Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN 48/2004 (14.4.2004.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1107

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 143/2002) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Re­pub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 7. travnja 2004. godine donijela

UREDBU

o izmjenama Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoŠljavanje osoba s invaliditetom

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 116/2003), u članku 2. stavku 2. riječi: »Ministarstvo rada i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za rad«.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Fondom upravlja Upravno vijeće Fonda.

(2) Upravno vijeće Fonda ima devet članova.

(3) Članove Upravnog vijeća Fonda imenuje i razrješava Vlada.

(4) Članovi Upravnog vijeća Fonda su predstavnici poslodavaca, sindikata, udruga osoba s invaliditetom, ministarstva nadležnog za rad, ministarstva nadležnog za zdravstvo i socijalnu skrb, ministarstva nadležnog za obitelj, branitelje i međugen­era­cijsku solidarnost, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

(5) Predstavnike poslodavaca i sindikata predlaže Gospodarsko-socijalno vijeće, a ostale predstavnike predlaže ministar nadležan za rad, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdrav­stvo i socijalnu skrb i ministra nadležnog za obitelj, branitelje i međugeneracijsku solidarnost.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 562-01/04-03/01
Urbroj: 5030104-04-1
Zagreb, 7. travnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.