Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 48/2004 (14.4.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

HRVATSKI SABOR

1105

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 2. trav­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1359/2
Zagreb, 8. trav­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00. i 127/00.) u članku 10. brojka: »22« zamjenjuje se brojkom: »20«.

Članak 2.

U članku 12. točka 12. mijenja se i glasi:

»12. uvoz dobara, osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obra­zov­nim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i uvoz dobara od strane istih koja se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija,«.

Iza točke 16. dodaje se točka 17. koja glasi:

»17. ponovni uvoz dobara koja u nepromijenjenom stanju uvozi osoba koja ih je izvezla, a koji je u skladu s carinskim propisima oslobođen plaćanja carine.«

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, kad se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija danih humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, šport­skim amaterskim klubovima te tijelima državne, lokalne i po­dručne (regionalne) samouprave.«

Članak 4.

U članku 25. stavku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ako ne obračunava ili ne uplaćuje porez na dodanu vri­jed­nost,«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 410-19/04-01/01
Zagreb, 2. travnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.