Obvezatne upute broj LS II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku radova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 49/2004 (16.4.2004.), Obvezatne upute broj LS II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku radova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

1138

Na teme­lju članka 26. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samo­uprave (»Narodne novine«, br. 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03 – da­lje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvat­ske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je 15. trav­nja 2004. Odluku o raspisiva­nju izbora za Općinsko vijeće Općine Perušić, Općinsko vijeće Općine Bale i Općinsko vijeće Općine Orebić koje su stupile na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, broj 49/04 od 16. trav­nja 2004.

Izbori će se održati u nedje­lju 23. svib­nja 2004.

2. Rokovi teku od

17. trav­nja 2004. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Perušić, Općinskog vijeća Općine Bale i Općinskog vijeća Općine Orebić moraju biti dostav­ljeni nadležnom općinskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisiva­nja izbora, dakle do

28. trav­nja 2004. do 24:00 sata

(članak 14. stavak 1. Zakona)

4. Nadležna općinska izborna povjerenstva sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravova­ljano predložene liste za izbor članova predstavničkog tijela, kao i zbirnu listu i to u roku 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidira­nja i podnoše­nja lista, dakle do

30. trav­nja 2004. do 24:00 sata

(članak 16. Zakona)

5. Izborna promi­džba poči­nje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zak­ljučno do 24 sata prije održava­nja izbora, dakle od

1. svib­nja 2004. od 00:00 sati do

21. svib­nja 2004. do 24:00 sata

(članak 18. stavak 2. Zakona)

6. Zabrana izborne promi­džbe (izborna šut­nja), kao i svako objav­ljiva­nje prethodnih rezultata ili procjene rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održava­nja izbora, kao i na dan održava­nja izbora do 21:00 sat, dakle od

22. svib­nja 2004. u 00:00 sati do

23. svib­nja 2004. do 21:00 sat

(članak 20. Zakona)

7. Nadležna općinska izborna povjerenstva objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održava­nja izbora, dakle

14. svib­nja 2004. do 24:00 sata

(članak 33. stavak 2. Zakona)

8. Nadležna općinska izborna povjerenstva moraju imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održava­nja izbora, dakle

17. svib­nja 2004. do 24:00 sata

(članak 32. stavak 3. Zakona)

9. Glasova­nje traje neprekidno

23. svib­nja 2004. od 7:00 do 19:00 sati.

Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasova­nje i nakon 19:00 sati.

(članak 39. stavak 1. Zakona)

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvara­nja birališta, dakle

24. svib­nja 2004. do 7:00 sati

(članak 45. Zakona)

11. Nadležno općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasova­nja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvara­nja birališta, dakle

24. svib­nja 2004. do 19:00 sati

(članak 46. stavak 1. Zakona)

12. Nadležno općinsko izborno povjerensto kad utvrdi rezultate glasova­nja za članove predstavničkog tijela, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

(članak 49. Zakona)

13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 51. do članka 59. Zakona.

Klasa: 013-03/04-01/03
Urbroj: 599-04-04
Zagreb, 16. trav­nja 2004.

Zamjenik predsjednika
Jakob Miletić, dipl. iur., v. r.