Pravilnik o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga

NN 49/2004 (16.4.2004.), Pravilnik o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1131

Na temelju članka 24. stavka 9., 10. i 11., članka 25. stavka 5. i 8., članka 29. stavka 4. i članka 31. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03., 158/03. i 177/03.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O KONCESIJAMA I DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj i primjena Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju trajanje i područje koncesije za frekvenciju za obavljanje telekomunikacijskih usluga te dozvole za obavljanje telekomunikacijskih usluga, mjerila za dokazivanje mogućnosti ostvarivanja tehničkih, tehnoloških, financijskih, prostornih i kadrovskih uvjeta za obavljanje određene vrste telekomunikacijske usluge za koju se daje koncesija u postupku javnog natječaja, odnosno koncesija na temelju podnesenog zahtjeva, sadržaj i postupak javnog natječaja za davanje koncesije za frekvenciju za obavljanje telekomunikacijskih usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, sadržaj i postupak rješava­nja zahtjeva za davanje koncesije za frekvenciju za obavljanje telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, posebni uvjeti u vezi s kakvoćom telekomunikacijskih usluga, pristupom korisnika telekomunikacijskim uslugama i raspoloživosti telekomunikacijske mreže, podrobniji uvjeti koje mora sadržavati zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje telekomunikacijskih usluga te podaci koje mora sadržavati dozvola za obavljanje telekomunikacijskih usluga.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na telekomunikacijske usluge iz članka 23. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Pojmovi i značenje

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. pokretne mreže druge generacije (2G): pokretne telekomunikacijske mreže koje su temeljene na telekomunikacijskim normama i tehnologijama GSM 900 i GSM/DCS-1800,

2. pokretne mreže treće generacije (3G): pokretne telekomunikacijske mreže koje su temeljene na telekomunikacijskoj normi i tehnologiji UMTS (IMT 2000),

3. kombinirane pokretne mreže: bilo koja kombinacija pokretnih mreža druge i treće generacije, npr. GSM 900 – UMTS, GSM/DCS-1800 – UMTS i dr.,

4. nacionalni roaming: uzajamni korisnički pristup pokretnim mrežama drugih koncesionara u Republici Hrvatskoj, koji osiguravaju koncesionari javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnim telekomunikacijskim mrežama, sa znatnijom tržišnom snagom na tržištu javnih govornih usluga u pokretnoj mreži,

5. postojeći koncesionar: koncesionar javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, koji obavlja telekomunikacijske usluge na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Trajanje i područje koncesije i dozvole

Članak 3.

(1) Vrijeme trajanja koncesije za frekvenciju za obavljanje pojedinih telekomunikacijskih usluga određuje se ovisno o vrsti i složenosti telekomunikacijske usluge i području koncesije, i to prema Tablici 1. u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ovoga Pravil­nika.

(2) Vrijeme trajanja dozvole za obavljanje pojedinih telekomunikacijskih usluga određuje se ovisno o vrsti i složenosti telekomunikacijske usluge i području za koje se izdaje dozvola, i to prema Tablici 2. u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ovoga Pravil­nika.

II. koncesijA ZA FREKVENCIJU za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu RADIOFREKVENCIJ- skog spektra u pokretnoj mreŽi

Način davanja koncesije

Članak 4.

Koncesija za frekvenciju za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži daje se nakon provedenog postupka javnog natječaja iz članka 24. stavka 1. Zakona (u daljnjem tekstu: natječaj).

Mjerila za davanje koncesije

Članak 5.

(1) Koncesija iz članka 4. ovoga Pravilnika može se dati trgovačkom društvu koje pruži uvjerljive dokaze da će ostvariti uvjete iz članka 24. stavka 9. Zakona uz uvažavanje sljedećih mjerila:

1. za tehničke i tehnološke uvjete – elaborat o ispunjavanju tehničkih i tehnoloških uvjeta za obavljanje određene vrste i razine telekomunikacijske usluge, u skladu s posebnim propisima, a na temelju Zakona i natječajne dokumentacije,

2. za financijske uvjete – vjerodostojni dokumenti o bonitetu i solventnosti podnositelja ponude na natječaj, ovisno o određenoj vrsti i području pokrivenosti telekomunikacijske usluge,

3. za prostorne uvjete – vjerodostojni dokaz o mogućem raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje određene telekomunikacijske usluge, uključujući i moguće raspolaganje na temelju ugovora o najmu,

4. za kadrovske uvjete – vjerodostojni dokaz o potrebnom broju radnika s odgovarajućom stručnom spremom, ili ovjerenu izjavu o ispunjavanju tog uvjeta u za to određenom roku.

