Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika

NN 51/2004 (21.4.2004.), Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1158

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2004. godine, donijela

UREDBU

o naČinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika

1. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuju obveznici podnošenja prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika, način podnošenja, sadržaj i oblik prijave, isprave i podaci koje podnositelj prijave mora dostaviti uz prijavu, oblik i sadržaj obavijesti o stjecanju dionica ili udjela u poduzetnicima u okviru redovnog poslovanja banaka, društava za osiguranje i drugih financijskih institucija, te kriteriji za ocjenu dopuštenosti koncentracija poduzetnika u postupcima koje vodi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija) prema odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Zakon).

Opseg primjene Uredbe

Članak 2.

Uredba se primjenjuje na sve koncentracije nastale na način opisan u članku 19. Zakona.

2. OBVEZA PODNOŠENJA PRIJAVE

Podnositelj prijave

Članak 3.

(1) Sudionici koncentracije obvezni su Agenciji podnijeti prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika (u daljnjem tekstu: prijava), ako su ispunjeni uvjeti iz članka 22. Zakona.

(2) Ovisno o pravnom obliku koncentracije, obvezu podno­šenja prijave Agenciji ima:

a) preuzimatelj odnosno novoosnovani poduzetnik - kod pripajanja i spajanja poduzetnika;

b) stjecatelj većine dionica ili udjela ili većine prava glasa - kod stjecanja većine dionica ili udjela ili većine prava glasa;

c) stjecatelj kontrole ili prevladavajućeg utjecaja – kod stjecanja kontrole ili prevladavajućeg utjecaja na koji drugi način;

d) svi sudionici zajedničkog pothvata podnose zajedničku prijavu ili sudionik zajedničkog pothvata kojeg su ostali sudionici odredili kao svog zajedničkog predstavnika – kod stvaranja zajedničkog pothvata (joint venture);

e) ponuditelj – kod stjecanja kontrole ili prevladavajućeg utjecaja na osnovi javne ponude (naročito na način da se stječu većina dionica ili udjela ili većina prava glasa).

(3) U slučajevima koji nisu obuhvaćeni stavkom 2. ovoga članka, obvezu podnošenja prijave imaju svi sudionici koncentracije koji podnose zajedničku prijavu ili je podnosi sudionik kojeg su ostali sudionici koncentracije odredili kao svog zajedničkog predstavnika.

Teret dokaza

Članak 4.

Podnositelj prijave dužan je pribaviti i Agenciji dostaviti sve podatke, isprave i dokaze potrebne za ocjenu dopuštenosti prijav­ljene koncentracije u smislu odredaba Zakona i ove Uredbe.

Rok za podnošenje prijave

Članak 5.

Sudionici koncentracije obvezni su Agenciji prijaviti namje­ru provedbe koncentracije, na način propisan ovom Uredbom, u roku određenom u članku 22. stavku 2. Zakona.

3. OBLIK PRIJAVE

Oblik i način popunjavanja prijave

Članak 6.

(1) Prijava se podnosi u pisanom obliku. Uz prijavu u pisanom obliku Agenciji se dostavlja i prijava i njeni privici u elektroničkom obliku.

(2) Za podnošenje prijave nije propisan poseban obrazac.

(3) Prijava se podnosi na papiru formata A4.

(4) Podnositelj prijave popunjava prijavu vrstom slova arial, veličine 11, na sljedeći način:

a) svaki podatak naveden u članku 11. odnosno članku 12. ove Uredbe mora biti upisan na zasebnom listu, uz mogućnost da se po potrebi doda onoliko listova koliko je potrebno da se taj podatak iscrpno i potpuno prikaže;

b) redni broj i točan naziv svakog pojedinog podatka, prema redoslijedu kako su ti podaci navedeni u članku 11. odnosno članku 12. ove Uredbe, upisuje se na uočljiv način na vrhu lista;

c) ispod broja i naziva podataka, upisanih na način opisan u stavku 4. točka b) ovoga članka:

– upisuje podatke, odnosno daje iscrpan i potpun opis okolnosti koje se odnose na prijavljenu koncentraciju,

