Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

NN 55/2004 (30.4.2004.), Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

Vlada Republike Hrvatske

1243

Na temelju članka 11. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu (»Narodne novine«, broj 31/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. travnja 2004. godine donijela

ODLUKU

o visini dnevnice za sluŽbeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava drŽavnog proraČuna

I.

Proračunskim korisnicima i izvanproračunskim fondovima iz članka 2. stavaka 1. i 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/2003) koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove, određuje se visina dnevnice za službeno putovanje i visina naknada koje mogu isplaćivati dužnosnicima i djelatnicima prema propisima.

II.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji iznosi 170,00 kuna. Troškovi noćenja, prema priloženom računu, priznaju se u punom iznosu. Troškovi noćenja u hotelu sa pet i četiri zvjezdice, prema priloženom računu, priznaju se do visine cijene noćenja u hotelu sa tri zvjezdice u istome mjestu.

III.

Naknada troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe iznosi 30% cijene litre benzina eurosuper 95 po prijeđenom kilometru.

Kad troškove naknade iz stavka 1. ove točke snosi stranka u postupku, naknada se priznaje u visini 30% prodajne cijene litre benzina eurosuper 95.

IV.

Naknada za povećane stvarne troškove života za rad na terenu preko 30 dana – terenski dodatak, koji isključuje pravo na dnevnicu i naknadu za odvojeni život od obitelji, dnevno iznosi 170,00 kuna.

V.

Naknada za odvojeni život od obitelji, koja isključuje pravo na dnevnicu za obavljanje službenih poslova u mjestu prebivališta obitelji, mjesečno iznosi 1.000,00 kuna.

Iznimno, naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 50% određene visine naknade kad je korisniku naknade, po odobrenju nadležnog tijela, osiguran smještaj (u hotelu ili drugdje) na teret korisnika državnog proračuna.

VI.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 83/94).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 121-01/04-01/02
Urbroj: 5030106-04-2
Zagreb, 23. travnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.