(2) Ispunjavanje mjerila iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se na temelju poslovnog plana trgovačkog društva koje sudjeluje u postupku natječaja.

Raspisivanje natječaja

Članak 6.

Hrvatska agencija za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija) utvrđuje raspoloživost radiofrekvencijskog spektra i drugih tehničkih parametara koji su potrebni za donošenje odluke o raspisivanju natječaja, pri čemu mora voditi računa o djelotvornom i gospodarski racionalnom upravljanju radiofrekvencijskim spektrom.

Članak 7.

Odluku o raspisivanju natječaja donosi Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Vijeće Agencije) na svojoj sjednici otvorenoj za javnost, nakon što utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti koje propisuje Zakon i propisi doneseni na temelju tog Zakona.

Članak 8.

Agencija mora objaviti odluku o raspisivanju natječaja u »Narodnim novinama«, a može je objaviti i u domaćem ili stranom tisku, te na drugi prikladan način.

Sadržaj odluke o raspisivanju natječaja

Članak 9.

Odluka o raspisivanju natječaja mora osobito sadržavati slje­deće:

1. predmet natječaja (vrstu i opis telekomunikacijske usluge),

2. pravo podnošenja ponude u postupku natječaja (u daljnjem tekstu: ponuda),

3. područje koncesije,

4. vrijeme trajanja koncesije,

5. propisani iznos naknade za koncesiju,

6. propisani iznos naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija,

7. uvjete koje mora ispunjavati ponuda podnesena u postup­ku natječaja,

8. obvezu i krajnji rok za podnošenje zahtjeva Agenciji za dostavu natječajne dokumentacije potrebne za izradu ponude, koji ne može biti dulji od 30 dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju natječaja,

9. obvezu prilaganja dokaza o uplati propisanog iznosa naknade koja se plaća prigodom podnošenja zahtjeva za dostavu natječajne dokumentacije, uz naznaku iznosa te naknade i podatke o računu na koji se uplaćuje ta naknada,

10. krajnji rok za podnošenje ponude Vijeću Agencije, koji ne može biti dulji od 60 dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju natječaja (u daljnjem tekstu: natječajni rok),

11. obvezu prilaganja dokaza o uplati propisanog iznosa naknade koja se plaća za sudjelovanje u postupku natječaja, prigodom podnošenja ponude, uz naznaku iznosa te naknade i podatke o računu na koji se uplaćuje ta naknada,

12. napomenu da se neće prihvatiti ponuda koja ne ispunjava sve uvjete utvrđene odlukom o raspisivanju natječaja, ili koja nije izrađena u skladu s preuzetom natječajnom dokumentacijom, ili koja ne sadrži dokaze o uplati propisanih naknada iz točke 9. i 11. ovoga članka,

13. napomenu da se ponuda podnosi Vijeću Agencije u najmanje osam primjeraka u zatvorenoj omotnici, s označenim punim nazivom i sjedištem podnositelja ponude te s naznakom broja natječaja na koji se ponuda odnosi,

14. napomenu da se podnesena ponuda i naknade uplaćene u skladu s ovim člankom ne vraćaju,

15. dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice Vijeća Agencije na kojoj će se javno otvoriti ponude podnesene u natječajnom roku,

16. krajnji rok koji ne može biti dulji od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a u kojem Vijeće Agencije mora donijeti odluku o davanju ili ne davanju koncesije koja je predmet natječaja.

Natječajna dokumentacija

Članak 10.

Natječajnu dokumentaciju utvrđuje Vijeće Agencije prije donošenja odluke o raspisivanju natječaja, te je dostavlja na uvid ministarstvu nadležnom za telekomunikacije prije objavljivanja natječaja.

Članak 11.

(1) Natječajna dokumentacija mora biti jasna i razumljiva, te mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku, a u slučaju objavljivanja odluke o raspisivanju natječaja u stranom tisku, mora biti sastavljena i na engleskom jeziku.

