Pravilnik o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija

NN 49/2004 (16.4.2004.), Pravilnik o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija

ministar mora, turizma, prometa i razvitka

1133

Na temelju članka 96. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03., 158/03. i 177/03.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O PLAĆANJU NAKNADE ZA DODJELU I UPORABU RADIJSKIH FREKVENCIJA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju visina i način plaćanja naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija (u daljnjem tekstu: naknada) koju plaća korisnik radijske postaje ili radijske mreže, odnosno korisnik radijskih frekvencija.

(2) Naknada se određuje prema vrsti i namjeni radijske postaje, broju radijskih postaja u radijskoj mreži, broju dodijeljenih radijskih kanala, kapacitetu radijske veze, zauzetosti radiofrekvencijskog spektra, izračenoj snazi, najvećoj efektivnoj visini antene, području pokrivanja emisijom te drugim mjerilima.

Nepokretne radijske postaje

Članak 2.

(1)               Za nepokretne radijske postaje naknada se utvrđuje prema vrsti i namjeni radijske postaje, izračenoj snazi, najvećoj efektivnoj visini antene, kapacitetu radijske veze i zauzetosti radiofrekvencijskog spektra, i to u skladu s Tablicom 1.:

 

Tablica 1.

Br.

Vrsta nepokretne radijske postaje

Godišnja naknada

(u kunama)

1.                    

Nepokretna radijska postaja kao repetitor u privatnoj govornoj mreži, za svaki par radijskih frekvencija (Tx/Rx)

5.000,00

2.                    

Nepokretna radijska postaja kao repetitor u javnoj govornoj mreži i privatnoj telemetrijskoj mreži, za svaki par radijskih frekvencija (Tx/Rx)

3.000,00

3.                    

Nepokretna radijska postaja kao osnovna (bazna) postaja u javnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži za zatvorene korisničke skupine, za svaki par radijskih frekvencija (Tx/Rx)

1.000,00

4.                    

Nepokretna radijska postaja kao osnovna (bazna) postaja u privatnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, za svaki par radijskih frekvencija (Tx/Rx)

2.000,00

5.                    

Nepokretna radijska postaja kao krajnja postaja u govornoj i telemetrijskoj mreži u frekvencijskom rasteru od 25 kHz

300,00

6.                    

Nepokretna radijska postaja kao krajnja postaja u govornoj i telemetrijskoj mreži u frekvencijskom rasteru od 6,25 kHz i 12,5 kHz

 

200,00

7.                    

Nepokretna radijska postaja s usmjerenom antenom za prijenos analognih ili digitalnih signala u frekvencijskom pojasu od 1 do 10 GHz (za svaki Tx uređaj):

 

a) za širinu pojasa kanala ≤ 0,5 MHz

1.000,00

b) za širinu pojasa kanala > 0,5 MHz i ≤ 2 MHz

2.000,00

c) za širinu pojasa kanala > 2 MHz i ≤ 7 MHz

4.500,00

d) za širinu pojasa kanala > 7 MHz i ≤ 15 MHz

7.500,00

e) za širinu pojasa kanala > 15 MHz i ≤ 30 MHz

15.000,00

f) za širinu pojasa kanala > 30 MHz

22.500,00

8.                    

Nepokretna radijska postaja s usmjerenom antenom za prijenos analognih ili digitalnih signala u frekvencijskom području iznad

10 GHz (za svaki Tx uređaj):

 

a) za širinu pojasa kanala ≤ 2 MHz

1.500,00

b) za širinu pojasa kanala > 2 MHz i ≤ 7 MHz

3.000,00

c) za širinu pojasa kanala > 7 MHz i ≤ 15 MHz

5.000,00

d) za širinu pojasa kanala > 15 MHz i ≤ 30 MHz

10.000,00

e) za širinu pojasa kanala > 30 MHz

15.000,00

9.                    

Nepokretna radijska postaja u frekvencijskom pojasu od 370 do 470 MHz

2.000,00

10.                

Nepokretna radijska postaja u frekvencijskom području dugog vala, srednjeg vala ili kratkog vala za prijenos agencijskih vijesti

10.000,00

11.                

Nepokretna radijska postaja za povezivanje sustava kabelske distribucije radijskih i televizijskih programa

25.000,00

12.                

