnosti i operativno-komunikacijski centar Ministarstva unutar­njih poslova ili nadležne policijske uprave.

O poduzetim mjerama i postupcima u slučaju postoja­nja sigurnosne prijet­nje ovlaštena osoba Ministarstva unutar­njih poslova dužna je pravodobno izvijestiti:

– Ministarstvo,

– lučkog kapetana nadležne lučke kapetanije,

– osobu ili osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke,

– zapovjednika broda ili brodova, ako je prijet­nji izložen jedan ili više brodova,

– sve druge službe, ustanove ili osobe čija pomoć pri otkla­nja­nju prijet­nje ili ­njezinih pos­ljedica može biti potrebna.

Dio 7.

SVJEDODŽBE, OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE SIGURNOSNE ZAŠTITE, VJEŽBE

Članak 34.

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda, osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu i osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke moraju imati ovlašte­nje kojim potvrđuju svoju osposob­ljenost za obav­lja­nje poslova i zadaća utvrđenih ovim Zakonom.

Članak 35.

Svi časnici i ostali članovi posade moraju u roku od 7 dana od dana ukrcaja na brod biti upoznati s osnovnim dužnostima sukladno planu sigurnosne zaštite broda te posebice:

1. sa znače­njem i zahtjevima koji proizlaze iz različktih stup­njeva sigurnosti,

2. osnovnim postupcima u slučaju opasnosti ili u izvanrednim okolnostima,

3. prepoznava­njem i otkriva­njem oružja, opasnih tvari i naprava,

4. prepoznava­njem osobina i uobičajena ponaša­nja osoba koje bi mogle ugroziti sigurnost i

5. postupcima i načinima koji se koriste da bi se osujetile mjere zaštite.

Članak 36.

Radi provjere primjene plana sigurnosne zaštite broda naj­ma­nje jedanput u tri mjeseca mora biti provedena vježba provjere pojedinih mjera sigurnosne zaštite, sukladno odredbama plana sigur­nosne zaštite broda.

Ako je više od 25% članova posade broda bilo zamije­njeno s članovima posade koji nisu prethodno sudjelovali u vježbi iz stavka 1. ovoga članka na tom brodu tijekom pos­ljed­nja tri mjeseca, vježbu treba provesti najkasnije 7 dana nakon zamjene.

U ci­lju pouzdane primjene plana sigurnosne zaštite broda u cijelosti najma­nje jedanput godiš­nje mora biti provedena opća vježba svih ili veće­g broja mjera utvrđenih planom sigurnosne zaštite broda.

Između dviju općih vježbi ne smije proći više od 18 mjeseci.

O provedenim vježbama provjere i općim vježbama časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda dužan je voditi zapise na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu kao i na engleskom jeziku.

Članak 37.

Radi provjere primjene plana sigurnosne zaštite luke najma­nje jedanput u tri mjeseca mora biti provedena vježba provjere sposobnosti pravodobne primjene pojedine mjere ili postupka utvrđenog planom sigurnosne zaštite luke.

Uzastopnim vježbama provjere moraju biti obuhvaćene sve mjere i postupci utvrđeni planom sigurnosne zaštite luke, osim mjera i postupaka čija provjera nije primjerena.

Radi provjere primjene plana sigurnosne zaštite luke najma­nje jedanput godiš­nje mora biti provedena opća vježba kojom su obuhvaćene sve ili većina mjera utvrđenih planom sigurnosne zaštite luke, te uz sudjelova­nje svih ili većine osoba koje imaju zaduže­nja u pogledu sigurnosne zaštite.

Između dviju općih vježbi ne smije proći više od 18 mjeseci.

O provedenim vježbama provjere i općim vježbama časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu luke dužan je voditi zapise na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu kao i na engleskom jeziku.

Dio 8.

INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 38.

Nadzor nad primjenom odgovarajućih odredbi SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i ovog Zakona na brodovima obav­ljaju inspektori sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija i Ministarstva i drugi ovlašteni djelatnici Ministarstva.

Inspekcijski pre­gled broda može biti osnovni ili deta­ljni.