(2) U slučaju spora mjerodavan je tekst natječajne dokumentacije na hrvatskom jeziku.

Članak 12.

Podaci u natječajnoj dokumentaciji moraju odgovarati podacima u odluci o raspisivanju natječaja.

Sadržaj natječajne dokumentacije

Članak 13.

Natječajna dokumentacija mora osobito sadržavati sljedeće:

1. odluku o raspisivanju natječaja,

2. krajnji rok i mjesto podnošenja ponude iz članka 9. točke 10. ovoga Pravilnika,

3. podatke o osobama Agencije ovlaštenima za vezu i način komunikacije s podnositeljima ponuda,

4. dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice Vijeća Agencije iz članka 9. točke 15. ovoga Pravilnika,

5. krajnji rok i način dostave odluke Vijeća Agencije iz članka 9. točke 16. ovoga Pravilnika,

6. upute podnositeljima ponuda,

7. metodologiju ocjenjivanja ponuda i odabira najpovoljnije ponude, u skladu s mjerilima iz članka 5. ovoga Pravilnika,

8. drugu potrebnu dokumentaciju,

9. prijedlog ugovora o koncesiji u skladu s člankom 30. stav­kom 2. Zakona.

Natječajni postupak

Članak 14.

(1) Agencija mora dostaviti natječajnu dokumentaciju svakoj osobi koja je podnijela zahtjev za dostavu natječajne dokumentacije u natječajnom roku te priložila dokaz o uplati propisane naknade iz članka 9. točke 9. ovoga Pravilnika.

(2) Ponudu na natječaj može podnijeti trgovačko društvo koje je ispunilo uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku.

Članak 15.

Naziv, sjedište i drugi podaci o podnositeljima ponuda na natječaj tajni su do trenutka javnog otvaranja ponuda.

Članak 16.

(1) Na sve pisane zahtjeve za objašnjenjem natječajne dokumentacije, koje sudionici u postupku natječaja podnesu Agenciji najkasnije u roku od sedam dana nakon isteka krajnjeg roka iz članka 9. točke 8. ovoga Pravilnika, Agencija mora odgovoriti u daljnjem roku od najviše deset dana.

(2) Agencija će istodobno dostaviti isto objašnjenje svim drugim sudionicima u postupku natječaja, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 17.

(1) Ako Vijeće Agencije prije isteka natječajnog roka izmijeni ili dopuni uvjete natječaja ili odluku o raspisivanju natječaja, ta se izmjena ili dopuna mora objaviti na isti način kao i izvorna odluka o raspisivanju natječaja.

(2) Izmjena ili dopuna iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se svim sudionicima u postupku natječaja koji su preuzeli natječajnu dokumentaciju.

(3) Natječajni se rok mora produljiti ako izmijenjeni ili dopunjeni uvjeti natječaja znatno utječu na izradu ponude, ili ako je proteklo više od polovice natječajnog roka.

Članak 18.

(1) Vijeće Agencije može prije isteka natječajnog roka, prema vlastitoj prosudbi ili na temelju pisanog zahtjeva za objašnjenjem iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, izmijeniti ili dopuniti natječajnu dokumentaciju u obliku dodatka.

(2) Nakon isteka natječajnog roka natječajna dokumentacija ne smije se mijenjati niti dopunjavati.

(3) Dodatak o izmjeni ili dopuni natječajne dokumentacije Agencija će bez naknade dostaviti svim sudionicima u postupku natječaja, koji su preuzeli natječajnu dokumentaciju, i to najkasnije deset dana prije isteka natječajnog roka.

(4) Vijeće Agencije može, radi izmjene ili dopune natječajne dokumentacije, produljiti natječajni rok. Obavijest o produljenju natječajnog roka Agencija će dostaviti svim sudionicima u postupku natječaja te je objaviti na isti način kao i izvornu odluku o raspisivanju natječaja.

Sadržaj ponude

Članak 19.

