Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave

NN 55/2004 (30.4.2004.), Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave

MINISTARSTVO FINANCIJA

1246

Na temelju članka 105. stavak 6. Zakona o pro­računu (»Narodne novine», br. 96/03), ministar financija donosi

PRAVILNIK

o postupku zaduŽivanja jedinica lokalne i podruČne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica podruČne (regionalne)  samouprave

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak, uvjeti i obvezni sastojci zahtjeva za dobivanje suglasnosti za zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: općina, grad, županija) i davanje jamstva županije za investiciju (projekt), te način izvještavanja o zaduživanju, davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na:

1) zaduživanja općine, grada i županije uzimanjem financijskog kredita kod banaka na području Republike Hrvatske i davanje jamstva županije u skladu s odredbama članaka 104.- 109. i članka 111. Zakona o proračunu,

 

2) izdavanje vrijednosnih papira općine, grada i županije u skladu s odredbama članaka 104. – 106. Zakona o proračunu, Zakona o tržištu vrijednosnih papira i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu na temelju zakona.

1. ZADUŽIVANJE OPĆINE, GRADA I ŽUPANIJE I DAVANJE JAMSTVA ŽUPANIJI

 Članak 3.

Općina, grad ili županija može se zadužiti ako ispunjava uvjete iz odredbi Zakona o proračunu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH koje se odnose na zaduživanje i davanje jamstva u godini u kojoj se traži suglasnost za zaduživanje.

Općina, grad ili županija ne može se zadužiti za izvanproračunske korisnike i/ili trgovačka društva osnovana u skla­du sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 4.

Pod pojmom investicije (projekta) iz članka 1. ovoga Pravil­nika podrazumijevaju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine (osim prijevoznog sredstva u cestovnom prometu - osobnog automobila) koje općina, grad ili županija financira iz svog proračuna, u skladu sa Zakonom o proračunu i člancima 19. i 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Investicija iz stavka 1. ovoga članka mora biti planirana u proračunu općine, grada i županije za proračunsku godinu za koju se traži suglasnost za zaduživanje, a u skladu sa člankom 9. Zakona o proračunu, te utvrđena u odluci o izvršavanju proračuna u skladu sa stavkom 2. članka 6. Zakona o proračunu.

 Članak 5.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za zaduživanje općina, grad ili županija za nabavu financijskog kredita provodi postupak javne nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, o čemu podnosi dokaz iz točke 6. članka 10. ovoga Pravilnika.

Postupak pribavljanja financijskih sredstava za investiciju (projekt) navedenih u točki 1. članka 2. ovoga Pravilnika provodi se u skladu s odredbama članka 33. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi, uz uvjete iz članka 27. točka 23. istog Zakona na način da naručitelj u dokumentaciji koju priprema u postupku javnog nadmetanja obvezatno navede da je uvjet stupanja ugovora na snagu prethodna suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduženje.

 Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na županije, gradove i općine ako se zadužuju kod banke - pravne osobe iz članka 6. točka 2. Zakona o javnoj nabavi.

Članak 6.

Ukupna godišnja obveza uključuje:

1) iznos anuiteta za novo zaduženje,

2) sva zaduženja, dana jamstva i dospjele a nepodmirene ob­ve­ze iz prethodnog razdoblja.

Ukupna godišnja obveza iz stavka 1. ovoga članka ne smije prelaziti 20% ostvarenih prihoda iz točke 9. članka 10. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Zahtjev za davanje suglasnosti za refinanciranje kredita kod banke može podnijeti općina, grad ili županija ako ispunjava sljedeće uvjete:

1) da otplata kredita za koju je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske ne istječe u fiskalnoj godini u kojoj se traži refinanciranje,

2) da je ukupan iznos duga manji od ostatka duga prema odluci o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske temeljem koje je sklopljen ugovor o kreditu,

3) da je ukupan godišnji anuitet kredita u skladu sa člankom 6. Pravilnika.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na općinu, grad ili županiju ako se zadužila prije 1997. godine uzimanjem kredita kod banke bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, a ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva podnosi načelnik, gradonačelnik odnosno župan.

Članak 9.

Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva podnosi se Ministarstvu financija – Odjel za pripremu prora­čuna lokalne i područne (regionalne) samouprave, Katan­čićeva 5, Zagreb, na Obrascu ZJ koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Sastavni dijelovi Pravilnika jesu:

1) Obrazac ZJ – Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduživanje / davanje jamstva

2) Obrazac IZJ – Izvješće o zaduženju / jamstvu.

Članak 10.

Uz zahtjev za dobivanje suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva općine, gradovi i županije podnose sljedeću dokumentaciju:

1. usvojeni Plan proračuna za godinu u kojoj se zadužuju, u skladu sa člankom 9. Zakona o proračunu.

