Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom izvješću banke

NN 53/2004 (26.4.2004.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom izvješću banke

Hrvatska narodna banka

1201

Na temelju članka 105. stavka 1. točke 2. Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) i članka 25. i 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.), guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM IZVJEŠĆU BANKE

I.

Odluka o Statističkom izvješću banke (»Narodne novine«, br. 166/2003.) mijenja se i dopunjuje i to:

1. U dijelu Upute za pojedine obrasce i stavke

Riječi »lokalna uprava i fondovi« u uputama i u nazivima stavaka svih obrazaca zamjenjuju se riječima »lokalna država« u odgovarajućem padežu.

Obrazac RDG-1

Na kraju točke II. »Upute za pojedine stavke« dodaje se »Bilješka« s dvjema novim stavkama, to su: »Kamatni prihodi po ugovorima o kamatnim swapovima« i »Kamatni troškovi po ugovorima o kamatnim swapovima«.

Obrazac BS/VP-5

U točki II. »Upute za pojedine stavke«, pod »Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti raspoloživi za prodaju«, na kraju odlomka koji opisuje bilješku »Vrijednosni papiri i slični financijski instrumenti raspoloživi za prodaju koji nemaju kotiranu tržišnu cijenu« dodaje se rečenica: »Iznimno, u bilješci se ne navode oni vrijednosni papiri koje su izdale državne jedinice, a koje nemaju kotiranu tržišnu cijenu (npr. obveznice za sanaciju, trezorski zapisi). Takve vrijednosne papire potrebno je navesti u okviru obrasca BS/VP-5, i to u portfelju vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata raspoloživih za prodaju ili u portfelju vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata koji se drže do dospijeća. Navedeno se odnosi i na vrijednosne papire koje su izdale jedinice lokalne države.«

Obrazac BS/DER-6

Dodaje se odlomak »III. Bilješka«, koji glasi: »U bilješci obrasca potrebno je prikazati ugovorenu i fer vrijednost derivatne financijske imovine i obveza prema sektorskoj klasifikaciji druge ugovorne strane.«

Obrazac BS/KAM-11

U dijelu III. »Bilješka« dodaje se:

»Potraživanja/obveze s osnove kamatnih prihoda/troškova po ugovorima o kamatnom swapu – navesti dospjela i nedospjela potraživanja i obveze s osnove kamatnih prihoda odnosno tro­škova po ugovorima o kamatnom swapu.«

Obrazac BS/OOD-21

U točki I. »Opće upute« u primjeru briše se redak »3. DAB – obveznice za osiguranu štednju, dospijeće 2003. g.« u okviru pozicije »Kunske obveznice Republike Hrvatske«.

2. U prilogu A – Upute za dostavljanje Statističkog izvješća banke na magnetnom mediju

Kontrola sadržaja slogova

Obrazac RDG-1

Mijenjaju se sljedeće kontrole i glase:

29. P1055 = P1021 + P1042 + P1046 + P1053 + P1054 + P1156

42. P1100 = P1056 + P1071 + P1093 + P1097 + P1098 + P1099 + P1157

Obrazac BS/VP-5

U sljedećim kontrolama briše se »gdje je x = 1,2«

14. P1044 + P1045 £ P1004

15. P1089 + P1090 £ P1049

16. P1128 + P1129 £ P1099

Obrazac BS/DER-6

Mijenjaju se sljedeće kontrole i glase:

1. P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002 , ..., 095

2. P3xyz ³ P4xyz, gdje je xyz = 001, 002 , ..., 095

Dodaju se sljedeće kontrole:

22.    Px062 = Px063 + Px064 + Px065, gdje je x = 1,2,3,4

23.    Px066 = Px067 + Px068 + Px069 + Px070, gdje je x = 1,2,3,4

24.    Px075 = Px076 + Px077, gdje je x = 1,2,3,4

25.    Px078 = Px062 + Px066 + Px071 + Px072 + Px073 + Px074 + Px075, gdje je x = 1,2,3,4

26.    Px079 = Px080 + Px081 + Px082, gdje je x = 1,2,3,4

27.    Px083 = Px084 + Px085 + Px086 + Px087, gdje je x = 1,2,3,4

28.    Px092 = Px093 + Px094, gdje je x = 1,2,3,4

29.    Px095 = Px079 + Px083 + Px088 + Px089 + Px090 + Px091 + Px092, gdje je x = 1,2,3,4

30.    Px028 = Px078, gdje je x = 1,2,3,4

31.    Px061 = Px095, gdje je x = 1,2,3,4

Obrazac BS/OIMO-10

Mijenjaju se sljedeće kontrole i glase:

1. P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002 , ..., 021

5. Px009 = (Px205 + Px300 + Px301)(BS/KAM-11), gdje je x = 1,2

6. Px010 = Px299(BS/KAM-11), gdje je x = 1,2

Obrazac BS/KAM-11

Mijenjaju se sljedeće kontrole i glase:

3. Px053 = Px001 + Px002 + ...+ Px052 + Px302, gdje je x = 1,2

5. Px108 = Px056 + Px057 + ...+ Px107 + Px303, gdje je x = 1,2

7. Px203 = Px111 + Px112 + ...+ Px202 + Px304, gdje je x = 1,2

9. Px297 = Px206 + Px207 + ...+ Px296 + Px305, gdje je x = 1,2

Obrazac BS/RK-15

Dodaju se sljedeće kontrole:

64. SPx032 = P1065, gdje je x = 1,2,3,4,5,6

65. SPx033 = SPx066, gdje je x = 1,2,3,4,5,6

Obrazac KT/DS-22

Mijenjaju se sljedeće kontrole i glase:

1. P4xyz = P3xyz/P1xyz*100, gdje je xyz = 001, 002, ..., xxx

2. Zadnji je redak izračun aritmetičke sredine: PxZZZ = S(vrijednosti svih radnih dana)/(broj radnih dana), gdje je x = 1,2,3,4

Način dostave datoteka:

Tekst u dijelu »Način dostave datoteka« mijenja se tako da novi tekst glasi:

»Podaci se dostavljaju telekomunikacijskim putem, sukladno Uputi za rad s aplikacijom za dostavljanje podataka banaka.

Iznimno, Hrvatska narodna banka može tražiti od banke da podatke dostavi na disketi (standardna disketa HD 3,5 palca). Na jednoj disketi može biti samo jedna datoteka. Naljepnica mora sadržavati:

– naziv banke

– naziv datoteke (MATBROJ.ST)

– datum stanja na koji se podaci odnose (dd.mm.gggg)

– oznaku izvješća (XY).

Neobavezno, ako banka želi, može napisati i broj diskete (interni, bankin broj).

3. U prilogu B – Razvrstavanje knjigovodstvenih računa iz kontnog plana za banke u pojedine stavke i obrasce

Obrazac RDG-1

stavka 1055 glasi: Zbroj stavki 1021+1042+1046+1053+
+1054­+1156

stavka 1100 glasi: Zbroj stavki 1056+1071+1093+1097+
+1098+1099+1157

Stavka 1108 mijenja naziv iz »Prihodi od naknada za usluge stranim osobama« u »Prihodi od naknada za usluge stanov­ništvu«.

Stavka 1109 mijenja naziv iz »Prihodi od naknada za usluge stanovništvu« u »Prihodi od naknada za usluge stranim osobama«.

Dodaje se »Bilješka« i stavke:

stavka 1156 »Kamatni prihodi po ugovorima o kamatnim swapovima« i glasi: račun 665

stavka 1157 »Kamatni troškovi po ugovorima o kamatnim swapovima« i glasi: račun 6065

Obrazac BS-2

Stavka 1008 »Dužnički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavatelja« mijenja naziv u »Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti kupljeni prilikom emisije izrav­no od izdavatelja«.