Ako prilikom osnovnog inspekcijskog pre­gleda inspektor sigurnosti plovidbe utvrdi da brod nema va­ljane svjedo­džbe izdane sukladno odnosnim odredbama SOLAS Konvencije ili postoji sum­nja da brod ne udovo­ljava odnosnim odredbama SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika ili ovog Zakona inspektor sigurnosti plovidbe može pristupiti deta­ljnom inspekcijskom pre­gledu te zabraniti brodu isplov­lje­nje ili poduzeti koju drugu mjeru utvr­đenu Pravilnikom o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe.

Inspektori sigurnosti plovidbe nisu ovlašteni pre­gledavati planove sigurnosne zaštite broda.

Iznimno, ako postoji osnovana sum­nja da brod ne udovo­ljava zahtjevima SOLAS Konvencije i dijela A ISPS Pravilnika, te ako je jedini način utvrđiva­nja nedostataka ili ­njihovog otkla­nja­nja pre­gled plana sigurnosne zaštite broda, ograničeni pristup do pojedinih odje­ljaka koji se odnose na uočene neusklađenosti je izuzetno dopušten, uz suglasnost nadležne vlasti države čiju zastavu brod vije ili zapovjednika odnosnog broda.

Način i postupke obav­lja­nja inspekcijskog pre­gleda propisat će ministar.

Članak 39.

Nadzor nad primjenom odgovarajućih odredbi SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i ovoga Zakona u lukama obav­ljaju inspektori sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija i Ministarstva i drugi ovlašteni službenici Ministarstva u surad­nji sa ovlaštenim službenicima Ministarstva unutar­njih poslova.

Način i postupke obav­lja­nja nadzora propisat će ministar.

Dio 9.

POMORSKI PREKRŠAJI

Članak 40.

Povreda odredaba ovoga Zakona je pomorski prekršaj.

Postupak o pomorskim prekršajima vodi se sukladno odredbama Zakona o prekršajima.

Pomorske prekršaje iz stavka 1. ovoga članka vode u prvom stup­nju Vijeća za prekršaje lučkih kapetanija.

Članak 41.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj društvo ako:

1) ne postupi sukladno članku 20. ovoga Zakona,

2) ne izradi procjenu sigurnosti broda (članak 9.),

3) ne izradi plan sigurnosne zaštite broda (članak 10.),

4) ne postupi sukladno nalogu inspekcije (članak 38.).

Za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba.

Članak 42.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u lukama posebne namjene ako:

1) ne imenuje osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu luke sukladno članku 22. ovoga Zakona,

2) ne osigura izradu procjene sigurnosti luke (članak 23.),

3) ne osigura izradu plana sigurnosne zaštite luke (članak 24.),

4) ne postupa sukladno planu sigurnosne zaštite (članak 26.),

5) ne postupa po nalogu inspekcije (članak 39.).

Za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba.

Članak 43.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj priznata organizacija za sigurnost luka ako se utvrdi da ima poslovni ili drugi interes u obav­lja­nju poslova fizičke zaštite ili drugih poslova koji proizlaze iz procjene i plana sigurnosti luke.

Za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 44.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se Hrvatski re­gistar brodova ako izda svjedo­džbu suprotno odredbama članka 17. i 18. ovoga Zakona.

Za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u Hrvatskom re­gistru brodova.

Članak 45.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda:

– ako uplovi brodom u luku suprotno zabrani (članak 31.)

– ako ne postupi sukladno nalogu inspekcije (članak 38.)

– ako ne postupa sukladno planu sigurnosne zaštite broda (članak 12.)

Članak 46.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu društva ako ne obav­lja poslove sukladno odredbi članka 21. ovoga Zakona.

Članak 47.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke ako ne obav­lja poslove sukladno odredbi članka 30. ovoga Zakona.

Članak 48.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda ako ne postupa sukladno odredbi članka 8. ovoga Zakona.

Članak 49.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda, ukoliko:

1) postupi suprotno odredbi članka 13. ovoga Zakona,

2) ne izvijesti lučku kapetaniju, odnosno nadležnu vlast strane luke u slučaju primjene privremenih mjera sigurnosne zaštite (članak 14. stavak 3.),

3) ne vodi zapise na brodu (članak 15.).

Članak 50.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj časnik ili drugi član posade ako ne postupa sukladno planu sigurnosne zaštite broda (članak 12.).