– upisuje da podatak nije relevantan za ocjenu prijavljene koncentracije i navodi razloge za to,

– u slučajevima iz članka 17. stavka 2. ove Uredbe navodi od koga je i kada podatke pokušao pribaviti, razloge zbog kojih podatke nije mogao prikupiti i gdje bi Agencija trebala pribaviti nedostajuće podatke;

d) iza teksta koji se odnosi na pojedini podatak navodi isprave, dokaze, analize, dijagrame ili druge dokumente kojima se dokazuju navodi uz pojedinu točku, a koji se dostavljaju u privit­ku prijave;

e) prema potrebi navodi i druge podatke i opise za koje smatra da bi mogli pomoći Agenciji pri donošenju ocjene prijav­ljene koncentracije;

f) na kraju prijave na posebnom listu na uočljiv način upisuje »Privici uz prijavu«, ispod čega nabraja sve isprave i pisane dokaze, analize i dijagrame koje prilaže uz prijavu.

Jezik prijave

Članak 7.

Prijava, privici i sve isprave koji se dostavljaju uz prijavu podnose se na hrvatskom jeziku. Ukoliko je izvornik prijave, privitka uz prijavu ili isprave koje se dostavlja uz prijavu na stranom jeziku, podnositelj prijave obvezan je, uz izvornik ili ovjereni preslik izvornika, dostaviti i njihov ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Broj primjeraka

Članak 8.

(1) Prijava i svi privici uz prijavu podnose se u jednom primjerku.

(2) Izuzetno, Agencija u određenim slučajevima može zatražiti da se uz izvornik prijave i privitaka dostavi i jedan ili više preslika cijele prijave i svih privitaka koji ne moraju biti ovjereni.

Istinitost i potpunost podataka

Članak 9.

Podaci navedeni u prijavi moraju biti istiniti i potpuni.

Oznaka tajnosti podataka

Članak 10.

(1) S obzirom na to da se rješenja Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracija javno objavljuju, podnositelj prijave je uz svaki podatak u prijavi dužan jasno i uočljivo označiti je li riječ o podatku na koji se primjenjuju odredbe o službenoj i poslovnoj tajni iz članka 51. stavka 2. Zakona. Isto se odnosi i na privitke i druge dokaze i isprave koje podnositelj prijave ili drugi poduzetnici dostavljaju Agenciji.

(2) Smatrat će se da mogu biti objavljeni svi podaci koji u prijavi ne budu označeni na način opisan u stavku 1. ovoga članka, kao i svi oni podaci koji su u prijavi označeni kao tajni ili povjerljivi u smislu stavka 1. ovoga članka, a za koje je Agencija utvrdila da su na bilo koji način već objavljeni ili poznati javnosti.

4. SADRŽAJ PRIJAVE

Obvezni sadržaj prijave

Članak 11.

Prijava koncentracije mora sadržavati sljedeće podatke:

1. tvrtku ili ime, sjedište i predmet poslovanja podnositelja prijave;

2. tvrtku ili ime, sjedište i predmet poslovanja svih sudionika koncentracije;

3. ime i ovlasti zastupnika ili opunomoćenika koji podnosi prijavu kao predstavnik podnositelja prijave;

4. ime, adresu, broj telefona, broj telefaksa i e-mail adresu osobe koju je podnositelj prijave odredio kao osobu zaduženu za kontakte i suradnju s Agencijom, ako je riječ o osobi različitoj od osobe koja podnosi prijavu;

5. detaljni opis pravnog oblika koncentracije;

6. navođenje pravnog temelja koncentracije (naziv isprave, poslovni broj, ime ili tvrtku stranaka u konkretnom pravnom poslu, mjesto i datum sklapanja pravnog posla), kao što su primjerice:

– ugovor o spajanju,

– ugovor o pripajanju ili odgovarajuće odluke organa poduzetnika,

– ugovor kojim se stječu dionice ili udjeli,

– ugovor o vođenju poslova,

– ugovor o prijenosu dobiti,

– odluke o izmjeni statuta, društvenog ugovora ili kojeg drugog akta koja nekom od sudionika daje prevladavajući utjecaj,