Nepokretna radijska postaja za radiolokaciju ili radionavigaciju u frekvencijskim područjima koja su namijenjena i drugim radiokomunikacijskim službama

2.000,00

 

 

(2) Ako je najveća efektivna visina antene (hefmax) nepokretne radijske postaje iz Tablice 1. točaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. veća od 500 m, utvrđena naknada povećava se za 100%.

(3) Naknada iz stavka 2. ovoga članka dodatno se povećava ako efektivna izračena snaga (e.r.p.) nepokretne radijske postaje iz Tablice 1. točaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. poprima sljedeće vrijednosti:

a) 5 W < e.r.p. £ 10 W                  za 50%,

b) 10 W < e.r.p. £ 25 W              za 100%,

c) 25 W < e.r.p. £ 50 W             za 150% i

d) e.r.p. > 50 W                           za 200%.

(4) Ako je širina glavnog snopa antene (3dB točke) nepokretne radijske postaje iz Tablice 1. točke 7. i 8. veća od 2°, utvrđena naknada povećava se za 50%.

(5) Ako se nepokretna radijska postaja iz Tablice 1. upotrebljava isključivo kao prijamnik, naknada iznosi 50% utvrđene naknade.

(6) Ako se nepokretna radijska postaja iz Tablice 1. upotrebljava kao prenosiva radijska postaja, utvrđena naknada povećava se za 50%.

(7) Za nepokretnu radijsku postaju u sustavu za simultano prevođenje i za nepokretnu radijsku postaju iz Tablice 1., koja se upotrebljava kao pričuvni uređaj (osim prenosivih radijskih postaja), ne plaća se naknada.

Pokretne radijske postaje

Članak 3.

(1) Za pokretne radijske postaje naknada se utvrđuje prema vrsti i namjeni radijske postaje, i to u skladu s Tablicom 2.:

Tablica 2.

Br.

Vrsta pokretne radijske postaje

Godišnja naknada

(u kunama)

1.                    

Pokretna radijska postaja u javnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži za zatvorene korisničke skupine i u javnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u sustavu za pozivanje osoba

100,00

2.                    

Pokretna radijska postaja u javnoj pokretnoj telekomukacijskoj mreži (NMT-450i, E-GSM, GSM 900 i GSM/DCS-1800)

150,00

3.                    

Pokretna radijska postaja u privatnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži

120,00

4.                    

Pokretni link za ENG/OB – elektroničko prikupljanje novosti za potrebe vanjskog radiodifuzijskog prijenosa (Electronic News Gathering / Outside Broadcasting) – pokretni link ili pokretna kamera

1.000,00

5.                    

Pokretni link za ENG/OB koji se upotrebljava isključivo za prijenos zvuka

500,00

 

 

(2) Ako se pokretna radijska postaja iz Tablice 2. upotrebljava isključivo kao prijamnik, naknada iznosi 50% utvrđene naknade.

(3) Za pokretnu radijsku postaju iz Tablice 2. točke 2., koja se upotrebljava u ne-pretplatničkom sustavu (unaprijed plaćene kartice), ne plaća se naknada.

(4) Za pokretnu radijsku postaju u sustavu javne pokretne telekomunikacijske mreže treće generacije (UMTS) ne plaća se naknada.

(5) Za bežični mikrofon ne plaća se naknada.

Radijske frekvencije dodijeljene određenom korisniku

Članak 4.

(1) Naknada za uporabu radijskih frekvencija, koje su dodijeljene zatvorenim korisničkim skupinama, utvrđuje se prema vrsti telekomunikacijske mreže uz uporabu radiofrekvencijskog spektra, i to u skladu s Tablicom 3.:

Tablica 3.

Br.

Vrsta telekomunikacijske mreže

Godišnja naknada

(u kunama)

1.                    

Pokretne govorne telekomunikacijske mreže, koje pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske, za jedan simpleksni ili dupleksni radijski kanal

7.000,00

2.                    

Pokretne govorne telekomunikacijske mreže, koje pokrivaju ograničeno područje od jedne županije do najviše 6 susjednih županija, za jedan simpleksni ili dupleksni radijski kanal

2.000,00

3.                    

Nepokretne telekomunikacijske mreže (telemetrijske i kombinirane mreže), koje pokrivaju ograničeno područje od jedne županije do najviše 6 susjednih županija, za jedan simpleksni ili dupleksni radijski kanal

1.500,00

 

 

(2) Za simpleksni radijski kanal izveden iz poludupleksnog radijskog kanala ne plaća se naknada.