Ponuda mora sadržavati sljedeće:

1. puni naziv i sjedište trgovačkog društva koje podnosi ponudu,

2. dokaz o pravnoj osobnosti podnositelja ponude,

3. izjavu o osnivanju društva, društveni ugovor, odnosno statut društva,

4. dokaz o bonitetu i solventnosti podnositelja ponude,

5. odgovarajuće bankovno jamstvo ili pismo namjere banke,

6. tehnički opis telekomunikacijske usluge,

7. plan izgradnje telekomunikacijskog sustava s općim opisom, rokovima i fazama izgradnje, uključujući očekivanu zemljopisnu pokrivenost i kakvoću usluge,

8. poslovni plan za razdoblje od tri godine od dana podno­šenja ponude,

9. postojeći i/ili planirani broj radnika s odgovarajućom stručnom spremom.

Dokazivanje sposobnosti podnositelja ponude

Članak 20.

(1) Podnositelj ponude na natječaj mora dokazati sljedeće:

– pravnu osobnost,

– financijsku sposobnost,

– tehničku i tehnološku osposobljenost i

– kadrovsku osposobljenost.

(2) Vijeće Agencije neće razmatrati ponudu podnositelja u sljedećim slučajevima:

1. ako je pokrenut stečajni postupak, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana,

2. ako je u postupku likvidacije ili je prestao poslovati,

3. ako je odgovornoj osobi podnositelja ponude izrečena pra­vo­moćna presuda u kaznenom postupku u proteklih pet godina koja je povezana s djelatnošću,

4. ako nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

5. ako je dao netočne podatke ili izjave, ili je prikrio podatke u vezi s dokazima o sposobnosti iz stavka 1. ovoga članka,

6. u slučaju iz članka 25. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno, na novoosnovano trgovačko društvo, koje je započelo obavljati djelatnost u razdoblju kraćem od godine dana prije podnošenja ponude na natječaj, ne primjenjuje se odredba iz stavka 2. točke 4. ovoga članka.

Članak 21.

(1) Agencija mora uvjete, koji dokazuju sposobnosti podnositelja ponuda iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika, navesti u natječajnoj dokumentaciji. Uvjeti i dokazi o sposobnosti jednaki su za sve podnositelje ponuda.

(2) Dokazi se prilažu u izvorniku ili u ovjerenoj preslici, koji se obvezno dostavljaju u najmanje jednom primjerku ponude.

(3) Dokazi o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i o plaćenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne smiju biti stariji od 30 dana, a ostali dokazi ne smiju biti stariji od šest mjeseci od dana objave natječaja.

Članak 22.

Dokazi o sposobnosti jesu:

1. izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda,

2. odgovarajuće bankovno jamstvo ili dokaz o pokriću osiguranja odgovornosti iz djelatnosti, jamstvo za ponudu, prikaz bilanci ili izvadaka bilanci ili izvješća,

3. izvadak iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda sudskih ili upravnih tijela za odgovornu osobu,

4. potvrda nadležne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osi­gu­ranja te potvrda nadležne porezne uprave, ili drugi odgo­varajući dokumenti,

5. izjava o potrebnom broju radnika s odgovarajućom stručnom spremom, ili drugi odgovarajući dokaz iz članka 5. ovoga Pravilnika,

6. izjava o tehničkoj opremljenosti ili drugi odgovarajući do­kaz iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Zaprimanje ponuda

Članak 23.

Agencija zaprima i pohranjuje sve ponude podnesene u natječajnom roku. Na omotnici svake ponude naznačuje se dan i vrijeme njezina zaprimanja.

Javno otvaranje ponuda

Članak 24.

(1) Vijeće Agencije provodi postupak javnog otvaranja ponuda podnesenih u natječajnom roku na svojoj sjednici otvorenoj za javnost, koja se mora održati u vrijeme i na mjestu utvrđenom u članku 9. točki 15. ovoga Pravilnika.

(2) Prigodom javnog otvaranja podnesenih ponuda svaki član Vijeća Agencije preuzima po jedan primjerak svake ponude.

Članak 25.

Ponuda podnesena nakon isteka natječajnog roka neće se razmatrati i bit će vraćena ponuditelju neotvorena.

Članak 26.

Vijeće Agencije vodi zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda, koji čini sastavni dio zapisnika sjednice Vijeća Agencije.

Članak 27.

Ponude podnesene u natječajnom roku, zajedno s cjelokupnom dokumentacijom i podacima, ne vraćaju se podnositeljima ponuda.