stavka 1033: briše se račun 905; dodaju se računi 695, 696

Obrazac BS/IBS-3

stavka 2004: brišu se računi: 98006, 98016, 98126, 98146, 98205, 98206, 98215, 98216, 98225, 98226, 98305, 98306, 98405 i 98406

stavka 2005: briše se račun 98209

Obrazac BS/VP-5

stavka 1079: briše se račun 43147

stavka 1095 glasi: stavka 2095 + račun 42607

stavka 1125: dodaju se računi: 45002, 45003, 45012, 45013

stavka 2040 glasi: Zbroj stavki od 2032 do 2039

stavka 2091 glasi: 2092+2093+2094+2095

Obrazac BS/DER-6

stavka 3012 glasi: Zbroj stavki 3013+3014+3015

Obrazac BS/DEP-8

stavka 1012: dodaje se račun 8041

stavka 1014: dodaje se račun 8097

stavka 1027: dodaje se račun 81402

stavka 2014: dodaje se račun 7094

stavka 2018: dodaje se račun 71224

stavka 2026: dodaje se račun 71305

stavka 2027: dodaju se računi: 7041, 7143, 7144

stavka 2029: dodaje se račun 71940

Stavka 1035 mijenja naziv iz »HBOR« u »Ostale bankarske institucije«.

Stavka 1036 mijenja naziv iz »Ostale bankarske institucije« u »HBOR«.

Obrazac BS/OIMO-10

stavka 1007: dodaju se računi: 81403 i 81408

stavka 1014: briše se skupina računa 24, a dodaje se: 240, 242-249

stavka 2007: dodaju se računi: 7148, 71947

stavka 2009 glasi: Zbroj stavki (2205+2300+2301)(BS/KAM-11)

U bilješci se dodaje sljedeća stavka:

stavka 1021 »Iznos gore uključenih rezerviranja za sudske sporove pokrenute protiv banke« i glasi: račun 283

Obrazac BS/KAM-11

stavka 1057: briše se račun 122509; dodaje se račun 122059

U bilješci se dodaju sljedeće stavke:

stavka 1302 »Nedospjela potraživanja s osnove kamatnih prihoda po ugovorima o kamatnom swapu« i glasi: stavka 2302 + račun 1270

stavka 1303 »Dospjela potraživanja s osnove kamatnih prihoda po ugovorima o kamatnom swapu« i glasi: stavka 2303 + računi 1277 i 1279

stavka 1304 »Nedospjele obveze s osnove kamatnih troškova po ugovorima o kamatnom swapu« i glasi: stavka 2304 + račun 2270

stavka 1305 »Dospjele obveze s osnove kamatnih troškova po ugovorima o kamatnom swapu« i glasi: stavka 2305 + račun 2277

stavka 2302 i glasi: račun 1370

stavka 2303 i glasi: računi 1377 i 1379

stavka 2304 i glasi: račun 2370

stavka 2305 i glasi: račun 2377

stavka 1053 glasi: Zbroj stavki od 1001 do 1052 + stavka 1302

stavka 1108 glasi: Zbroj stavki od 1056 do 1107 + stavka 1303

stavka 1203 glasi: Zbroj stavki od 1111 do 1202 + stavka 1304

stavka 1297 glasi: Zbroj stavki od 1206 do 1296 + stavka 1305

stavka 2053 glasi: Zbroj stavki od 2001 do 2052 + stavka 2302

stavka 2108 glasi: Zbroj stavki od 2056 do 2107 + stavka 2303

stavka 2203 glasi: Zbroj stavki od 2111 do 2202 + stavka 2304

stavka 2297 glasi: Zbroj stavki od 2206 do 2296 + stavka 2305

Obrazac BS/IV-12

stavka 1057: dodaju se računi 450029, 450039, 450129, 450139

stavka 1094 glasi: stavka 2094 + račun 426079

stavka 1095: dodaju se računi 1279, 1379

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se za izvještajna razdoblja koja počinju 1. svibnja 2004. godine.

O. br. 134-020/04-04/ŽR
Zagreb, 19. travnja 2004.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

 

 

PRILOG: Izmijenjeni dijelovi pojedinih obrazaca Statističkog izvješća banke

 

Obrazac RDG-1

 

Obrazac BS/DER-6

 

Obrazac BS/DEP-8

 

Obrazac BS/OIMO-10

 

Obrazac BS/KAM-11

 

Obrazac BS/OOD-21

 

Obrazac KT/DS-22