Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima

NN 54/2004 (28.4.2004.), Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima

ministarstvo unutarnjih poslova

1221

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (»Narodne novine«, broj 117/03.) ministar unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O OSPOSOBLJAVANJU OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE REDARA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za provođenje osposobljavanja osoba za obavljanje poslova redara na športskim natjecanjima (u dalj­njem tekstu: osposobljavanje), uvjeti koje mora ispunjavati osoba koja pristupa osposobljavanju (u daljnjem tekstu: pristupnik) kao i način osposobljavanja.

I. PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE PROVODE OSPOSOBLJAVANJE

Članak 2.

Osposobljavanje se obavlja u ustanovi koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za izobrazbu zaštitara i čuvara (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Članak 3.

Osposobljavanje može provoditi osoba koja je po zanimanju kriminalist, diplomirani kriminalist ili diplomirani pravnik i ima najmanje tri godine radnog iskustva na policijskim poslovima ili poslovima privatne zaštite – tjelesne zaštite.

Članak 4.

Osposobljavanje se provodi po programu čiji je sadržaj tis­kan  u  prilogu  ovog  Pravilnika  i  čini  njegov  sastavni  dio (Pri­­log 1).

II. NAČIN OSPOSOBLJAVANJA

Članak 5.

Pristupnik podnosi zahtjev za osposobljavanje policijskoj upravi na čijem području djelokruga ima prijavljeno pre­bivalište.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka pristupnik prilaže:

1. svjedodžbu o završenoj srednjoj školi,

2. potvrdu o općoj zdravstvenoj sposobnosti izdanu od ovla­štene zdravstvene ustanove ili specijaliste medicine rada u privatnoj praksi.

Ukoliko policijska uprava utvrdi da pristupnik nije osuđivan za prekršajna dijela protiv javnog reda i mira ili za kaznena djela počinjena iz koristoljublja ili počinjena iz nečasnih pobuda ili za koja se progoni po službenoj dužnosti, izdat će mu obavijest o ispunjavanju uvjeta koji su prema odredbi članka 11. stavka 1. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (»Na­rod­ne novine», br. 117/03.) potrebni za obavljanje poslova redara na športskim natjecanjima.

Članak 6.

Ustanova će primiti na osposobljavanje osobu koja uz prijavu priloži obavijest policijske uprave iz članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika.

Osoba koja Ustanovi ne predoči obavijest iz stavka 1. ovog članka ne može pristupiti osposobljavanju.

Članak 7.

Osposobljavanje traje 15 nastavnih sati i provodi se u skladu s programom iz članka 4. ovog Pravilnika.

Prilikom osposobljavanja pristupnik se treba upoznati sa za­kon­skim temeljem svog postupanja, obvezama i načinom provo­đenja zakonskih ovlaštenja osobe koja obavlja poslove redara na športskim natjecanjima.

Izvedba programa osposobljavanja organizirat će se na način da nastavni sat traje 45 minuta, a da broj nastavnih sati ne bude više od sedam na dan.

Članak 8.

Nakon završetka programa osposobljavanja pristupnik polaže stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te njihovih zamjenika, a imenuje ih ministar unutarnjih poslova. Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ustanova.

Članak 9.

Stručni ispit sastoji se od usmene provjere znanja pristupnika o propisima kojima su uređene ovlasti i način postupanja redara na športskim natjecanjima i provjeri njegove fizičke i psihičke pripremljenosti za obavljanje redarskih poslova.

Tijekom ispita vodi se zapisnik koji sadrži:

– ime i prezime pristupnika,

– sastav članova Povjerenstva,

– datum polaganja ispita,

– podatke o Ustanovi u kojoj je pristupnik prošao osposobljavanje,

– ispitna pitanja i

– ocjenu Povjerenstva o uspjehu pristupnika.

Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva.

Članak 10.

Uspjeh pristupnika na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Pristupnik se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje o propisima kojima su uređene ovlasti i način postupanja redara na športskim natjecanjima i fizičku i psihičku pripremljenost koja ga čini podobnim za obavljanje redarskih poslova.

Pristupnik koji na stručnom ispitu ne pokaže zadovoljavajuće znanje i čija fizička i psihička pripremljenost ne udovolji uvjetima koji ga čine podobnim za obavljanje redarskih poslova moći će pristupiti polaganju popravnog ispita u roku koji odredi Povjerenstvo.

Članak 11.