Odluka o davanju koncesije

Članak 28.

(1) Vijeće Agencije mora u roku iz članka 9. točke 16. ovoga Pravilnika obaviti pregled, usporedbu i ocjenu svih javno otvorenih ponuda, izvršiti odabir i donijeti odluku o davanju ili nedavanju koncesije koja je predmet natječaja.

(2) Vijeće Agencije donijet će odluku o poništenju natječaja ili dijela natječaja u sljedećim slučajevima:

1. ako nije podnesena niti jedna prihvatljiva ponuda u smislu odredbe iz članka 9. točke 12. ovoga Pravilnika, ili

2. ako se prije isteka natječajnog roka utvrdi da se natječajna dokumentacija mora bitno mijenjati.

Članak 29.

(1) Odlukom o davanju koncesije mora se odrediti rok u kojem je trgovačko društvo, koje je dobilo koncesiju, obvezno Agenciji podnijeti zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda u svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta utvrđenih Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

(2) Tehnički pregled iz stavka 1. ovoga članka obavlja Agencija ili pravna osoba koju je ovlastilo Vijeće Agencije.

Članak 30.

(1) Odluka o davanju ili nedavanju koncesije mora se objaviti u »Narodnim novinama«, a može se objaviti i na drugi prikladan način.

(2) Odluka o davanju ili nedavanju koncesije obvezno se dostavlja povratnicom svim podnositeljima ponuda.

Posebni uvjeti u vezi s kakvoćom usluge, pristupom korisnika telekomunikacijskim uslugama i raspoloživosti pokretne telekomunikacijske mreže

Članak 31.

Postojećim koncesionarima javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije (GSM 900), koji sudjeluju u postupku natječaja, dat će se koncesija u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS), i to uz jednake uvjete kao i novom koncesionaru.

Članak 32.

(1) Koncesionar javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije (GSM 900, GSM/DCS-1800) mora osigurati osnovne zahtjeve kakvoće usluge i raspoloživosti telekomunikacijske mreže na temelju sljedeće pokrivenosti:

1. za sustav GSM 900 – najmanje 75% stanovništva ili 60% područja Republike Hrvatske, u razdoblju od dvije godine od dana dobivanja koncesije,

2. za sustav GSM/DCS-1800 – najmanje 40% stanovništva ili 50% područja Republike Hrvatske, u razdoblju od tri godine od dana dobivanja koncesije.

(2) Radiofrekvencijski spektar, koji se dodjeljuje koncesionarima javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije GSM/DCS-1800, obuhvaća upareno frekvencijsko područje u tri frekvencijska bloka širine po 25 MHz (po 125 radijskih kanala).

(3) Postojećim koncesionarima javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije (GSM 900), koji sudjeluju u postupku natječaja, može se, u sklopu koncesije u sustavu pokretne mreže druge generacije GSM/DCS-1800, dodijeliti frekvencijsko pod­ručje koje obuhvaća najmanje 60 radijskih kanala.

Članak 33.

(1) Koncesionar javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu kombinirane pokretne mreže druge generacije (GSM 900, GSM/DCS-1800) i treće generacije (UMTS), ili samo u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS), mora osigurati osnovne zahtjeve kakvoće usluge i raspoloživosti telekomunikacijske mreže na temelju sljedeće pokrivenosti:

1. najmanje 25% stanovništva Republike Hrvatske – u raz­dob­lju od dvije godine od dana dobivanja koncesije,

2. najmanje 50% stanovništva Republike Hrvatske – u razdob­lju od pet godina od dana dobivanja koncesije.

(2) Radiofrekvencijski spektar, koji se dodjeljuje koncesionarima javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radio­fre­kven­cijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS), obuhvaća 2 x 15 MHz uparenog frekvencijskog područja i 5 MHz neuparenog frekvencijskog područja.

Članak 34.

U slučaju kombinirane pokretne mreže iz članka 33. ovoga Pravilnika, koncesionar ima pravo na odgodu početka obavljanja javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS), uz prethodnu suglasnost Vijeća Agencije, u trajanju od najviše dvije godine od dana dobivanja koncesije.

Članak 35.

