Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih k­njiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova

NN 57/2004 (5.5.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih k­njiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1286

Na teme­lju članka 1043. stavka 1. točke 7) Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 17/94, 74/94 i 43/96) ministar u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU POMORSKIH BRODOVA U ODREĐENE UPISNIKE, PODACIMA KOJI SE UNOSE U LIST A GLAVNE KNJIGE UPISNIKA BRODOVA, ZBIRKAMA ISPRAVA, POMOĆNIM KNJIGAMA KOJE SE VODE UZ UPISNIKE BRODOVA I OBRASCIMA TIH KNJIGA, TE NADLEŽNOSTI LUČKIH KAPETANIJA ZA UPIS POMORSKIH BRODOVA

Članak 1.

U članku 1. stavak 1. Pravilnika o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne ­k­njige upisnika brodova, zbirkama isprava pomoćnim k­njigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih k­njiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova (»Narodne novine« br. 65/95, 79/95) iza riječi »Zadru« dodaje se zarez i riječ »Se­nju«.

Članak 2.

Ispred članka 1. dodaje se tekst: »Glava I. Opće odredbe«.

Članak 3.

Ispred članka 3. dodaje se tekst: »Glava II. Postupak upisa brodova«.

Članak 4.

Članak 5. se briše.

Članak 5.

U članku 7. stavak 2. riječ »organa« zamje­njuje se riječju »tijela«.

Članak 6.

U Obrascu br. 6 i br. 7 ovog Pravilnika naziv »MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA« zamje­njuje se nazivom »MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZ­VITKA«.

Članak 7.

Iza članka 9. dodaje se Glava »III. Re­gistar statusnih promjena« i članci 9.a – 9.n koji glase:

»Članak 9.a

Svi putnički brodovi u međunarodnoj plovidbi i svi teretni brodovi u međunarodnoj plovidbi od 500 BT i više moraju imati re­gistar statusnih promjena.

Izvornik re­gistra statusnih promjena mora se nalaziti na brodu i uvijek biti dostupan u svrhu provjere.

Članak 9.b

Re­gistar statusnih promjena sastoji se od Trajnog zapisa o brodu, Izmjena trajnog zapisa o brodu i Popisa izmjena trajnog zapisa o brodu.

Re­gistar statusnih promjena vodi se na engleskom i u pri­je­vo­du na hrvatski jezik.

Obrasci dokumenata iz stavka 1. ovog član­­ka koji čine Trajni zapis o brodu, propisani su u Dodacima 8, 9 i 10 koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 9.c

Trajni zapis o brodu izdaje lučka kapetanija u kojoj je brod upisan u upisnik brodova. Jedan primjerak Trajnog zapisa o brodu čuva se u lučkoj kapetaniji iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.d

U trajni zapis o brodu upisuju se: datum va­ljanosti; zastava broda; datum upisa broda u upisnik brodova; ime broda; luka upisa; podaci o vlasniku broda i sjedište ili prebivalište vlasnika; podaci o zakupoprimcu i sjedište ili prebivalište zakupoprimca ako je upisan u upisnik brodova ili na zahtjev stranke; naziv društva i adresa sukladno Međunarodnom pravilniku o sigurnom uprav­lja­nju brodovima (ISM Code) i adresa organizacijske jedinice odgovorna za sigurno uprav­lja­nje brodovima; naziv klasifikacijskih društava koje izdaju svjedo­džbe; tijelo državne uprave ili priznata organizacija koja je izdala potvrdu o sukladnosti, te tijelo koje je provelo prosudbu ako je različito; tijelo državne uprave ili priznata organizacija koja je izdala potvrdu o uprav­lja­nju sigur­noš­ću, te tijelo koje je provelo prosudbu ako je različito; tijelo držav­ne uprave ili priznata organizacija koja je izdala Me­đu­na­rodnu svjedo­džbu o sigurnoj zaštiti broda, te tijelo koje je provelo provjeru ako je različito; datum kada je brod brisan iz upisnika brodova.

Članak 9.e

Trajni zapis o brodu nosi brojčanu oznaku zapisa i IMO broj broda. Brojčana oznaka trajnog zapisa o brodu ima neprekinuti slijed nezavisno od promjene zastave broda ili drugih statusnih promjena.

Članak 9.f

Lučka kapetanija je dužna upisati sve podatke u Obrazac br. 8, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a za podatke koji nisu primje­njivi za odnosni brod unosi se oznaka N/A.

Članak 9.g

Re­gistar statusnih promjena izdaje se na zahtjev vlasnika broda ili društva koje je navedeno u potvrdi o uprav­lja­nju sigurnošću.

Članak 9.h

Izmjene zapisa o brodu unosi zapovjednik broda ili društvo iz članka 9.g na Obrascu br. 9., koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Prilikom unoše­nja izmjena u Obrazac br. 9, za podatke koji se ne mije­njaju unosi se oznaka N/C.

Članak 9.i

Izmjene zapisa o brodu prilažu se uz trajni zapis o brodu.

Podatak o izmjenama zapisa o brodu unosi se u popis izmjena zapisa o brodu, na Obrascu br. 10., koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Preslike izmjena zapisa o brodu zapovjednik broda ili društvo iz članka 9.g dužno je bez odlaga­nja dostaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Članak 9.j

Lučka kapetanija koja je zaprimila preslik izmjena zapisa o brodu izdat će u roku ne du­ljem od tri mjeseca novi trajni zapis o brodu koji brojčano slijedi prethodno izdani trajni zapis o brodu.

Članak 9.k

Nadležna lučka kapetanija će izdati trajni zapis o brodu za brod koji je bio upisan u strani upisnik brodova, nakon što joj država čiju je zastavu brod vijao dostavi preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu ili potvrdu da isti nisu bili izdani.

Članak 9.l

Uz prijavu za brisa­nje broda iz hrvatskog upisnika radi upisa u strani upisnik brodova, podnosite­lj je dužan izvijestiti nadležnu lučku kapetaniju o državi u čiji će upisnik brod biti upisan.

Kada je brod iz stavka 1. ovog članka brisan, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka će diplomatskim putem dostaviti preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu državi u čiji se upisnik brod upisuje ili potvrdu da isti nisu bili izdani.

Članak 9.m

U slučaju gubitka ili ošteće­nja re­gistra statusnih promjena ili pojedinog dijela, zapovjednik broda ili društvo iz članka 9.g dužno je bez odlaga­nja dostaviti pisani zahtjev s popisom izgub­ljenih ili oštećenih dokumenata nadležnoj lučkoj kapetaniji za izdava­nje ­njihovih preslika.

Članak 9.n

Svi brodovi na koje se odnose odredbe ove glave moraju imati re­gistar statusnih promjena do 1. srp­nja 2004.«

Članak 7.

U članku 10. brojka »7« zamje­njuje se brojkom »10«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-02/60
Urbroj: 530-01-04-4
Zagreb, 19. trav­nja 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.