(3) Naknada za uporabu radijskih frekvencija, koje upotrebljavaju osnovne (bazne) postaje u javnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, utvrđuje se prema dodijeljenim radijskim kanalima, i to u skladu s Tablicom 4.:

 

Tablica 4.

Br.

Vrsta pokretne telekomunikacijske mreže

Godišnja naknada

(u kunama)

1.                    

Javni sustav za pozivanje osoba, po jednoj radijskoj frekvenciji

200.000,00

2.                    

Javna pokretna telekomunikacijska mreža NMT-450i, po jednom paru radijskih frekvencija

12.000,00

3.                    

Javna pokretna telekomunikacijska mreža E-GSM, po jednom radijskom kanalu

100.000,00

4.                    

Javna pokretna telekomunikacijska mreža GSM 900, po jednom radijskom kanalu

100.000,00

5.                    

Javna pokretna telekomunikacijska mreža GSM/DCS-1800,

po jednom radijskom kanalu

100.000,00

6.                    

Javna pokretna telekomunikacijska mreža UMTS, po jednom frekvencijskom bloku od 5MHz

5.000.000,00

 

Sustav za pozivanje osoba

Članak 5.

Za osnovne (bazne) postaje u sustavu za pozivanje osoba naknada se utvrđuje prema vrsti radijske postaje, i to u skladu s Tablicom 5.:

 

Tablica 5.

Br.

Vrsta radijske postaje

Godišnja naknada

(u kunama)

1.                    

Osnovna (bazna) postaja u jednosmjernom sustavu za pozivanje osoba (on site paging u RDS sustavu)

2.000,00

2.                    

Osnovna (bazna) postaja u dvosmjernom sustavu za pozivanje osoba (paging)

4.000,00

 

 

Zrakoplovna služba, pomorska služba i služba unutarnje plovidbe

Članak 6.

(1) Naknada za uporabu radijskih frekvencija, koje su namijenjene isključivo zrakoplovnoj ili pomorskoj službi, ili službi unutarnje plovidbe, utvrđuje se prema vrsti radijske postaje, i to u skladu s Tablicom 6.:


Tablica 6.

Br.

Vrsta radijske postaje

Godišnja naknada

(u kunama)

1.                    

Radijska postaja na zemlji

250,00

2.                    

Radijska postaja na zrakoplovu ili na plovilu

250,00

3.                    

Radijska postaja na zemlji, radijska postaja na zrakoplovu ili na plovilu koja služi za radionavigaciju, identifikaciju, određivanje položaja, signalizaciju, mjerenje i slično, te radijska postaja

koja se upotrebljava isključivo kao prijamnik

120,00

 

 

(2) Za radijsku postaju iz Tablice 6., koja se upotrebljava kao pričuvni uređaj, ne plaća se naknada.

Nepokretna satelitska služba – općenito

Članak 7.

(1) Za nepokretnu radijsku postaju u satelitskim radijskim komunikacijama za dvosmjerni prijenos naknada se utvrđuje po jednom radijskom kanalu, i to u skladu s Tablicom 7.:

 

Tablica 7.

Br.

Širina pojasa kanala

Godišnja naknada

(u kunama)

1.                    

Za širinu pojasa kanala ≤ 2 MHz

15.000,00

2.                    

Za širinu pojasa kanala > 2 MHz i ≤ 7 MHz

20.000,00

3.                    

Za širinu pojasa kanala > 7 MHz i ≤ 15 MHz

30.000,00

4.                    

Za širinu pojasa kanala > 15 MHz i ≤ 30 MHz

40.000,00

5.                    

Za širinu pojasa kanala > 30 MHz

50.000,00

 

 

(2) Ako je širina glavnog snopa antene nepokretne radijske postaje iz Tablice 7. veća od 1°, utvrđena naknada povećava se za 50%.

(3) Za nepokretnu radijsku postaju iz Tablice 7., koja se upotrebljava isključivo kao prijamnik, ne plaća se naknada.

Nepokretna satelitska služba – VSAT

Članak 8.

(1) Za radijsku mrežu VSAT terminalnih radijskih postaja (Very Small Aperture Terminal) naknada se utvrđuje prema broju radijskih postaja u mreži, i to u skladu s Tablicom 8.:

 

Tablica 8.