Dio 10.

OVLAŠTENJA, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Obvezuje se ministar da u roku od šest mjeseci od dana stu­pa­­nja na snagu ovoga Zakona donose propise:

– o izobrazbi i svjedo­džbama o osposob­ljenosti pomoraca i drugih osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu iz ovoga  Zakona,

– o načinu i postupcima obav­lja­nja inspekcijskog pre­gleda brodova i luka,

– o uvjetima koje moraju zadovo­ljavati fizičke i pravne osobe koje obav­ljaju fizičko-tehničku zaštitu luka.

Članak 52.

Svi brodovi hrvatske državne pripadnosti iz članka 3. ovoga Zakona moraju do 1. srp­nja 2004. imati Međunarodnu svjedo­džbu o sigurnosnoj zaštiti broda i ovlaštenog časnika koji je odgovoran za sigurnosnu zaštitu na brodu.

Sve luke u Republici Hrvatskoj iz članka 3. ovoga Zakona do roka iz stavka 1. ovoga članka moraju imati odobrene procjene sta­nja sigurnosti i odobrene planove sigurnosne zaštite.

Ovaj Zakon primje­njuje se na strane brodove koji uplov­ljavaju u luke u Republici Hrvatskoj od 1. srp­nja 2004., a u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu primje­njuju se od 3. listopada 2004.

Članak 53.

Stupa­njem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za među­na­­rodni promet (»Narodne novine«, br. 183/03.).

Članak 54.

Stupa­njem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za među­na­rodni promet (»Narodne novine« br. 183/03.).

Članak 55.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-25/04-01/01
Zagreb, 2. trav­nja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

Prilog 1. OBVEZNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIZNATE ORGANIZACIJE ZA SIGURNOST LUKA

Priznata organizacija za sigurnost luka mora raspolagati s:

1) poslovnim prostorom primjerenom broju zaposlenih djelatnika,

2) najma­nje 6 djelatnika u radnom odnosu od če­ga najma­nje 4 djelatnika s visokoškolskom naobrazbom u traja­nju od najma­nje dvije godine i najma­nje 4 djelatnika koji imaju svaki najma­nje 4 godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima koji se tiču sigurnosti i zaštite osoba i imovine,

3) najma­nje 2 djelatnika s visokoškolskom naobrazbom u gra­đe­vi­­narstvu i najma­nje 2 godine radnog iskustva,

4) najma­nje 1 djelatnika s visokoškolskom naobrazbom elekt­ro­tehničkog smjera i najma­nje 2 godine radnog iskustva.

Uz zahtjev za odobre­nje rada u svojstvu priznate organizacije za sigurnost mora biti priložen elaborat kojim organizacija dokazuje:

– stručnost u poslovima koji se odnose na sigurnost i zaštitu ­ljudi i imovine,

– poznava­nje poslova­nja broda odnosno luka, uk­ljučujući zna­nje o projektira­nju i izgrad­nji lučkih prostora, ako pruža usluge lukama,

– sposobnost procjene sigurnosne prijet­nje koje mogu nastupiti za vrijeme rada luke te kako sma­njiti takve opasnosti,

– sposobnost održava­nja i unaprjeđe­nja stručnosti svojih zaposlenika,

– sposobnost praće­nja pouzdanosti svoje­g zaposlenika,

– sposobnost uspostave i primjene mjera sprječava­nja nedopušte­nog pristupa do sigurnosno osjet­ljivog materijala,

– poznava­nje zahtjeva poglav­lja XI-2 SOLAS Konvencije i ISPS Pravilnika te propisa koji se odnose na sigurnost i zaštitu ­ljudi i imovine,

– poznava­nje sigurnosnog sta­nja u Republici Hrvatskoj i izvan ­nje u pogledu mogućih prijet­nji sigurnosti ­ljudi i imovine na pod­ručju Republike Hrvatske,

– poznava­nje oružja, opasnih tvari i naprava koje mogu biti koriš­tene kao sredstvo prijet­nje ­ljudima i imovini,

– poznava­nje, na nediskriminirajućoj osnovi, uobičajenih osobina i ponaša­nja osoba koje bi mogle ugroziti sigurnost ­ljudi i imovine,

