Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora

NN 58/2004 (7.5.2004.), Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora

HRVATSKI SABOR

1293

Na teme­lju članka 79. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 30. trav­nja 2004., donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

U Poslovniku Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 71/00., 129/00., 117/01., 6/02. – pročišćeni tekst, 41/02. i 91/03.) u članku 53. stavku 1. riječi: »zamjenik ministra« zamje­njuju se riječima: »državni tajnik, zamjenik državnog tajnika u središ­njem državnom uredu«.

Članak 2.

U članku 109. stavku 1. iza riječi: »člana Vlade« stav­lja se zarez, a riječi: »i zamjenik ministra« zamje­njuju se riječima: »državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika u središ­njem državnom uredu«.

Članak 3.

U članku 180. stavak 2. i 3. mije­njaju se i glase:

»Aktualno prijepodne« održava se na početku svake sjednice Sabora prije prelaska na prvu točku dnevnog reda. U »Aktualnom prijepodnevu« zastupnici organizirani u klubove zastupnika mogu postaviti ukupno 40 pita­nja, a nezavisni zastupnici koji nisu izabrani na listi političke stranke, zastupnici nacionalnih ma­njina koji nisu organizirani u klub zastupnika te po jedan zastupnik političkih stranaka koji nemaju klub zastupnika mogu postaviti pita­nje na svakoj drugoj sjednici.

Broj pita­nja koja mogu postaviti zastupnici pojedinog kluba zastupnika određuje se razmjerno broju članova pojedinog kluba u odnosu na ukupni broj zastupnika na način da se broj članova pojedinog kluba podijeli s četiri s time da se pri izračunu rezultat 0,50 i više korigira na više.«

Članak 4.

Iza članka 180. dodaju se članci 180.a, 180.b i 180.c koji glase:

»Članak 180.a

Zastupnici postav­lja­nje usmenih zastupničkih pita­nja najav­ljuju pisanim putem najkasnije 24 sata prije početka sjednice Sabora.

Pisane najave ubacuju se u kutiju u Tajništvu Sabora.

Pisana najava sadrži: ime i prezime zastupnika koji želi postaviti samo zastupničko pita­nje, naznaku kome se pita­nje postav­lja te naznaku područja na koje se pita­nje odnose.

Članak 180.b

Predsjednik Sabora dužan je organizirati provođe­nje ždrije­ba­­nja kojim se utvrđuje redoslijed za postav­lja­nje usmenih zas­tupničkih pita­nja odmah nakon proteka roka iz stavka 1. članka 180.a ovoga Poslovnika.

Ždrijeba­nje se provodi javno.

Ždrijeba­nje se provodi na način da tajnik plenarne sjednice Sabora izvlači pisane najave iz kutije.

Po redoslijedu izvučenih pisanih najava sastav­lja se lista kojom se određuje redoslijed zastupnika koji postav­ljaju usmena zastupnička pita­nja.

Pita­nja nezavisnih zastupnika koji nisu izabrani na listi političke stranke i zastupnika nacionalnih ma­njina te po jednog zastupnika političke stranke koja nema klub zastupnika stav­ljaju se na prvo i svako da­lj­nje mjesto na listi čiji je redni broj dje­ljiv s brojem pet, a prema redoslijedu kojim su izvučena u odnosu na ostala pita­nja.

Nakon ždrijeba­nja lista s preslikom pisanih najava dostav­lja se predsjedniku Vlade.

Članak 180.c

Klubovi zastupnika, radi važnosti pojedinih pita­nja, ovlašteni su promijeniti područje i redoslijed za najviše tri pita­nja koja su najavili članovi tog kluba o čemu su dužni izvijestiti predsjednika Sabora i predsjednika Vlade najkasnije jedan sat prije početka sjednice Sabora.«

Članak 5.

U članku 209. stavku 4. iza riječi: »netočan navod« dodaju se riječi u zagradi: »(o iznesenim či­njenicama)«.

Članak 6.

Iza članka 223. dodaju se članci 223.a i 223.b koji glase:

»Članak 223.a

Tijekom sjednice Sabora predsjednik ili potpredsjednik kluba zastupnika te drugi predstavnik kluba zastupnika, ako oni nisu nazočni, može zatražiti stanku za sastanak kluba.

Predsjednik ili potpredsjednik kluba zastupnika te drugi pred­stavnik kluba zastupnika, ako oni nisu nazočni, dužan je iznijeti razloge zbog kojih traži stanku i prijedlog du­ljine ­njezina traja­nja, u izlaga­nju ne du­ljem od dvije minute.

Predsjedavajući sjednicom Sabora odobrit će stanku s time da za stanku ne može odrediti vrijeme kraće od deset niti du­lje od trideset minuta.

Nakon stanke predsjednik ili potpredsjednik kluba zastupnika te drugi predstavnik kluba zastupnika, ako oni nisu nazočni, obrazložit će stajalište kluba u izlaga­nju ne du­ljem od pet minuta.

Na izlaga­nje predsjednika ili potpredsjednika kluba zastupnika te drugog predstavnika kluba zastupnika, ako oni nisu nazočni, nije dozvo­ljena replika, a može se ispraviti netočan navod.

Članak 223.b

Predsjedavajući sjednicom Sabora neće odobriti stanku za sastanak kluba zastupnika ukoliko se zahtjev za stanku podnosi:

a) prije utvrđenoga dnevnog reda i prijelaza na dnevni red,

b) iz razloga vezanih za rad radnih tijela Sabora,

c) u vezi s istupom ili izjavom zastupnika izvan Sabora.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objav­ljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/04-06/14
Zagreb, 30. trav­nja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r