Br.

Broj radijskih postaja u mreži

Godišnja naknada

(u kunama)

1.                    

Do 25 VSAT terminalnih radijskih postaja u mreži

30.000,00

2.                    

Više od 25 VSAT terminalnih radijskih postaja u mreži

60.000,00

 

(2) Uz naknadu iz Tablice 8. plaća se i naknada za središnju radijsku postaju u radijskoj mreži (VSAT hub), koja se utvrđuje prema promjeru antene, i to u skladu s Tablicom 9.:

 

Tablica 9.

Br.

Promjer antene

Godišnja naknada

(u kunama)

1.                 

Promjer veći od 4 m

12.000,00

2.                 

Promjer do 4 m

15.000,00

 

(3) Za VSAT terminalnu radijsku postaju, koja se upotrebljava kao terminal kojemu je središnja postaja u radijskoj mreži izvan državnog područja Republike Hrvatske, naknada se utvrđuje prema širini pojasa kanala, i to u skladu s Tablicom 10.:

 

Tablica 10.

Br.

Širina pojasa kanala

Godišnja naknada

(u kunama)

1.                 

Za širinu pojasa kanala ≤ 50 kHz

2.000,00

2.                 

Za širinu pojasa kanala > 50 kHz i ≤ 500 kHz

8.000,00

3.                 

Za širinu pojasa kanala > 500 kHz

15.000,00

 

Nepokretna satelitska služba – SNG

Članak 9.

Za prenosivu zemaljsku radijsku postaju u satelitskim radijskim komunikacijama, koja se upotrebljava za satelitsko prikupljanje novosti za potrebe radiodifuzijskog prijenosa – SNG (Satellite News Gathering), naknada se utvrđuje u skladu s Tablicom 11.:

 

Tablica 11.

Br.

Vrsta prenosive SNG zemaljske radijske postaje

Godišnja naknada

(u kunama)

1.                    

Prenosiva SNG zemaljska radijska postaja

36.500,00

2.                    

Prenosiva SNG zemaljska radijska postaja koja se upotrebljava isključivo za prijenos zvuka

7.300,00

 

Širokopojasni bežični prijenos podataka

Članak 10.

Za nepokretnu radijsku postaju, koja se upotrebljava kao osnovna (bazna) postaja za širokopojasni bežični prijenos podataka (WLL – Wireless Local Loop i dr.) u frekvencijskim pojasevima od 3410 do 3600 MHz, od 5150 do 5350 MHz, od 5470 do 5725 MHz i od 24,5 do 26,5 GHz, naknada se utvrđuje prema ukupnom zauzeću radiofrekvencijskog spektra po svakom sektoru, u skladu s izrazima danima u Tablici 12.:

 

Tablica 12.

 

Br.

 

Frekvencijski pojas

Godišnja naknada (u kunama),

pri čemu je B ukupno zauzeti radiofrekvencijski spektar

zbrojen po svim sektorima, izražen u MHz

1.                    

3410 – 3600 MHz

B × 8.000,00

2.                    

5150 – 5350 MHz i

5470 – 5725 MHz

B × 6.000,00

3.                    

24,5 – 26,5 GHz

B × 5.000,00

 

(2) Ako se nepokretna radijska postaja iz Tablice 12. upotrebljava na području Grada Zagreba, utvrđena naknada povećava se za 50%.

(3) Ako se nepokretna radijska postaja iz Tablice 12. upotrebljava na području gradova Osijeka, Rijeke ili Splita, utvrđena naknada povećava se za 20%.

Radio i televizija

Članak 11.

(1) Za sve radijske postaje, kojima se odašilje jedan televizijski program, naknada se utvrđuje prema broju stanovnika na području pokrivanja emisijom svih odašiljača u toj radijskoj mreži, frekvencijskom pojasu i načinu odašiljanja, i to u skladu s Tablicom 13.:

 

Tablica 13.

Br.

Broj stanovnika na području pokrivanja radijske mreže

Godišnja naknada

(u kunama)

1.                    

Do 3 000 stanovnika

2.000,00

2.                    

Od 3 000 do 5 000 stanovnika

4.000,00

3.                    

Od 5 000 do 10 000 stanovnika

8.000,00

4.                    

