Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 55/2004 (30.4.2004.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

ministarstvo financija

1247

Na temelju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00 i 48/04), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99-ispravak, 44/00, 64/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03 i 198/03) u članku 70. briše se stavak 2.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 73.b u stavku 1. riječi: »S humanitarnim organizacijama, u smislu Zakona i ovoga Pravilnika izjednačene su neprofitne organizacije, ustanove i udruge« brišu se.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/04-01/128
Urbroj: 513-07-21-01/04-1
Zagreb, 20. travnja 2004.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.