– poznava­nje načina uma­njiva­nja djelotvornosti mjera sigurnosti i zaštite i poznava­nje vrsta, načina korište­nja, prednosti i nedostataka sigurnosne opreme nadzornih sustava.
Prilog 3. OBRAZAC IZJAVE O SUKLADNOSTI LUKE

IZJAVA O SUKLADNOSTI LUKE

STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY

(Službeni znak)

Broj izjave:

Statement Number

IZDANO NA TEMELJU ODREDBI ZAKONA O SIGURNOJ ZAŠTITI TRGOVAČKIH BRODOVA I LUKA OTVORENIH ZA MEĐUNARODNI PROMET REPUBLIKE HRVATSKE I DIJELA B MEĐUNARODNOG PRAVILNIKA O SIGURNOSTI BRODOVA I LUČKIH PROSTORA (ISPS PRAVILNIK)

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF LAW ON SECURITY OF MERCHANT SHIPS AND PORT FACILITIES OPEN FOR INTERNATIONAL TRADE OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND PART B OF THE INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES (ISPS CODE)

Vlada Republike Hrvatske

The Government of the Republic of Croatia

Luka:

Name of the Port Facility:

Adresa:

Address of the Port Facility:

Ovim se potvrđuje da obav­ljena provjera sukladnosti ove luke s odredbama poglav­lja XI-2 SOLAS Konvencije i dijela A Međunarodnog Pravilnika o sigurnosti brodova i lučkih prostora (ISPS Pravilnik) te da ova luka posluje u skladu s odobrenim planom sigurnosne zaštite luka. Ovaj plan odobren je za djelatnosti brodova kako slijedi:

THIS IS TO CERTIFY that the compliance of this port facility with the provisions of chapter XI-2 and part A of the International Code for the Security of Ships and of Port Facilities (ISPS Code) has been verified and that this port facility operates in accordance with the approved Porved Port Facility Seclan. This plan has been approved for the following ships

Putnički brodovi / Passenger ship

Vrlo brzi putnički brodovi / Passenger high speed craft

Vrlo brzi teretni brodovi / Cargo high speed craft

Brodovi za prijevoz rasutog tereta / Bulk carrier

Tankeri za prijevoz u­lja / Oil tanker

Tankeri za prijevoz kemikalija / Chemical tanker

Brodovi za prijevoz ukap­ljenog plina / Gas carrier

Objekte za istraživa­nje i iskorištava­nje podmorja / Mobile offshore Drilling Units

Teretni brodovi osim prethodno navedenih / Cargo ships other than those referred to above

Ova izjava vrijedi do   , uz uvjet obav­ljenih pre­gleda
(kako je navedeno na poleđini).

This Statement of Compliance is valid until , subject to
verifications (as indicated overleaf)

Izdano u

Issued at

Datum izdava­nja

Date of issue

 

 


 