Od 10 000 do 30 000 stanovnika

12.000,00

5.                    

Od 30 000 do 50 000 stanovnika

18.000,00

6.                    

Od 50 000 do 100 000 stanovnika

26.000,00

7.                    

Od 100 000 do 300 000 stanovnika

38.000,00

8.                    

Od 300 000 do 500 000 stanovnika

50.000,00

9.                    

Od 500 000 do 1 000 000 stanovnika

62.000,00

10.                

Od 1 000 000 do 2 000 000 stanovnika

76.000,00

11.                

Od 2 000 000 do 3 000 000 stanovnika

90.000,00

12.                

Više od 3 000 000 stanovnika

100.000,00

 

(2) Ako se radijska mreža odašiljača upotrebljava za oda­šilja­nje televizijskog programa u digitalnom radiodifuzijskom sustavu (DVB-T), naknada iznosi 50% naknade utvrđene u Tablici 13.

(3) Ako se radijska mreža odašiljača upotrebljava za oda­šiljanje radijskog programa u ultrakratkovalnom (UKV) frekvencijskom području ili u sustavu digitalne radiodifuzije zvuka
(T-DAB), naknada iznosi 50% naknade utvrđene u Tablici 13.

(4) Ako se radijska mreža odašiljača upotrebljava za odašiljanje radijskog programa u frekvencijskom području sred­njeg ili kratkog vala, naknada iznosi 25% naknade utvrđene u Tablici 13.

(5) Ako se radijska mreža odašiljača iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka upotrebljava na način da se na istim kanalima odašilje radijski ili televizijski program dvaju ili više koncesionara radija ili televizije, utvrđena naknada raspodjeljuje se između tih koncesionara razmjerno ukupnom trajanju odašiljanja njihova programa tijekom tjedna.

Amaterske i građanske (CB) radijske postaje

Članak 12.

(1) Za amaterske radijske postaje naknada se utvrđuje prema vrsti i namjeni radijske postaje, i to u skladu s Tablicom 14.:

 

Tablica 14.

Br.

Vrsta radijske postaje

Petogodišnja naknada

(u kunama)

1.

Osobna amaterska radijska postaja (plaća se jedinstvena naknada za sve radijske postaje koje upotrebljava radioamater i koje su upisane u jednoj dozvoli za radijsku postaju)

100,00

2.

Klupska amaterska radijska postaja, osim amaterskih radijskih postaja iz točke 3. ove Tablice

100,00

3.

Ostale amaterske radijske postaje (amaterska relejna postaja – repetitor i digipitor, amaterski radiofar, amaterska radijska

postaja za radiogoniometriju i sl.)

350,00

 

(2) Za građansku (CB) radijsku postaju ne plaća se naknada.

Radijske postaje za posebne namjene

Članak 13.

(1) Za radijske postaje za posebne namjene naknada se utvrđuje prema namjeni radijske postaje, i to u skladu s Tablicom 15.:

 

Tablica 15.

Br.

Vrsta radijske postaje

Godišnja naknada

(u kunama)

1.

Radijska postaja koju upotrebljavaju ustanove hitne medicinske pomoći i druge zdravstvene ustanove

60,00

2.

Radijska postaja koju upotrebljavaju profesionalne vatrogasne postrojbe

50,00

 

(2) Za radijske postaje, koje upotrebljavaju dragovoljna vatrogasna društva te spasilačke službe i postrojbe, ne plaća se naknada.

Privremena uporaba radijskih postaja

Članak 14.

Ako se za radijsku postaju iz ovoga Pravilnika izdaje dozvola s privremenim rokom valjanosti, visina naknade utvrđuje se razmjerno visini godišnje naknade utvrđene za tu vrstu radijske postaje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a naknada se plaća unaprijed prije izdavanja dozvole za radijsku postaju, i to za cijelo razdoblje valjanosti te dozvole.

Način plaćanja naknade

Članak 15.

(1) Naknada se uplaćuje na račun Hrvatske agencije za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija), na temelju izdanog računa Agencije.

(2) Naknada se plaća unaprijed za dvanaest mjeseci, najkasnije prigodom preuzimanja dozvole za radijsku postaju, odnosno dozvole za uporabu radijskih frekvencija, računajući i mjesec u kojem je dozvola izdana. Svaka sljedeća uplata dospijeva petnaestog u mjesecu nakon isteka razdoblja za koje je naknada plaćena.

