Odluka o postavljenju dr. sc. Maria Nobila za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

NN 52/2004 (23.4.2004.), Odluka o postavljenju dr. sc. Maria Nobila za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1184

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., 5. srp­nja 2001. i 7. trav­nja 2004., te akta pred­sjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-01/146, urbroj: 50304/2-04-05 od 16. trav­nja 2004., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. sc. MARIA NOBILA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, sa sjedištem u Ljub­ljani.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-04-1460/2
Zagreb, 19. trav­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.