Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 48/2004 (14.4.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

1104

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 2. trav­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1358/2
Zagreb, 8. trav­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 94/01., 122/02. i 17/04.) članci 135., 136., 137., 138. i 139. brišu se.

Članak 2.

U članku 140. stavku 1. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »ako je to za korisnika povoljnije«.

Članak 3.

U članku 141. stavku 1. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: », ako je to za korisnika povoljnije«.

Članak 4.

U članku 142. stavku 1. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »ako je to za korisnika povoljnije«.

Članak 5.

U članku 143. stavku 1. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »ako je to za korisnika povoljnije«.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obustavljaju se svi postupci pokrenuti na temelju odredbi članka 135., 136., 137., 138. i 139. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 94/01., 122/02. i 17/04.), koji nisu dovršeni konačnim ili pravo­moć­nim rješenjima.

Članak 7.

(1) Rješenja donijeta u postupku prevođenja na temelju od­red­bi o prevođenju priznatih prava navedenih u članku 1. ovoga Zakona, kada je utvrđen prestanak priznatog prava ili pravo priznato u manjem opsegu konačnim rješenjem, poništavaju se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, ukoliko je konačnim rješenjem prije prevođenja status i pravo priznato za stalno.

(2) Poništavanjem rješenja iz stavka 1. ovoga članka uspostavljaju se ranije stečena prava, a korisnicima će se isplatiti neisplaćena primanja na temelju konačnog rješenja kojim je status i pravo priznato za stalno u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Pojedinačna rješenja na utvrđenje okolnosti iz članka 6. ovoga Zakona i stavka 1. i 2. ovoga članka nadležna tijela donose po službenoj dužnosti.

 Članak 8.

Rješenja donijeta u postupku prevođenja na temelju odredbi o prevođenju priznatih prava navedenih u članku 1. ovoga Zakona, kada je utvrđen prestanak priznatog prava konačnim rješe­njem, poništavaju se na temelju ovoga Zakona, ukoliko je konačnim rješenjem prije prevođenja status i pravo priznato privremeno.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 561-01/04-01/02
Zagreb, 2. travnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.