Opći dio plana proračuna, uz račun prihoda i rashoda, sadržava i račun financiranja s planiranim iznosima primitaka od financijske imovine i zaduživanja (iznos kredita) te izdacima za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

U posebnom dijelu plana proračuna trebaju biti razvidni rashodi za nabavu nefinancijske imovine za koju se županija, grad i općina zadužuju te pripadajući financijski rashodi (iznos kamata);

2. usklađeni plan razvojnih programa iz kojega je vidljiva investicija (projekt) za koju se zadužuju, izvori prihoda za cjelovitu izvedbu investicije te prikaz svih rashoda vezanih uz investiciju koji će teretiti proračune sljedećih godina;

3. odluku o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i podru­čne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu u kojoj je utvrđen iznos novoga duga i/ili jamstva u tijeku proračunske godine te iznos ukupnoga duga na kraju proračunske godine;

4. odluku predstavničkog tijela o prihvaćanju investicije s jasnom namjenom.

Ako neku investiciju (projekt) financira više subjekata, potrebno je dostaviti potpisani ugovor o sufinanciranju;

5. odluku predstavničkog tijela o zaduženju.

Odluka sadržava namjenu investicije (projekta) za koji se zadužuju, naziv banke kod koje se zadužuju, iznos kredita, rok otplate, kamatnu stopu, grace period, sredstva osiguranja kredita te druge možebitne troškove;

6. dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude (odluka o odabiru) za nabavu financijskih sredstava, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi;

7. nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim poimence navedenim troškovima, u skladu s točkom 5. ovoga članka;

 8. ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;

9. izračun iznosa ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS, razina: 22) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se zadužuju, umanjen za:

– pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države,

– prihode po posebnim propisima (i to: mjesni samodoprinos i sufinanciranje),

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države.

Općina, grad odnosno županija koja je preuzela financiranje decentraliziranih funkcija umanjuje svoje prihode i za iznos prihoda ostvaren temeljem dodatnog udjela u porezu na dohodak te za dio pomoći izravnanja;

10. izračun iznosa ostvarenih prihoda s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i iznosa pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju;

11. stanje na računu proračuna na dan podnošenja zahtjeva;

12. stanje dospjelih a nepodmirenih obveza iz godine koja prethodi godini u kojoj se zadužuje na dan podnošenja zahtjeva;

13. izjavu ovlaštene osobe (načelnika, gradonačelnika ili župana) da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi radi dobivanja suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva;

14. izjavu ovlaštene osobe da je podjela imovine i obveza provedena u skladu sa člankom 35. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ako su do podnošenja zahtjeva za zaduživanje ili davanje jamstva nastupile teritorijalne promjene ili sporne okolnosti u vezi s rashodima i izdacima te prihodima i primicima novoustrojenih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u skladu sa člankom 109. Zakona o proračunu.

Članak 11.

Ministarstvo financija uzima u obradu samo cjelovite zahtje­ve koji sadrže dokumente iz stavka 2. članka 9. i članka 10. ovoga Pravilnika zaprimljene do ispunjenja kvote ograničenja utvrđene Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za tekuću fiskalnu godinu, a najkasnije do 5. studenoga tekuće godine.

Podnositelj zahtjeva koji nije dostavio cjelovitu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka dužan ju je dopuniti u roku 20 dana nakon što Ministarstvo financija to zatraži.

Ministarstvo financija smatrat će da je podnositelj zahtjeva odustao od predmetnog zahtjeva ako podnositelj ne dopuni dokumentaciju nakon proteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka počinje teći rok od 40 dana.

Članak 12.

Nakon dobivene odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduživanje ili davanje jamstva općina, grad ili županija obvezna je ugovor o kreditu dostaviti Ministarstvu financija u roku 30 dana nakon njegova potpisivanja.

Općina, grad i županija dvaput godišnje, u srpnju i do 31. prosinca tekuće godine, izvještavaju Ministarstvo financija o otplati kredita, do konačne otplate duga, na Obrascu IZJ, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Općina, grad ili županija koja je dala jamstvo na temelju stavaka 1. i 2. članka 108. i suglasnost za zaduženje iz stavka 1. članka 107. Zakona o proračunu, obvezna je dostaviti izvješće o danim jamstvima i zaduženjima, na Obrascu IZJ, Ministarstvu financija (do 31. srpnja i do 31. prosinca tekuće godine).

Članak 14.

Ministarstvo financija postupit će u skladu sa člankom 131. Zakona o proračunu ako općina, grad ili županija ne ispune od­red­be članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika.

II. ZADUŽIVANJE OPĆINE, GRADA I ŽUPANIJE IZDAVANJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Članak 15.

Zahtjev za zaduživanje izdavanjem vrijednosnih papira podnosi se Ministarstvu financija u skladu s odredbama članaka navedenih pod točkom 1. ZADUŽIVANJE OPĆINE, GRADA I ŽUPANIJE I DAVANJE JAMSTVA ŽUPANIJI.

Članak 16.

Općina, grad i županija izdaje vrijednosne papire na način i po postupku propisanim Zakonom o tržištu vrijednosnih papira i Pravilnikom o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu.

Članak 17.

Nakon što općina, grad i županija dobije suglasnost za zaduživanje izdavanjem vrijednosnih papira, u skladu s odredbama ovog Pravilnika, podnosi svoj zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju vrijednosnih papira Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Bogovićeva 1a, 10 000 Zagreb.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/04-01/10
Urbroj: 513-05/03-4
Zagreb, 27. travnja 2004.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec.,
v. r.