– ugovor o zakupu imovine koji nekom od sudionika daje prevladavajući utjecaj,

– javna ponuda za preuzimanje,

– ugovor o zajedničkom pothvatu;

7. popis temeljnih godišnjih financijskih izvješća za prethod­nu godinu (bilanca, izvještaj o dobiti ili gubitku, izvješće o novčanim tijekovima, izvješće o promjeni glavnice, računo­vodstvene politike i bilješke uz financijska izvješća, podaci o visini uplaćenih premija društava za osiguranje) kao i druga izvješća iz kojih je vidljivo financijsko stanje sudionika koncentracije koji se dostavljaju uz prijavu;

8. ukupan godišnji prihod (poslovni prihodi, financijski prihodi, izvanredni prihodi) sudionika koncentracije nakon odbijenog poreza na dodanu vrijednost, drugih poreza koji se izravno odnose na promet i rabata, u smislu članka 22. stavka 4. Zakona, iskazan posebno za svakog sudionika koncentracije:

– na svjetskoj razini,

– na tržištu Republike Hrvatske;

9. utvrđivanje mjerodavnih tržišta na kojima djeluju sudionici koncentracije i poduzetnici pod njihovom kontrolom ili poduzetnici koji ih kontroliraju i procjena njihovih tržišnih udjela, prije i nakon provedbe koncentracije;

10. popis i procjenu tržišnih udjela glavnih tržišnih takmaca sudionika koncentracije na mjerodavnom tržištu;

11. strukturu imatelja dionica ili udjela u poduzetniku nad kojim se stječe kontrola odnosno prevladavajući utjecaj, prije i nakon provedbe koncentracije (izražena u postocima);

12. popis drugih poduzetnika na mjerodavnom tržištu u kojima sudionici koncentracije pojedinačno ili skupno imaju 10 posto ili više udjela u temeljnom kapitalu odnosno 10 posto ili više prava glasa, uz kratki opis pretežite djelatnosti tih poduzetnika;

13. popis svih poduzetnika na mjerodavnom tržištu u kojima su članovi uprave ili nadzornog odbora sudionika koncentracije istovremeno članovi uprave ili nadzornog odbora, uz kratki opis pretežite djelatnosti tih poduzetnika;

14. navođenje drugih tijela ovlaštenih za ocjenu koncentracija izvan teritorija Republike Hrvatske kojima je podnesen zahtjev za ocjenu iste koncentracije ili postoji namjera za podno­šenje takve prijave;

15. detaljan opis ustroja mreže distribucije i maloprodaje proizvoda i/ili usluga na mjerodavnom tržištu, s posebnim opisom mreže distribucije i maloprodaje koju koriste sudionici koncentracije (vlastita, ugovorna i sl.);

16. opis izvršenih ili namjeravanih istraživanja i ulaganja u razvoj sudionika koncentracije (oblik i vrsta ulaganja ili istra­živanja, njihovo značenje za proizvodnju i promet proizvoda i/ili usluga na mjerodavnom tržištu, iznos sredstva koja su u tu svrhu uložena ili se namjeravaju uložiti i sl.);

17. razloge kojima se koncentracija pravno i gospodarski obrazlaže;

18. opis i detaljno obrazloženje očekivanih pogodnosti koje će nastati provedbom koncentracije sa stanovišta interesa potrošača kao što su naročito:

– snižavanje cijena proizvoda i/ili usluga,

– povećanje kvalitete proizvoda i/ili usluga,

– uvođenje inovacija,

– povećanje i proširivanje mogućnosti izbora proizvoda i/ili usluga za potrošača;

19. potpis osobe koja je odgovorna za točnost i istinitost podataka u prijavi;

20.  mjesto i datum podnošenja prijave.

Drugi podaci u prijavi

Članak 12.