(1) Koncesionari javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije (GSM 900, GSM/DCS-1800) i u sustavu pokretne mreže treće generacije (UMTS) obvezni su, na zahtjev novoga koncesionara, uz uvjete iz članka 36. ovoga Pravilnika, osigurati nacionalni roaming.

(2) Nacionalni roaming koncesionara iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti samo ako pokretne mreže druge generacije (GSM/DCS-1800) i treće generacije (UMTS), u kojima je obvezno osigurati nacionalni roaming, imaju pokrivanje od najmanje 20% stanovništva Republike Hrvatske, uz zadovoljavajuću kakvoću usluge i brzinu prijenosa digitalnog signala (bit/s), što se utvrđuje u natječajnoj dokumentaciji i ugovoru o koncesiji.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Vijeće Agencije.

Članak 36.

Koncesionari iz članka 35. ovoga Pravilnika obvezni su osigurati nacionalni roaming novom koncesionaru u trajanju od najmanje tri godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji novoga koncesionara, uz uvjet da novi koncesionar ostvari pokrivenost od najmanje 20% stanovništva Republike Hrvatske vlastitom izgrađenom telekomunikacijskom infrastrukturom u prvoj godini ostvarivanja koncesije.

Članak 37.

(1) Naknada troškova nacionalnog roaminga, koju novi koncesionar plaća postojećem koncesionaru, utvrđuje se njihovim međusobnim ugovorom.

(2) U slučaju spora u vezi s naknadom troškova iz stavka 1. ovoga članka nadležno je Vijeće Agencije.

III. koncesijA za FREKVENCIJU ZA obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencij- skog spektra u NEpokretnoj mreŽi

Način davanja koncesije

Članak 38.

Koncesija za frekvenciju za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži iz članka 24. stavka 2. Zakona daje se na zahtjev trgovačkog društva koje pruži uvjerljive dokaze da će ostvariti uvjete iz članka 24. stavka 10. Zakona, uz uvažavanje mjerila iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za davanje koncesije

Članak 39.

Zahtjev iz članka 38. ovoga Pravilnika mora sadržavati slje­deće:

1. puni naziv i sjedište trgovačkog društva koje podnosi za­htjev,

2. odgovornu osobu podnositelja zahtjeva,

3. izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda,

4. vrstu i opis telekomunikacijske usluge za koju se podnosi zahtjev,

5. područje obavljanja telekomunikacijske usluge,

6. potreban radiofrekvencijski spektar,

7. odgovarajuće bankovno jamstvo ili pismo namjere banke,

8. plan izgradnje telekomunikacijskog sustava s općim opisom, rokovima i fazama izgradnje, uključujući i očekivanu zemljopisnu pokrivenost i kakvoću usluge.

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za davanje koncesije

Članak 40.

(1) Vijeće Agencije objavit će obavijest o zaprimanju zahtjeva iz članka 38. ovoga Pravilnika, zajedno s osnovnim tehničkim značajkama, u »Narodnim novinama«, i to u roku od deset dana od dana zaprimanja tog zahtjeva.

(2) Ako u roku od 45 dana od dana objavljivanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Vijeće Agencije zaprimi više zahtjeva koji ispunjavaju sve uvjete iz članka 39. ovoga Pravilnika, a nije u mogućnosti udovoljiti svim zahtjevima s obzirom na raspoloživi dio radiofrekvencijskog spektra, donijet će odluku o raspisivanju natječaja za davanje koncesije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Natječaj iz stavka 2. ovoga članka Vijeće Agencije raspisuje najkasnije u roku od 90 dana od dana objavljivanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

Rješavanje zahtjeva za davanje koncesije

Članak 41.

(1) Zahtjev iz članka 38. ovoga Pravilnika, kojemu se može udovoljiti bez raspisivanja natječaja, i koji ispunjava sve uvjete iz članka 39. ovoga Pravilnika, Vijeće Agencije riješit će u roku od 60 dana od dana zaprimanja tog zahtjeva.

(2) Zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka rješavaju se prema re­do­­slijedu njihova zaprimanja u Agenciji.

(3) Pri rješavanju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i dono­šenju odluke o davanju koncesije Agencija mora voditi raču­na o djelotvornom i gospodarski racionalnom upravljanju radio­fre­kven­cij­skim spektrom.

