Uredba o izmjenama Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika

NN 57/2004 (5.5.2004.), Uredba o izmjenama Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1268

Na temelju članka 79. stavka 3. i članka 88. stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine, donijela

UREDBU

o izmjenama Uredbe o struČnom osposobljavanju i usavrŠavanju drŽavnih sluŽbenika

Članak 1.

U Uredbi o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika (»Narodne novine«, broj 78/2003), u članku 58. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi: »vrijeme koje je službenik nakon završenog školovanja dužan ostati u državnoj službi, a koje može iznositi najmanje dvostruko vremena koliko je trajalo stručno usavršavanje neprekidno od dana povratka sa stručnog usavršavanja«.

U istom članku stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi: »odredbe o vraćanju cjelokupnog iznosa stipendije u slučajevima prestanka državne službe prije isteka ugovorenog roka«.

Članak 2.

U cijelom tekstu Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavr­ša­vanju državnih službenika, riječ:

– »ministar« zamjenjuje se riječima: »čelnik središnjeg tijela državne uprave«;

–»ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »središnje tijelo dr­žav­ne uprave«;

– »ravnatelj« zamjenjuje se riječima: »čelnik središnjeg tijela državne uprave«,

te riječi:

– »državna upravna organizacija« u određenom rodu, broju i padežu, zamjenjuju se riječima: »središnje tijelo državne uprave«, u određenom rodu, broju i padežu;

– »ministarstvo nadležno za poslove opće uprave«, u odre­đenom rodu, broju i padežu, zamjenjuju se riječima: »sre­dišnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave«, u odre­đenom rodu, broju i padežu;

– »ministar nadležan za poslove opće uprave«, zamjenjuju se riječima: »čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za po­slove opće uprave«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 131-01/04-01/01
Urbroj: 5030106-04-1
Zagreb, 29. travnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.