Osim obveznih podataka navedenih u članku 11. ove Uredbe Agencija može tražiti i dostavljanje svih drugih podataka za koje smatra da bi joj mogli pomoći pri ocjeni koncentracije, a naročito:

1. podatke o broju zaposlenih u poduzetnicima sudionicima koncentracije i broju zaposlenih u svim poduzetnicima članovima koncerna čiji su članovi sudionici koncentracije, u godini koja prethodi koncentraciji;

2. listu pet najvećih dobavljača svakog od sudionika koncentracije, uključujući vrijednost nabave u godini koja prethodi koncentraciji;

3. listu pet najvećih kupaca svakog od sudionika koncentracije, uključujući vrijednost prodaje u godini koja prethodi koncentraciji;

4. podatke o vrijednosti i obujmu prodaje izražene u kunama odnosno broju komada ili mjernih jedinica koju su sudionici koncentracije ostvarili prodajom proizvoda i/ili usluga na mjerodavnom tržištu u godini koja prethodi koncentraciji.

Obvezni privici uz prijavu

Članak 13.

Uz prijavu, podnositelj prijave mora dostaviti određene isprave i druge pisane dokaze, a naročito:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili drugog registra iz kojeg su vidljivi podaci o tvrtki, sjedištu i predmetu poslovanja podnositelja prijave;

2. izvod iz registra trgovačkog suda ili drugog registra iz kojeg su vidljivi podaci o tvrtki, sjedištu i predmetu poslovanja svih sudionika koncentracije;

3. valjanu punomoć ako se prijava podnosi putem opuno­mo­ćenika;

4. primjerak izvornika ili ovjerenog preslika pravnog temelja koncentracije, uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik, kao što su primjerice:

– ugovor o spajanju,

– ugovor o pripajanju ili odgovarajuće odluke organa poduzetnika,

– ugovor kojim se stječu dionice ili udjeli,

– ugovor o vođenju poslova,

– ugovor o prijenosu dobiti,

– odluke o izmjeni statuta, društvenog ugovora ili drugog akta koja nekom od sudionika daje prevladavajući utjecaj,

– ugovor o zakupu imovine koji nekom od sudionika daje prevladavajući utjecaj,

– javna ponuda za preuzimanje,

– ugovor o zajedničkom pothvatu;

5. temeljna godišnja financijska izvješća za sudionike koncentracije za financijsku godinu koja prethodi godini u kojoj se provodi koncentracija, s podacima o ukupnom prihodu svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom proizvoda ili usluga, nakon odbijenog poreza na dodanu vrijednost, drugih poreza koji se izravno odnose na promet i rabata:

– na svjetskoj razini,

– na tržištu Republike Hrvatske;

6. sve raspoložive analize, studije, prikaze ili druga izvješća pripremljena za bilo kojeg člana uprave, nadzornog odbora ili predsjednika i/ili članove skupštine dioničara čiji je predmet procjena i analiza koncentracije sa stanovišta stanja tržišnog natjecanja, uvjeta i postojanja stvarnih i potencijalnih tržišnih takmaca na mjerodavnom tržištu;

7. grafički prikaz (dijagram) organizacijske strukture sudionika koncentracije i povezanih društava iz kojeg su jasno vidljivi naročito:

– međusobne veze između sudionika koncentracije i povezanih društava,

– udjeli koje vladajuća društva imaju u temeljnom kapitalu ovisnih društava odnosno koje društva kćeri imaju u drugim društvima kćerima unutar skupine odnosno koncerna (izražena u postocima);

8. izvješće uprave kojim se pravno i gospodarski obrazlaže koncentracija;

9. odluke drugih tijela ovlaštenih za ocjenu koncentracija izvan teritorija Republike Hrvatske kojima je podnesen zahtjev za ocjenu iste koncentracije odnosno dokaz da je takva prijava podnesena.

Drugi privici uz prijavu

Članak 14.

Uz privitke navedene u članku 13. ove Uredbe Agencija može zatražiti i dostavu drugih privitaka koji sadrže podatke za koje smatra da bi joj mogli pomoći pri ocjeni prijavljene koncentracije, a naročito:

1. temeljna godišnja financijska izvješća za sudionike koncentracije za tri uzastopne financijske godine koje prethode godini u kojoj se provodi koncentracija, s podacima o ukupnom prihodu svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom proizvoda i/ili usluga, nakon odbijenog poreza na dodanu vrijednost, drugih poreza koji se izravno odnose na promet i rabata:

– na svjetskoj razini,

– na tržištu Republike Hrvatske;

2. vrijednost i obujam proizvodnje i/ili prodaje, izražene u kunama odnosno broju komada ili mjernih jedinica, koju su sudionici koncentracije ostvarili prodajom proizvoda i/ili usluga na mjerodavnom tržištu u tri uzastopne godine koje prethode godini u kojoj je koncentracija provedena.