(4) Odluke o davanju koncesija iz stavka 3. ovoga članka moraju se objavljivati u »Narodnim novinama« najmanje svaka tri mjeseca, a mogu se objavljivati i na drugi prikladan način.

Telekomunikacijske usluge uz uporabu slobodnoga radiofrekvencijskog spektra

Članak 42.

Za obavljanje telekomunikacijskih usluga uz uporabu slo­bod­noga radiofrekvencijskog spektra iz članka 23. stavka 1. Zakona potrebno je pribaviti dozvolu iz članka 44. ovoga Pravilnika.

Koncesije za obavljanje djelatnosti radija i televizije

Članak 43.

(1) Uvjeti i postupak davanja koncesija za obavljanje djelatnosti radija i televizije uređuju se Zakonom o elektroničkim medijima.

(2) Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija i televizije sklapa se u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim medijima, nakon obavljenog tehničkog pregleda u svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta utvrđenih Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

(3) Tehnički pregled iz stavka 2. ovoga članka obavlja Agencija ili pravna osoba koju je ovlastilo Vijeće Agencije.

(4) Agencija obavlja stručne poslove u vezi s davanjem koncesija iz stavka 1. ovoga članka, koji se odnose na tehničke uvjete dodjele radijskih frekvencija.

(5) Plan dodjele radijskih frekvencija, koje se odnose na frekvencijsko područje radija i televizije, Agencija je obvezna svakih šest mjeseci dostavljati Vijeću za elektroničke medije.

IV. DOZVOLA ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

Vrste dozvola za obavljanje telekomunikacijskih usluga

Članak 44.

Dozvola za obavljanje telekomunikacijskih usluga (u dalj­njem tekstu: dozvola) izdaje se za sljedeće vrste telekomunikacijskih usluga:

1. javne govorne usluge u nepokretnoj mreži bez uporabe radiofrekvencijskog spektra,

2. davanje u najam telekomunikacijskih vodova,

3. davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova,

4. usluge kabelske distribucije,

5. telekomunikacijske usluge u mreži profesionalnog pokretnog radija (PMR),

6. telekomunikacijske usluge uz uporabu slobodnoga radiofrekvencijskog spektra,

7. usluge virtualnog pokretnog mrežnog operatora.

Zahtjev za izdavanje dozvole

Članak 45.

(1) Dozvola se izdaje na zahtjev pravne osobe, a mora se temeljiti na načelima objektivnosti, nediskriminacije, transparentnosti i razmjernosti.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

1. naziv i sjedište podnositelja zahtjeva,

2. dokaz o pravnoj osobnosti podnositelja zahtjeva,

3. vrstu i opis telekomunikacijske usluge za koju se podnosi zahtjev,

4. odgovornu osobu podnositelja zahtjeva,

5. odgovarajuće bankovno jamstvo ili pismo namjere banke,

6. dokaze o raspolaganju potrebnom telekomunikacijskom infrastrukturom i/ili opremom i poslovnim prostorom, što uključuje i raspolaganje na temelju ugovora o najmu, ili ovjerenu izjavu podnositelja zahtjeva o ispunjavanju navedenih uvjeta u roku određenom u dozvoli.

Izdavanje dozvole

Članak 46.

(1) Vijeće Agencije izdat će dozvolu za obavljanje telekomunikacijskih usluga u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje dozvole, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 45. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ovisno o vrsti i složenosti telekomunikacijske usluge Agen­cija ili pravna osoba, koju je ovlastilo Vijeće Agencije, može prije početka obavljanja te usluge, u za to primjerenom roku, obaviti tehnički pregled u svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta utvrđenih Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Sadržaj dozvole

Članak 47.

Dozvola mora sadržavati sljedeće:

1. osnovne podatke o pravnoj osobi koja obavlja telekomunikacijsku uslugu,

2. vrstu telekomunikacijske usluge za koju se izdaje dozvola,

3. područje obavljanja telekomunikacijske usluge,

4. rok valjanosti dozvole,

5. iznos i rok plaćanja propisane naknade za dozvolu,

6. krajnji rok za obavljanje tehničkog pregleda iz članka 46. stavka 2. ovoga Pravilnika,

7. krajnji rok za početak obavljanja telekomunikacijske usluge.

Prijenos prava obavljanja telekomunikacijskih usluga

Članak 48.

