Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te u dječjim vtićima kao stručno-razvojnim centrima

NN 49/2004 (16.4.2004.), Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te u dječjim vtićima kao stručno-razvojnim centrima

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

1135

Na teme­lju članka 33. stavka 2. Zakona o predškolskom od­goju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97.), ministar znanosti, obrazova­nja i športa donosi

PRAVILNIK

O VJEŽBAONICAMA I POKUSNIM PROGRAMIMA U DJEČJIM VRTIĆIMA TE O DJEČJIM VRTIĆIMA KAO STRUČNO-RAZVOJNIM CENTRIMA

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način rada i mjerila financira­nja dječjih vrtića koji ostvaruju programe vježbaonice za potrebe prak­tičnog osposob­ljava­nja studenata, pokusne programe rada znanstvenih istraživa­nja i unaprjeđiva­nja stručnog rada te programe stručno-razvojnih centara radi usavršava­nja zaposlenih struč­nih djelatnika i unapređiva­nja stručnog rada.

1. VJEŽBAONICE ZA PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE STUDENATA

Članak 2.

Dječji vrtić može se odrediti vježbaonicom visokih učilišta (u da­lj­njem tekstu: vježbaonica) koji osposob­ljavaju studente za rad s predškolskom djecom.

Dječji vrtić može biti vježbaonica u cjelini, za pojedine programe odgoja, obrazova­nja i rehabilitacije djece te za pojedine skupine djece.

Vježbaonica treba biti u mjestu gdje se nalazi i visoko uči­lište.

Članak 3.

Vježbaonicu određuje ministar znanosti, obrazova­nja i športa najma­nje na jednu, a najdu­lje na četiri godine na zahtjev visokog učilišta i dječje­g vrtića.

Uz zahtjev se prilaže:

– opis prostornih, tehničkih i kadrovskih uvjeta;

– popis i broj mentora po područjima i broju sati rada po vrstama rada sa studentima, tjedno, semestralno i godiš­nje,

– godiš­nji plan rada sa studentima u dječjem vrtiću.

Ispu­njenost uvjeta utvrđuje očevidom povjerenstvo od najma­nje dva člana koje imenuje ministar znanosti, obrazova­nja i športa.

O zahtjevu za određiva­njem dječje­g vrtića vježbaonicom odlučuje se rješe­njem.

Članak 4.

Dječji vrtić koji se određuje vježbaonicom mora osigurati:

1. visoku razinu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa;

2. odgovarajući prostor za izvođe­nje raznih oblika i sadržaja odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada te za konzultacije studenata i druge aktivnosti;

3. dovo­ljno didaktičkih i rehabilitacijskih sredstava i pomagala te drugu odgovarajuću opremu za odgojno-obrazovni rad;

4. potreban broj odgovarajuće­g stručnog osob­lja;

5. godiš­nji plan i program praktičnog osposob­ljava­nja studenata u dječjem vrtiću i ­nje­govu realizaciju i broj studenata.

Članak 5.

Zadaće vježbaonice su:

– razvija­nje humanog odnosa studenata prema djetetu i ­nje­govim potrebama, interesima i mogućnostima;

– razvija­nje afiniteta i profesionalnog odnosa studenata prema odgojno-obrazovnoj i rehabilitacijskoj djelatnosti;

– upoznava­nje s organizacijom rada dječje­g vrtića te zada­ćama stručnih djelatnika dječje­g vrtića;

– uk­ljučiva­nje studenata u oblike odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada predviđenog planom i programom visokih učilišta koji se mogu ostvarivati u vježbaonici;

– osposob­ljava­nje studenata za praktičnu primjenu stručno-metodičkih, pedagoško-psiholoških i defektoloških zna­nja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu;

– pomoć visokim učilištima u organizaciji, pripremi i izvo­đe­nju praktičnog osposob­ljava­nja studenata te pripremi i praće­nju rezultata studenata u dječjem vrtiću;

– surad­nja s visokim učilištima na izradi godiš­nje­g plana oglednih i praktičnih aktivnosti te drugih oblika rada.

Članak 6.

Međusobne obveze vježbaonice i visokog učilišta utvrđuju se ugovorom u skladu s godiš­njim planom rada sa studentima koji se sklapa za svaku pedagošku godinu.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:

1. plan rada po metodičkim područjima te broju sati i broju studenata u dječjem vrtiću;

2. zadaće vježbaonice u izvođe­nju odgojno-obrazovnog rada;

3. zadaće mentora na vježbama;

4. obveze visokog učilišta za plaća­nje rada mentora i drugih osoba na organizaciji i izvedbi rada te kriterije i način izvršava­nja tih obveza.

Godiš­nji plan rada sa studentima utvrđuje se u dogovoru s visokim učilištem za svaku pedagošku godinu.

Članak 7.

Poslove mentora studenata u vježbaonici obav­ljaju odgojite­lji i stručni suradnici s najma­nje pet godina iskustva.