(3) Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, naknada za radijske postaje za odašiljanje radijskog i televizijskog programa iz članka 11. ovoga Pravilnika plaća se u četiri jednaka obroka, pri čemu se prvi obrok plaća najkasnije prigodom preuzimanja dozvole za radijsku postaju, a svaki sljedeći obrok dospijeva na naplatu petnaestog u mjesecu nakon isteka razdoblja za koje je naknada plaćena.

(4) Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, naknada za amaterske radijske postaje iz članka 12. ovoga Pravilnika plaća se unaprijed za pet godina, najkasnije prigodom preuzimanja dozvole za radijsku postaju, računajući i mjesec u kojem je do­zvola izdana.

(5) Naknadu za pokretne radijske postaje iz Tablice 2. točke 2. plaća operator javne pokretne telekomunikacijske mreže mjesečno u visini 1/12 iznosa utvrđene godišnje naknade za sve pokretne radijske postaje u svojoj mreži, i to najkasnije do tridesetog u mjesecu za prethodni mjesec. Operator ima pravo prenijeti tu naknadu na pretplatnikov mjesečni račun za obavljene telekomunikacijske usluge.

(6) Ako se naknada ne plati u propisanom roku, zaraču­na­vaju se zakonske zatezne kamate.

(7) Ako se utvrdi da naknada nije plaćena ni nakon tri mjeseca od dana primitka opomene Agencije, a uporaba radijske postaje nije otkazana u skladu s člankom 91. stavkom 1. točkom 5. Zakona o telekomunikacijama, Agencija može donijeti rješenje o prestanku valjanosti dozvole za radijsku postaju, odnosno dozvole za uporabu radijskih frekvencija, a za nepodmireno dugovanje izdat će se račun te će se poduzeti mjere u skladu sa zakonom.

(8) Ako korisnik radijske postaje, odnosno radijskih frekvencija prestane upotrebljavati radijsku postaju, odnosno radijske frekvencije prije isteka razdoblja za koje je naknada plaćena, dio naknade, koji se odnosi na preostalo razdoblje, ne vraća se.

(9) Ako se utvrdi da se radijska postaja, odnosno radijske frekvencije upotrebljavaju bez pravovaljane dozvole za radijsku postaju, odnosno dozvole za uporabu radijskih frekvencija, Agencija će donijeti odgovarajuće rješenje o plaćanju naknade dospjele u razdoblju uporabe radijske postaje, odnosno radijskih frekvencija bez pravovaljane dozvole.

(10) U slučaju nemogućnosti utvrđivanja razdoblja uporabe radijske postaje, odnosno radijskih frekvencija bez pravovaljane dozvole, visina naknade, koja će se utvrditi rješenjem Agencije iz stavka 9. ovoga članka, ne može biti manja od visine odgo­varajuće godišnje naknade propisane ovim Pravilnikom.

(11) Naknade uplaćene prema odredbama ovoga Pravilnika ne vraćaju se.

Uplata sredstava prikupljenih od naknade

Članak 16.

(1) Dio sredstava prikupljenih od naknade, u iznosu koji je prihod državnog proračuna Republike Hrvatske, Agencija je ob­vezna uplaćivati u državni proračun Republike Hrvatske u skla­du s odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 16. stavka 2. Zakona o telekomunikacijama.

(2) Podrobno izvješće o ukupno prikupljenim sredstvima od naknade te sredstvima uplaćenima u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Agencija mora dostavljati ministarstvu nadležnom za telekomunikacije na njegov zahtjev, a najmanje jedanput u svaka tri mjeseca.

(3) Podrobniji oblik i sadržaj izvješća iz stavka 2. ovoga članka određuje svojim zahtjevom ministarstvo nadležno za telekomunikacije.

Prijelazna odredba

Članak 17.

Korisnici amaterskih radijskih postaja iz članka 12. ovoga Pravilnika, kojima je dozvola za radijsku postaju izdana prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, plaćaju naknadu u skladu s člankom 15. stavkom 2. ovoga Pravil­nika do isteka roka valjanosti te dozvole.

Propis koji prestaje važiti

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja (»Narodne novine«, broj 88/01. i 24/02.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/29
Urbroj: 530-01-04-1
Zagreb, 29. ožujka 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.