5. POSEBNE ODREDBE ZA SLUČAJEVE STJECANJA DIONICA ILI UDJELA U OKVIRU REDOVNOG POSLOVANJA BANAKA, DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I DRUGIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Oblik i sadržaj obavijesti

Članak 15.

(1) U slučajevima iz članka 21. stavka 1. Zakona, banke, društva za osiguranje i druge financijske institucije dužne su Agenciju obavijestiti o stjecanju dionica ili udjela u drugim poduzetnicima do kojeg je došlo u okviru redovnog poslovanja tih institucija koje uključuje promet i posredovanje vrijednosnim papirima za vlastiti račun ili za račun trećih osoba (dalje: podnositelj obavijesti).

(2) Obavijest se podnosi u pisanom obliku.

(3) Glede jezika i broja primjeraka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 7. i članka 8. ove Uredbe koje se odnose na prijavu koncentracije.

(4) Obavijest naročito sadrži sljedeće podatke:

a) tvrtku i sjedište podnositelja obavijesti;

b) tvrtku, sjedište i predmet poslovanja odnosno ime i boravište osobe za koje je podnositelj obavijesti stekao dionice ili udjele;

c) tvrtku, sjedište i predmet poslovanja poduzetnika čije je dionice ili udjele podnositelj obavijesti stekao;

d) dioničku strukturu odnosno strukturu poslovnih udjela poduzetnika čije je dionice ili poslovne udjele podnositelj obavijesti stekao (nakon stjecanja);

e) rok u kojem podnositelj obavijesti namjerava prodati stečene dionice ili udjele.

(5) Uz obavijest se dostavlja:

a) izjava podnositelja obavijesti da stečene dionice ili udjele drže privremeno s namjerom njihove daljnje prodaje;

b) izjava podnositelja obavijesti da se stečenim dionicama ili poslovnim udjelima neće koristiti na način koji bi mu omogućavao bilo kakav utjecaj na konkurentno ponašanje poduzetnika čije je dionice ili poslovne udjele stekao;

c) izjava podnositelja obavijesti da pravo glasa ostvaruje samo u svrhu pripreme prodaje cijelog poduzetnika čije je dionice ili poslovne udjele stekao ili prodaje dijela tog poduzetnika (u slučaju da ostvaruje pravo glasa);

d) izjava podnositelja obavijesti da prava koja proizlaze iz stečenih dionica ili udjela neće koristiti na način da na bilo koji način narušava, ograničava ili sprječava tržišno natjecanje niti će poduzimati bilo kakve mjere u tom pravcu.

Zahtjev za produljenjem roka

Članak 16.

(1) Zahtjev za produljenjem roka iz članka 21. stavka 2. Zakona podnositelj obavijesti mora podnijeti Agenciji najkasnije petnaest (15) dana prije isteka roka koji je naveo u obavijesti (članak 15. stavak 4. točka e) ove Uredbe), odnosno roka iz članka 21. stavka 1. Zakona.

(2) Zahtjev se podnosi u pisanom obliku i sadrži:

a) razloge zbog koji se prodaja dionica ili udjela nije mogla obaviti u utvrđenom roku,

b) razdoblje za koje se traži produljenje roka u kojem će prodaja biti obavljena koje ne može biti duže od šest (6) mjeseci.

(3) O zahtjevu za produljenjem roka Agencija će donijeti poseban zaključak.

6. ISPITIVANJE PRIJAVE KONCENTRACIJE

Ispitivanje potpunosti prijave

Članak 17.