 Pristupniku koji položi stručni ispit Ustanova izdaje uvje­renje koje je tiskano u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 2).

Ustanova vodi evidenciju osoba kojima je izdano uvjerenje iz stavka 1. ovog članka, čiji popis dostavlja policijskoj upravi u roku 15 dana od dana njihovog izdavanja.

Evidencija osoba kojima je izdano uvjerenje mora sadržavati:

1. redni broj,

2. ime, prezime i prebivalište pristupnika,

3. datum prijave,

4. broj obavijesti policijske uprave,

5. broj izvedbenog programa,

6. datum polaganja stručnog ispita i ocjenu uspjeha pristupnika,

7. broj i datum izdavanja uvjerenja,

8. primjedbe.

Ustanova je dužna voditi i trajno čuvati sljedeću pedagošku dokumentaciju:

– evidenciju iz stavka 2. ovog članka,

– izvedbeni program osposobljavanja,

– evidenciju o održanoj nastavi i prisutnosti pristupnika nastavi,

– zapisnik o stručnom ispitu.

III. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

Članak 12.

Kada pristupnik dostavi uvjerenje iz članka 11. stavka 1. ovog Pravilnika, nadležna policijska uprava donijet će rješenje kojim mu odobrava obavljanje poslova redara na športskim natjecanjima.

Protiv rješenja policijske uprave iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba Ministarstvu unutarnjih poslova.

Policijska uprava će osobama koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima, a više ne ispunjavaju neki od propisanih uvjeta potrebnih za stjecanje odobrenja, rješenjem zabraniti daljnje obavljanje tih poslova.

Policijska uprava može osobu kojoj je izdano odobrenje za obavljanje poslova redara na športskim natjecanjima, na njen trošak uputiti na izvanredni liječnički pregled i ponovnu provjeru tjelesne osposobljenosti, ako se opravdano posumnja da više ne ispunjava propisane uvjete opće zdravstvene i tjelesne pripremljenosti za obavljanje navedenih poslova.

Članak 13.

Podnositelju zahtjeva koji ima tri godine radnog iskustva na obavljanju poslova policijskog službenika policijska uprava izdat će odobrenje za obavljanje poslova redara na športskim natjecanjima ukoliko uz zahtjev dostavi potvrdu o općoj zdravstvenoj sposobnosti izdanu od ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijaliste medicine rada u privatnoj praksi i za kojeg utvrdi da nije osuđivan za prekršajna djela protiv javnog reda i mira ili za kaznena djela počinjena iz koristoljublja ili počinjena iz nečasnih pobuda ili za koja se progoni po službenoj dužnosti.

Osoba koja ima dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite – tjelesne zaštite za poslove zaštitara ili čuvara, može obav­ljati poslove redara na športskim natjecanjima.

Članak 14.

Policijska uprava vodi evidenciju izdanih rješenja za obav­ljanje poslova redara na športskim natjecanjima, koja mora sadržavati:

1. redni broj,

2. ime, prezime i prebivalište osobe,

3. naziv Ustanove,

4. datum izdavanja i broj uvjerenja,

5. datum izdavanja i broj odobrenja,

6. datum zabrane,

7. primjedba.

IV. TROŠKOVI OSPOSOBLJAVANJA
I STRUČNOG ISPITA

Članak 15.

Cijenu troškova osposobljavanja određuje Ustanova.

Troškove osposobljavanja i stručnog ispita snosi pristupnik.

Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

Naknada iz stavka 3. ovog članka određuje se po pristupniku, posebno za predsjednika i članove Povjerenstva.

Ministar unutarnjih poslova rješenjem određuje troškove stručnog ispita te visinu naknade iz stavka 4. ovog članka.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-62050/1-03-3068
Zagreb, 7. travnja 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.

 

 

                                                                                                                                                                         PRILOG 1.

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE

REDARA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

 

I. ZAKONSKA OSNOVA

Redni

Broj

TEMA

OPIS TEME

BROJ

SATI

1.

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Zakon o javnom okupljanju

-osnove poznavanja Zakona,

-obveze organizatora i uloga policije.

3

2.

Zakon o privatnoj zaštiti

-zakonske odredbe koje čine zaštitare i čuvare ovlaštenima za obavljanje poslova privatne zaštite,

-osnove poznavanja ovlasti zaštitara i čuvara.

 

3.

Zakon o prekršajima

-što su prekršaji,

-redovni i skraćeni prekršajni postupak,

-dokazi u prekršajnom postupku.

