Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti

NN 53/2004 (26.4.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti

ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

1199

Na teme­lju članka 64. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 100/96., 76/98., 27/01., 114/01. i 65/02.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA
I OBAVLJANJU PRATEĆIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o korište­nju cestovnog zem­ljišta i obav­lja­nju pratećih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 94/98. i 126/03.) u članku 8. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/34
Urbroj: 530-01-04-1
Zagreb, 9. trav­nja 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.