Odluka o osnovnim obilježjima prigodne optjecajne novčanice od 10 kuna izdanje 30. svibnja 2004.

NN 51/2004 (21.4.2004.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodne optjecajne novčanice od 10 kuna izdanje 30. svibnja 2004.

HRVATSKA NARODNA BANKA

1177

Na teme­lju članka 21. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. trav­nja 2004. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNE OPTJECAJNE NOVČANICE OD 10 KUNA IZDANJE 30. SVIBNJA 2004.

1. U povodu obi­lježava­nja 10. ob­ljetnice uvođe­nja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske 1994. – 2004. Hrvatska narodna banka izdaje prigodnu optjecajnu novčanicu od 10 kuna s datumom izda­nja 30. svib­nja 2004.

2. Prigodna optjecajna novčanica iz točke 1. ove odluke izdaje se u količini od 5.000.000 komada i u ukupnoj svoti od 50.000.000,00 kuna.

3. Prigodna optjecajna novčanica od 10 kuna s datumom izda­nja 30. svib­nja 2004. imat će osnovna obi­lježja utvrđena Odlukom o osnovnim obi­lježjima novčanice od 10 kuna izda­nje 7. ožujka 2001. (»Narodne novine«, br. 20/2001. i 24/2001.), izuzevši s­ljedeće:

a) S lica: na lijevom po­lju novčanice, na dijelu gdje je ugrađen vodeni znak s likom Jurja Dobrile, otisnut je okomito, u trideset i četiri retka, u neprekinutom nizu tekst »DESETA OBLJETNICA HRVATSKOGA NOVCA KUNE I LIPE 2004.«. Tekst je otisnut mikropismom i tvori pravokutnu podlogu unutar koje je zadeb­lja­njem pojedinih slova i brojki dobiven vid­ljiv efekt broja »10.«. Preko pravokutne podloge u tri je retka bojom koja se prelijeva otisnuta riječ »OBLJETNICA«. Na podlozi prevladava narančasta boja.

b) S naličja: u gor­njem dijelu višetonskog papira, uz vodo­rav­ni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst »ZAGREB, 30. SVIBNJA 2004.«, »GUVERNER«. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Že­ljka Rohatinskog, guvernera Hrvatske narodne banke.

4. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 645/2004.
Zagreb, 14. trav­nja 2004.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.