1

 

 

II.OVLAŠTENJA REDARA, PROVOĐENJE I NAČELA POSTUPANJA

1.

Ovlaštenja redara

 

9

 

                    

Izdavanje upozorenja i zapovijedi,

Praktični način postu-

panja i provedbe.

 

 

-zabrana pristupa u športski objekt osobi za koju se ocjenjuje da je pod utjecajem alkohola ili droge,

-zabrana unosa u športski objekt alkoholnih pića, droge, pirotehničkih sredstava, oružja ili predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,

-zabrana gledateljima prelazak iz jednog dijela športskog objekta u njegov drugi dio,

-udaljenja iz športskog objekta gledatelja koji je pod utjecajem alkohola ili droge, koji se nasilno ponaša ili drugačije remeti red i mir na športskom natjecanju,

-onemogućavanje gledatelja u pristupu onim dijelovima športskog objekta koji nije namijenjen gledateljima,

-zabrane i sprječavanja ulaska gledatelja u športski objekt,

-sprječavanje gledatelja u pokušaju ili činu svakog drugog protupravnog ponašanja.   

 

 

 

Pregled

Metodika provođenja pregleda

-da li osoba koja ulazi ili se nalazi u športskom objektu unosi ili ima transparente, zastave, simbole i sl. koji sadržavaju rasističke ili druge poruke koje mogu izazvati nesnošljivost,

-da li osoba koja ulazi ili se nalazi u športskom objektu unosi ili ima alkoholnih pića, droge, pirotehnička sredstva, oružja ili predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,

-pregled osobe prilikom zadržavanja,

-način obavljanja pregleda.  

 

 

 

Privremeno oduzimanje predmeta

-oružja, pirotehničkih sredstava i drugih predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda ili nasilja,

-alkoholnih pića, transparenata, zastava i simbola koji sadržavaju rasističke ili druge poruke koje mogu izazvati nesnošljivost, i to:

-prilikom ulaska u športski objekt i kada zateče osobu u činjenju prekršaja u samom objektu,

-postupanje sa oduzetim predmetima. 

 

 

 

Zadržavanje

-gledatelja koji se nasilno ponašaju ili drugačije narušavaju red i mir na športskom natjecanju,

-zadržavanje gledatelja prilikom utvrđivanja kaznenih djela ili prekršaja,

-predavanje zadržane osobe policiji,

-izvješćivanje policije o razlozima zadržavanja,

-način zadržavanja.

 

 

 

Legitimiranje

-provjera osobnih podataka osoba koje ulaze u športski objekt,

-provjera osobnih podataka osoba koje su zatečene u prekršaju i koje se zadržavaju,

-provjera osobnih podataka osobe od koje se privremeno oduzimaju predmeti,

- način provjere identiteta osobe.

 

 

 

Prekršaji

Upoznavanje sa osnovnim prekršajima koji su bitni za rad redara u skladu sa Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

 

 

 

Uporaba tjelesne snage u nužnoj obrani

 

 

Način uporabe

-kada odbija napad usmjeren prema sebi, prema gledateljima, prema natjecateljima i drugim osobama,

-kada odbija napad na uništenje ili oštećenje dijelova športskog objekta i njegove opreme,

-pojam i definicija nužne obrane. 

 

2.

Otpor

-aktivan otpor,

-pasivan otpor

Postupanje kod aktivnog i kod pasivnog otpora

1

3.

Načela u postupanju

-Nužnosti

-Postupnosti

-Razmjernosti

Razumijevanje i primjena načela koja su bitna za zakonitu primjenu ovlaštenja redara.

1

 

 

                                                                                                                                                           PRILOG 2.

 

USTANOVA________________

 

Broj:

Mjesto i datum

 

 

 

 

 

        Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima («Narodne novine», broj_____) izdaje se:

 

 

 

 

 U V J E R E NJ E

 

 

(ime i prezime)

 

Rođen-a____________________________________________________________________

(dan, mjesec, godina, mjesto i država)

 

 

 

 

prošao/la je obuku za obavljanje poslova redara na športskim natjecanjima u skladu sa člankom 11. stavkom 2. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima («Narodne novine» broj 117/03), u vremenu od_______do________20___god.

 

Osoba je prilikom osposobljavanja nazočila svim nastavnim satima.

 

 

 

 

OVLAŠTENA OSOBA USTANOVE

__________________________________