(1) Pravo obavljanja telekomunikacijskih usluga, za koje se izdaje dozvola, može se prenijeti na drugu pravnu osobu.

(2) Prijenos prava obavljanja telekomunikacijskih usluga iz stavka 1. ovoga članka smatra se izvršenim nakon što pravna osoba, na koju se prenosi pravo obavljanja tih usluga, pribavi novu dozvolu u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

Međunarodno povezivanje telekomunikacijskih mreža

Članak 49.

Za međusobno povezivanje telekomunikacijskih mreža stranih operatora preko državnog područja Republike Hrvatske, bez posredovanja operatora u Republici Hrvatskoj, potrebno je pribaviti dozvolu koju izdaje ministarstvo nadležno za telekomunikacije uz suglasnost ministarstva nadležnog za upravne poslove graditeljstva, i uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Propis koji prestaje važiti

Članak 50.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o koncesijama za obavljanje djelatnosti u javnim telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 88/01.), osim odredaba Tablice 1. iz članka 3. stavka 1. tog Pravilnika, koje se odnose na radio i televiziju, a koje ostaju na snazi do donošenja odgo­varajućeg propisa prema Zakonu o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj. 122/03).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/27
Urbroj: 530-01-04-1
Zagreb, 29. ožujka 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

 

 

PRILOG 1.

Tablica 1.

 

Red.

br.

Telekomunikacijske

usluge

(čl. 23. st. 1. Zakona)

VRIJEME TRAJANJA KONCESIJE (u godinama)

Republika

Hrvatska

Regija s više od 1.000.000

stanovnika

Grad Zagreb

ili regija do

1.000.000

stanovnika

Županija

Grad

ili općina

Dio grada ili općine,

naselje ili dio naselja

1.        

Usluge u pokretnoj

mreži – NMT-450i

30

20

15

15

-

-

2.        

Usluge u pokretnoj

mreži – GSM 900

10

10

10

10

-

-

3.        

Usluge u pokretnoj

mreži – GSM/DCS-1800

10

10

10

10

-

-

4.        

Usluge u pokretnoj

mreži – UMTS

20

15

15

15

-

-

5.        

Usluge u kombiniranoj

pokretnoj mreži – GSM 900 ili

GSM/DCS-1800 s UMTS-om

20

15

15

15

-

-

6.        

Usluge u radijskoj

mreži (TETRA, VSAT,

S-PCS i dr.)

15

15

15

10

10

-

7.        

Ostale usluge u pokretnoj

mreži s govornim uslugama,

bez sustava pod točkama 1.

do 6. ove Tablice

15

15

15

10

10

-

8.        

Usluge u radijskoj

mreži bez prijenosa

govora (DGPS, RDS i dr.)

20

20

20

15

15

-

9.        

Govorne usluge uz bežični

pristup lokalnoj petlji

-

10

8

8

7

5

10.    

Podatkovne usluge uz bežični

pristup lokalnoj petlji

-

10

8

8

7

5

11.    

Kombinirane govorne

i podatkovne usluge uz bežični

pristup lokalnoj petlji

-

10

8

8

7

5

 

 

 

Tablica 2.

 

Red.

br.

Telekomunikacijske

usluge

(čl. 23. st. 1. Zakona)

VRIJEME TRAJANJA DOZVOLE (u godinama)

Republika

Hrvatska

Regija s više od 1.000.000

stanovnika

Grad Zagreb

ili regija do

1.000.000

stanovnika

Županija

Grad

ili općina

Dio grada ili općine,

naselje ili dio naselja

1.        

Javne govorne usluge u nepokretnoj mreži

30

20

15

15

10

-

2.        

Davanje u najam telekomunikacijskih vodova

30

20

15

15

10

-

3.        

Davanje u najam telekomunikacijske mreže

ili njezinih dijelova

30

20

15

15

10

-

4.        

Usluge kabelske distribucije

 

20

20

15

15

10

10

5.        

Usluge u mreži profesionalnog pokretnog radija (PMR)

10

10

10

7

7

-

6.        

Usluge uz uporabu slobodnoga

radiofrekvencijskog spektra

10

10

10

7

7

-

7.        

Usluge virtualnog pokretnog mrežnog operatora

5

5

5

5

-

-