Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2004."

NN 51/2004 (21.4.2004.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2004."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1178

Na teme­lju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. trav­nja 2004. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU O OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2004.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kova­nja »2004.« izdan u skladu s Odlukom o izdava­nju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s osnovnim obi­lježjima (osim godine kova­nja) utvrđenima u Odluci o osnovnim obi­lježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životi­nja i bi­ljaka, na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.) pušta se u optjecaj 26. trav­nja 2004.

2. Iz točke 1. ove odluke izuzima se kovani novac od 1 kune glede oznake godine kova­nja i datuma pušta­nja u optjecaj. Kovani novac od 1 kune imat će ispred oznake godine kova­nja »2004.« istaknutu godinu »1994.«, i to na s­ljedeći način: »1994.–2004.«. Navedenom oznakom Hrvatska narodna banka obi­lježit će 10. ob­ljetnicu uvođe­nja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske.

3. Kovani novac od 1 kune iz točke 2. ove odluke pustit će se u optjecaj 24. svib­nja 2004. godine.

4. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 646/2004.
Zagreb, 14. trav­nja 2004.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.