Prilog 4. OBVEZNI SADRŽAJ PROCJENE SIGURNOSTI LUKE

1.      Ci­lj i svrha

2.      Teme­ljne pretpostavke

         2.1. Sigurnosne prijet­nje

         2.2. Načela zaštite

3.      Objekti

         3.1. Opis objekata i tehnoloških radnih površina

         3.2. Ocjena osjet­ljivosti po pojedinim objektima

         3.3. Prijedlog mjera zaštite po pojedinim objektima

4.      Prometnice

         4.1. Op.1. Opis kopnenih i vodnih ica i putova

         4.2. Ocjena osjet­ljivosti kopnenih i vodnih prometnica i putova

5.      Osob­lje sigurnosti

         5.1. Broj, izobrazba i ustroj rada

         5.2. Ovlasti i nadležnosti

         5.3. Planovi ophod­nje

         5.4. Obvezne upute i rutine

         5.5. Oružje i uređaji

         5.6. Raspoloživost dodatnog osob­lja

         5.7. Prijedlog mjera unapređe­nja

6.      Mjere nadzora

         6.1. Nadzor osoba

         6.2. Nadzor robe i stvari

         6.3. Nadzor i evidencija vozila

7.      Mjere zaštite

         7.1. Perimetarska zaštita

         7.2. Ulazi

         7.3. Zaštitni sustavi rasvjete

         7.4. Tehnička zaštita

         7.5. Protuprovalna zaštita

         7.6. Protupožarna zaštita

         7.7. Protudiverzijska zaštita

         7.8. Zaštita od onečišće­nja

         7.9. Zdravstvena zaštita i prva pomoć

         7.10. Evakuacija u slučaju nužde

8.      Komunikacijski sustav

         8.1. Opis osnovnog komunikacijskog sustava

         8.2. Komunikacije u slučaju sigurnosne prijet­nje ili opasnosti s ocjenom osjet­ljivosti

         8.3. Prijedlog mjera unapređiva­nja komunikacijskog sustava

9.      Zak­ljučak s prijedlogom protumjera

         9.1. Sažetak s opisom postupka procjene

         9.2. Opis sigurnosnih propusta utvrđenih procjenom sigurnosti

         9.3. Opis protumjera koje će se koristiti za otklon pojedinog propusta

Prilog 5. OBVEZNI SADRŽAJ PLANA SIGURNOSNE ZAŠTITE LUKE

1.      Uvod

         1.1. Ci­lj

         1.2. Teme­ljne pretpostavke

2.      Luka

         2.1. Opis područja luke s pristaništima

         2.2. Ekonomska obi­lježja luke

         2.3. Organizacijski ustroj luke

         2.4. Nacrti i snimke luke

3.      Osobe odgovorne za sigurnost luke

         3.1. Dužnost, ime i način stupa­nja u vezu

         3.2. Dužnosti, odgovornosti i obveze

4.      Održava­nje, izmjena i dopuna plana sigurnosti luke

         4.1. Obveza i postupak povremenog pre­gleda

         4.2. Mjere zaštite plana sigurnosti luke od neovlaštenog pristupa

5.      Sustav komunikacija

         5.1. Unutraš­nje komunikacije

         5.2. Komunikacija s brodovima u luci i na sidrištu

         5.3. Komunikacija s drugim nadležnim službama

6.      Procjena sigurnosti luke

         6.1. Djelatnosti izložene sigurnosnim prijet­njama

         6.2. Načini ugrožava­nja sigurnosti

         6.3. Raščlamba povredivosti i pos­ljedica

         6.4. Ocjena sigurnosnih prijet­nji s mjerama sprječava­nja

7.      Sigurnosni postupci

         7.1. Stupa­nj sigurnosti 1

         7.2. Stupa­nj sigurnosti 2

         7.3. Stupa­nj sigurnosti 3

8.      Postupak u slučaju povrede ili prijet­nje sigurnosti broda

9.      Postupci u slučaju prihvata broda na koji se ne primje­njuju odredbe konvencije SOLAS XI-2

10.    Postupci u slučaju pojedinih povreda sigurnosti

     10.1. Neovlašteno osob­lje na području luke

     10.2. Neovlašteno /ile­galno parkirana/ napuštena vozila u ili blizu objekta

     10.3. Plovila neovlašteno usidrena ili privezana uz obalu

     10.4. Prijet­nja eksplozivnom napravom

     10.5. Sum­njivo ponaša­nje ili djelatnosti osoba

     10.6. Nestanak energije/svjetla

     10.7. Otkriva­nje neprijav­ljenog ili sum­njivog paketa

     11. Uvjeti i način izdava­nja Deklaracije o sigurnosti

     12. Uvježbava­nje

Posebne napomene:

Luka može bez prethodne suglasnosti Ministarstva izmijeniti podatke iz točke 2., 3. i 5. Plana. Pri tome je dužna o izvršenoj promjeni izvijestiti Ministarstvo.

Plan sigurnosne zaštite ne mora nužno slijediti ustroj plana iz ovog priloga, no mora sadržavati sve točke navedene u ovom prilogu.

Postupci obuhvaćeni poglav­ljem 7. Sigurnosni postupci moraju, za svaki stupa­nj sigurnosti, obuhvaćati najma­nje postupke koji se odnose na:

         1. pristup na lučki prostor;

         2. ograničena područja na lučkom prostoru;

         3. rukova­nje teretom;

         4. isporuku brodskih zaliha;

         5. rukova­nje neplaćenom prt­ljagom; i

         6. motre­nje sigurnosti lučkog prostora.