(1) Primitkom prijave namjere koncentracije Agencija utvrđuje je li prijava podnesena od ovlaštene osobe, je li podnesena u dovoljnom broju primjeraka, sadrži li sve propisane podat­ke i privitke te jesu li isti podneseni u izvorniku, ovjerenom presliku ili ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

(2) U slučaju da podnositelj prijave, iz opravdanih razloga i unatoč učinjenim nastojanjima, nije u mogućnosti pribaviti neki od podataka ili isprava propisanih kao dio obveznog sadržaja prijave, to će pisano utvrditi na odgovarajućem mjestu u prijavi uz navođenje:

a) od koga je i kada podatke pokušao pribaviti,

b) razloge iz kojih podatke nije mogao prikupiti,

c) gdje bi Agencija trebala pribaviti nedostajuće podatke.

(3) U slučaju opisanom u stavku 2. ovoga članka Agencija može od podnositelja prijave zatražiti da umjesto nedostajućih podataka u pisanom obliku dostavi svoje analize i procjene stanja i situacija na koje se nedostajući podaci odnose.

(4) Prijava koncentracije s podacima navedenim u članku 11. ove Uredbe i odgovarajućim privicima iz članka 13. ove Uredbe smatrat će se potpunom prijavom.

Potvrda o podnesenoj prijavi

Članak 18.

(1) Kad Agencija utvrdi da je prijava potpuna, u smislu članka 17. stavka 4. ove Uredbe, izdat će o tome posebnu potvrdu.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka naročito sadrži:

a) klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja potvrde,

b) naziv (tvrtku) ili ime podnositelja prijave, odnosno opunomoćenika,

c) nazive (tvrtke) ili imena sudionika koncentracije,

d) dan dostavljanja prijave Agenciji,

e) dan s kojim je prijava utvrđena kao potpuna u smislu članka 17. stavka 4. ove Uredbe,

f) uputu da danom podnošenja prijave u smislu članka 22. stavka 3. Zakona nastupa zabrana daljnje provedbe koncentracije za sve sudionike koncentracije do donošenja konačnog rješenja kojim se koncentracija dopušta, odnosno do isteka rokova iz članka 26. stavka 1. i stavka 3., te članka 56. stavka 5. Zakona,

g) utvrđenje da se prijava smatra potpunom,

h) uputu da danom podnošenja prijave počinje teći rok iz članka 26. stavka 1. Zakona, te da će se koncentracija smatrati dopuštenom ako Agencija u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave ne donese zaključak o pokretanju postupka ocjene njene dopuštenosti,

i) potpis odgovorne osobe koja je prijavu ispitala.

7. KRITERIJI ZA OCJENU DOPUŠTENOSTI KONCENTRACIJE

Kriteriji

Članak 19.

Pri ocjeni dopuštenosti koncentracije Agencija će, sukladno članku 25. stavku 2. Zakona, razmotriti sve moguće prednosti i učinke koje bi nastupile provedbom prijavljene koncentracije, te moguće zapreke za pristup tržištu, a naročito:

a) strukturu mjerodavnog tržišta,

b) postojeće i moguće tržišne takmace na mjerodavnom tržištu,

c) opskrbu i mogućnosti opskrbe tržišta,

d) rizike, tehnološke, ekonomske i pravne uvjete potrebne za pristup ili izlazak s mjerodavnog tržišta,

e) moguće učinke koncentracije na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu,

f) tržišne udjele i položaj, ekonomsku i financijsku snagu i poslovanje poduzetnika koji djeluju na mjerodavnom tržištu,

g) unutarnje i vanjske prednosti sudionika koncentracije u odnosu na njihove postojeće i moguće tržišne takmace,

h) moguće izmjene odnosno promjene poslovanja sudionika koncentracije nakon provedbe koncentracije,

i) učinke koncentracije na ostale poduzetnike, a osobito s obzirom na pogodnosti za potrošače, te ostale ciljeve i učinke namjeravane koncentracije, kao što su naročito:

– smanjivanje cijena proizvoda i/ili usluga,

– smanjivanje troškova prijevoza i/ili distribucije te drugih troškova,

– skraćivanje tokova distribucije,

– druge pogodnosti koje su u izravnoj vezi s provedbom koncentracije.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja Pravilnika o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama (»Narodne novine«, broj 30/97).

Stupanje Uredbe na snagu

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 311-01/04-01/01

Urbroj: 5030114-04-1

Zagreb, 15. travnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.