Mentora u vježbaonici prvi put imenuje stručno vijeće dječje­g vrtića na vrijeme od jedne godine. Nakon jedne godine uspješnog mentorstva Ministarstvo na prijedlog vježbaonice i visokog učilišta imenuje mentora na vrijeme od četiri godine.

Mentor u vježbaonici:

– planira, priprema i vrednuje rad studenata;

– surađuje s nastavnikom metodike;

– surađuje s ostalim mentorima u vježbaonici;

– sudjeluje u analizi odgojno-obrazovnog rada studenata;

– po potrebi sudjeluje na sjednicama stručnih tijela visokog učilišta kada se rasprav­lja o pita­njima iz područja metodike i stručno-pedagoške prakse studenata;

– vodi pisanu dokumentaciju.

Rad mentora ocje­njuje komisija od triju članova koju imenuje upravno vijeće dječje­g vrtića – vježbaonice.

Mentori imaju pravo na novčanu naknadu za mentorski rad u skladu s člankom 9. ovog pravilnika.

Članak 8.

U vježbaonici se u skladu s izvedbenim programom visokog učilišta ostvaruju s­ljedeći oblici rada:

– hospitira­nje studenata;

– uzorni rad mentora;

– pojedinačni neposredan rad studenata s djecom;

– javan neposredan rad studenata s djecom;

– analiza provedenog rada.

Hospitira­nje studenata u vježbaonici obuhvaća rad mentora s jednim ili više grupa od 3 do 5 studenata. Svaka je grupa nazočna najma­nje 15 sati rada s djecom.

Svaki student uz pomoć mentora priprema najma­nje:

– dvije odgojno-obrazovne aktivnosti i izvodi ih u nazočnosti mentora ili mentora i grupe studenata;

– jednu odgojno-obrazovnu aktivnost i izvodi je u nazočnosti nastavnika metodike, mentora i studenata.

Mentor je obvezan sudjelovati u priprema­nju studenata za oba oblika praktičnog rada o čemu mora voditi odgovarajuću pisanu dokumentaciju.

Nakon realizacije svakog od oblika rada sa studentima u vježbaonici provodi se analiza i stručna rasprava u kojoj sudjeluju nastavnik metodike, mentor i student.

Članak 9.

Mjerila financira­nja dječjih vrtića koji ostvaruju program vježbaonice su:

a) broj sati i stručnost rada što je ekvivalentno složenosti ra­da odgojite­lja u dječjem vrtiću;

b) priprema­nje mentora za praktičan rad i vrednova­nje (naj­ma­nje tri sata);

c) drugi troškovi rada vježbaonice i ostalih djelatnika dječje­g vrtića na organizaciji i izvedbi potrebnih aktivnosti;

d) način i dinamika plaća­nja troškova za izvođe­nje programa visokog učilišta u vježbaonici.

Članak 10.

Vježbaonica podnosi izvješće o izvrše­nju godiš­nje­g plana rada visokom učilištu i Ministarstvu znanosti, obrazova­nja i športa.

Članak 16.

Dječjem vrtiću u kojem se provodi pokusni program osiguravaju se dodatna financijska sredstva:

– za specifičnu opremu i didaktička sredstva i pomagala;

– za poveća­ne materijalne troškove;

– za stimulaciju odgojite­ljima koji provode pokusni program i stručnim suradnicima.

DJEČJI VRTIĆ KAO STRUČNO-RAZVOJNI CENTAR

Članak 17.

Dječji vrtić određuje se stručno-razvojnim centrom radi praće­nja, proučava­nja i unaprjeđiva­nja stručnog rada u području predškolskog odgoja kao i stručnog usavršava­nja stručnih djelatnika u dječjim vrtićima.

Dječji vrtić određuje se stručno-razvojnim centrom na vrije­me od četiri godine ako ostvaruje visoku razinu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u cjelini i u pojedinim programima te predstav­lja primjeren model unaprjeđiva­nja odgojno-obrazovnog rada.

Za obav­lja­nje poslova iz stavka 1. ovoga članka stručno-
-razvojnom centru se ne osiguravaju dodatna sredstva.

Članak 18.

Dječji vrtić određuje stručno-razvojnim centrom ministar znanosti, obrazova­nja i športa na teme­lju miš­lje­nja stručnog povjerenstva od najma­nje tri člana.

Stručno povjerenstvo imenuje ministar znanosti, obrazova­nja i športa.

Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ujedno prati rad dječje­g vrtića kao stručno-razvojnog centra, daje ocjenu o kvaliteti ­nje­gova rada te predlaže obnovu naziva dječjem vrtiću na vrijeme od četiri godine.

Članak 19.

Stupa­njem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vježbaonicama u predškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 9/95.).

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 601-02/04-01/87
Urbroj: 533/1-04-1
Zagreb, 24. ožujka 2004.

Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.